آرشیف

2015-1-29

دید بان کنار جاده

خطاب بـــــــه طالب

مسلمان ای مسلمان ای مسـلمان
جــــهان از دست تو باشد به افغان
 
توئی اســـلام از بهر سیاســـت
نــه درراه خــدا و دیـن ووحـدت
 
بهر جا ســـــرزند غـوغا وماتم
زدســت توایا ای مخــــزن غــــم
 
بجــــای خالــق یکـــــتای دانــا
پرســتش میکـــنی دیـــن نصارا
 
ترا نبود یقین درقول قـــــــرآن
که تاآئـــی بخــود ازراه ایمـــان
 
زکافـــر امر و فرمان را پذیری
به قـــتل ملــتت خیـــلی دلیــــری
 
هزاران مادران درغـــم نشاندی
بــسی تازه جـــوان را سربـریدی
 
نمیترســــی ز آه بـــــــــینوایان
زآهُِ ســوزُ افـــــغان یـــــتیمان
 
زشیطان اســـت الهام کلامـــت
تــرور و انتحار وفقست به کامت
 
بخود ماندی تـــو نام طالب حق
مگـــر هستی تو باکــفار مـــطلق
 
ازین پیش نیزمسلمان بود مردم
ولی کـس را نبود اینگونه مرسوم
 
کجا طالب چنـــین بــدکار باشد
کجا او اینــــقدر مــکار باشــــد
 
کجا حق گفته است ای آدم کـور
به بـــر جمله زن و اطفال درگور
 
به ظاهر درزبان آری خــــدارا
به باطــــن دالــــرُ کالــدارهـارا
 
بگو کی؟ ازتــو بیرحم تر بدنیا
کی؟ ازتو بیشتر درمکر وغوغـا
 
فغان ازدســت تو افلاک را پــرُ
ز کــردارت جهانــی درتفــــــکر
 
چطور نفســت به انتحار موافق
نباشــد دین حق را همچو لایـــق
 
بیا بـــس کن زبهر کردگـــارت
مکَــَن از بیخ نســل دودمانـــــت
 
بسـست تاکی شدن اینگونه غدار
برای مــردم خود بس ستــــمگار
 
بحق تـــسلیم شو تو ازصداقــــت
که تامردم همه آیند به طاعــــت
 
بخود آیُ بفـــکر مــــردمـت شــو
زراه دوســـتی درمصلحـــت شو
 
زپاکستان چه دیدی؟ ای بــــرادر
که داری اینقدر اندر رهش ســر
 
اگر او مومنُ خدمتگذار اســــت
چـرا اندر ترورت سازگار است؟
 
زانتحار چه نفع است با مسـلمان
کجا باشد صحیح با قــول قــرآن
 
خدا گفتـــست به قرآن آشــکارا
محمد ! پنـــدرا بگزین بهــر جا
 
نبــاشد پیــشۀ تو جبر واکــــراه
خدایت هســـت بااین کــــار دانا
 
نبـــاشد کار تـــو اصلاح نمــودن
مـــنم با کافــران دانم چه کـردن
 
بیــا طالب سیاست را رهـــــا کن
زکشتار خلایـق تـوبه ها کــــــن
 
توقـرآن را مدرس شو به مردم
جهالــت را زکشور ساز معـدوم
 
تمام کـــودکان را ســـــــاز مــلا
بحــــق آن صــفات قــــل هـوالله
 
که تا باهمدیگر دل شـــاد باشیــم
زمــکر شـــیطنـت آزاد باشــــیم
 
که تاباشیـــــــم بهم هــردوبــرادر
نشیــــنیم بیغــم ودور از مکــدّر
 
تو باشی بهر ما مصلحت اندیــش
به مســجد وبخانـــه پا نما پیــش
 
به کرزی گوئیم ای چالاک جــرّار
برو درکــشور انگـــریز مــردار
 
درآنجا مافیــارا راهـــبر شــــــــو
به نزد دوستانـــت تاج ســـر شو
 

ع.ک. بــی ریا
کـــابل
02.03.2012
بابر با 13 حوت 1390