آرشیف

2015-1-10

ویدا عزیزی

خصوصیات HIV ،AIDS وطـریق انتقال آن

 

الـتــــــــــــهاب ( Human  Immune  Deficiency  Virus )  H.I.V و(Acquired Deficiency SyndromeA.I.D.Sازجمله بیماریهای است که به لحاظ میزان کشند گی بالاوهزینه مراقبتی فراوان،ایجادمشکلات اجتماعی وهدف قرارادادن جمعیت جوانان جامعه،ازمعضلات مهم جوامع بشری است،کنترل اپید یمی،پیشگیری ومراقبت ازبیماران ازاهم فعالیتهای وزارت صحت عامه ،تداوی وآموزش صحی میباشد.
علی رغم انیکه این التهاب  درسالهای اولیه دهه هشتاد میلادی شناسایی شده لیکن تاپایان سال 2010تعدادافرادیکه با این آلودگی زندگی میکنند به میلیونهانفررسیده است ایدزقبلابه عنوان یک بیماری کشنده شناخته شده بوداما اکنون تبدیل به یک بیماری مزمن وقابل تداوی شده است هرچندکه هنوزهم تداوی قطعی ندارد.
 
علت مرض:
علت پیدایش مرضHIVبوده که ازوایرسهای RNAدارباپوشیش وازگروه رنرووایرس هامی باشدHIVدارای گلایکوپروتین پوشیشی120GPمی باشدکه میل ترکیبی فراوانی به گیرنده خود،مالیکولCD4دارداین گیرنده هابرروی لمفوسایتهایT،مونوسایتها،ماکروفاژها،حجرات دندرایتیک ولانگرهانس قراردارد.
 

راههای انتقال:

1-  تماس جنسی:
تماس جنسی شایعترین راه انتقال HIVدرجهان میباشد.درکشورماتا اکنون واقعات زیادگزارش داده شده وشناخته شده است،آلودگی ازاین طریق بوده است،اماتصورمیشوددرسالهای آینده میزان شناسایی مواردآلودگی ازراه جنسی بیشترشود،تماس جنسی ازراه مقعدوتماس هایی که منجربه صدمه وخونریزی میشوندازخطربالاتری برخوردارند،لازم به تذکراست که ابتلابه التهاب آمیزشی باعث افزایش احتمال انتقالHIVشده،لذا تداوی مناسب این نوع التهاب درفرد مریض وشریک جنسی وی ،بایدمد نظرباشد.

  1.   استفاده ازوسایل تزریقی مشترک درمیان معتادان تزریقی:

اعتیادتزریقی دومین راه شایع انتقالHIVدرجهان واصلی ترین راه انتقال درافغانستان درحال حاضرمیباشد،لذاتوجه به وجودالتهابHIVدرمیان معتادان تزریقی حائزاهمیت است بروزالتهاب توام (HBV/HCV)ازاین راه،دراهمیت موضوع می افزاید.
 

3-  خون وفرآورده های خونی:

خوشبختانه امروزه باتوجه به انجام غربالگری درتمام خونهای اهدائی،انتقال ازاین طریق تحت کنترل میباشداگرچه باتوجه به وجودفازپنجره ای درروند مریضی،سیاست های خاصی مبنی برتشویق افرادبارفتاراهای پرخطربه پرهیز ازاهدائی خون وپرهیزاز تجویزغیرضروری خون توسط داکتران توصیه می شود.
استفاده مشترک از وسایل تیزونافذ وتماسهای تحت جلدی مانند فرورفتن سوزن فردآلوده به فرددیگرنیزجزوراههای انتقال می باشد.

  1.   انتقال ازمادربه کودک:

وایرس HIVمی توانددرسه مرحله بارداری،درحین تولد ودردوران شیردهی ازمادربه فرزند انتقال یابد باتوجه به مطالعات انجام شده 92% انتقال درماه آخربارداری (65% آن دروقت تولد) صورت می گیرد.میزان انتقال ازطریق شیرمادربین 29-14% است میزان وایرس درخون مادر مرحله مریضی مادرابتلا به کوریوآمنیونیت کمبود ویتامینA وتولد طول کشیده وهمراه باپارگی پرده آمنیوتیک درمیزان انتقال آلودگی می افزایند.

  1.   پیوند اعضاء:

مواردی ازانتقال HIV ازطریق پیوند اعضاء دردنیا گزارش گردیده. این انتقال ازطریق بافتهای فاقد (عروق) گزارش نشده است.لذاانجام آزمایشهای تشخیصی درتمام اخذ کنندگان اعضاءالزامی است،این کاردرکشورمابه صورت روتین برای تمام جراحی های پیوندانجام میشود.

  1.   راههایی که منجربه انتقال وایرس نمیشود:

خون مایع منی وترشحات دستگاه تناسلی،منافع اصلی وایرس هستند،احتمال انتقال ازطریق بزاق(آب دهان که ازشش غده مخصوص زیرزبان مترشح میشود) وهمچنین انتقال توسط نیش حشرات مطرح نمی باشد،درصورت وجودخون دربزاق،التهاب درمخاط دهان وتماس جنسی دهانی(oral sex) احتمال انتقال مطرح میباشد،تماس جلد با ترشحات جنسی مردانه وزنانه،بزاق ،ادرار، اشک ،عرق،محتوی معده وغیره منجربه سرایت مرض نمی شود. بد یهی است که این ویروس درزندگی روزمره وتماسهای معمول منتقیل نمی شود. 
 
ترتیب کننده : ویدا عزیزی
1390/06/28