آرشیف

2017-5-28

الحاج امین الدین سعـیـدی

خصوصیت های بخصوص روزه

ماه مبارک رمضان در جمله سایر فضایل ، درایی دو خصوصیت بی نهایت خاصی خویش میباشد که عبارتند از :
اول :-  روزه انسانرا از لذت هاي نفساني وشهواني   مانع میشود ، كه ساير عبادات نمي تواند چنین  مانعي را ايجاد نمايد. 
دوم :- روزه رازي است بين بنده و پروردگارش، كه اين اسرار را بجز الله كسي ديكري نمیتواند درک نماید ، بنابراين روزه مخصوص الله تعالي شد. و ساير عبادت هاي در ظاهر وآشكار مي باشد كه امكان ريا ءو مردم فريبي  در ان دیده میشود ، ولي در روزه هيج نوع ريا ء وفریب رخ نمي دهد.

  امین الدین »سعیدی – سعید افغانی»