آرشیف

2015-2-3

محمد رسول عزیزی

خطاب بـــــــــه حامد کرزی

 

بسم الله تعالی

من محمد رسول عزیزی از لسوالی تیوره حرف میزنم . عالیقدر محترم آقای کرزی از سلوک دوره ده سال حکومت شما فهمیده میشود که درحصه رهبری دولت شما انتخاب خارجی ها به صفت مشاور صد فیصد غلط بوده شما لااقل به صفت یک مسلمان مئصولیت وظیفوی خودرا در برابر مردم مسلمان افغان انجام داده نتوانستید واین را هم درک نکردید که هر وزارت یک مسلک رشته بخصوص است که مامورین وتعداد تشکیلات آن به اساس ضرورت معین ورشته بخصوص وظیفه محوله را اجرا مینماید خصوصآ بعضی وزارت های کلیدی مثل وزارت مالیه وزارت دفاع ملی وزارت داخله وزارت برق وآبیاری وزارت زراعت وامثال آن این وزارت ها بداخل تشکیلات خود مامورین صادق لایق افغان واقعی واهل کار از دوره های گذشته داشتند اما همرای شما وتیم متجاوز زورمند وفساد شما آشناهی نداشتند مطابق قوانین سابقه کاری مد نظر گرفته نشد بطور مثال آقای زاخیلوال یک سپورت مین به وزارت مالیه تعین شد وهرچه بد نامی که درجهان بود به مردم مسلمان افغان نامزد گردید وهمچنان وزارت آب وبرق وامثال آن از جانب ازقدمه های پائین یک شخص بنام آقای مشاهد رئیس اصلاحات اداری به واسطه اقارب اقوام وبچه ها وبرادر های تیم موجوده شما ظهور نمود تمام اقوام وابسته گان تیم شما رابنام اصلاحات اداری بداخل وخارج مقرر نمود که پنجاه فیصد سواد نداشتند وهر آنچه اشخاص سابقه دار لایق صادق وافغان های واقعی بودند از شعبات دولتی خارج شد کار بجای کشیده که یک مملکت مسلمان جایزه فساد درجه اول ودو را گرفته ایم وعالیقدر شما به جلسات رسمی اعتراف نمودید که زور مندان علاوه بر امورات ناجایز دولتی به مال وناموس مردم فقیر تجاوز میکنند وفساد را مفسدین خارجی وداخلی به میان آورده مردمان غریب بندی میشوند به هرحال خوب متوجه شدید وظیفه اصلی شما به صفت یک رئیس جمهور دولت اسلامی چه بوده صرف شهادت میدهید صلاحیت اجرای جلوگیری از فساد وظیفه کدام شخص در این وطن است دخترها وبچه های جوان افغان معتاد شدند نوامس ملی دولت اسلامی به پشت دروازه های دولت ایران وپاکستان بی افت شدند فامیل های معتادین واهل خانواده آنها از مسلمانی خارج شدند شما هیچ فکری ندارید استراتیژی امضا میکنید تجارت مواد مخدر ازداخل دولت توسط زورمندان وابسته گان مقامات با صلاحیت صورت میگیرد آقای ضرار احمد مقبل به حرف های غیر اسلامی را برود کاس میدهد ارقام های تخریب کشت وکمک به دهاقین را سر میدهد ملت ازتمام امورات حکومت شما خاطره خوش ندارند بشمول امورات صلح وغیره هرگاه از همه موضوعات صرف نظر شود هویت اسلامی ما خدشه دارشد به نوامس ملی تجاوز صورت گرفت این موضوعات ازطریق حکومت شما گروپ مجاهدین معین صورت گرفته که به هیچ صورت درد افغان ها مداوا نخواهد شد هنوز سر وقت است همین طوری که اقرار میشود عدم بازپرس وظیفوی خودرا وضاحت بدهید تا قناعت ملت مثل من موی سفید خدمت گار 45 ساله دولت فراهم شود ازژورنالیست ها تا پرسونل دولتی اشخاص صادق لایق نخبه گان این وطن چی حرف های گفتند وچه خواهد شد ومن الله توفیق تمام اجراآت این دولت سر قدرت خلاف شریعت اسلام است لهاذا از موضوع صلح تا همه امورات از دیدگاه مردم مدار اعتبار نمیباشد شاید وضیعت مملکت رو به خرابی برود وخوب تر نشود چرا اینها همه روی مقاصد شخصی معامله گری میکنند تمام قوانین نام نهاد دولت نوشته روی کاغذ است جنبه عملی ندارد اگر قانون تطبیق شده به کدام ولایت مثال بدهید اگر علاقه داری پنجشیر را بگوهید هم قانون تطبیق نشده وطن دوستی وخدمت به مردم شیوه کار این اشخاص نمیباشد همه فکر واعمال شان رشوت خوردن پس انداز کردن است وبس امید است به تب وتلاش مردم متدین افغان حکومت صد فیصد مسلمان وقانونی به میان می آید تا دارائی های این مردم به سرمایه این ملت برگردانیده شود مجرمین به جزای اعمال خود برسند خداوند میداند این یک خواب وخیال است که به قلم من میآید من کسی هستم که به معاش 90 افغانی مقرر الی معاش 9000افغانی را به دولت گرفتم رشوت 2 افغانی وهزارها ملیون افغانی را به دوره حکومت شما دیده ام افغان های وطن دوست صادق ولایق را 80فیصد میشناسم خصوصآ عالی جناب عبدالاحد خان کرزی رئیس سنای وقت افغانستان وشخصیت ملی این وطن وامثال آن را خواهشمندم رو به طرف سرمایه های خود نموده اگر قانون هم به شما اجازه بدهد اضافه به سبک حکومت خاتمه بدهید .

ومن الله توفیق

محمد رسول عزیز از ولسوالی تیوره