آرشیف

2015-1-28

گل رحمان فراز

خصوصیات یک روش تــــــــدریس خوب در شیوه های نوین تدریس

 

روش تدریس خوب در شیوه های نوین تدریس:

-هدف را برای دانش آموزان روشن نماید.

– دانش آموزان را به فعالیت بر انگیزد.

– قدرت داوری و قضاوت در باره ی نتایج رادر دانش آموزان ایجاد کند.

– به دانش آموزان امکان دهد که به بررسی نتایج به دست آمده بپردازند.

– سطح تربیتی و تحصیلی دانش آموزان را در نظر بگیرد.

– به تدریج از روش روان شناسی به روش تربیت منطقی منتقل شود.

– حتماً رسیدن به هدف را ممکن سازد.

– مواد درسی و فعالیت دانش آموزان را وسیله قرار می دهد نه هدف را .

– برنامه درسی را به زندگی اجتماعی مربوط کند.

– برنامه درسی را برای دانش آموزان ، مفهوم و مطلوب نماید.

– روش تدریس، وسیله معلم برای تکوین شخصیت دانش آمر به عنوان فرد اجتماعی فعال باشد.

– با استعداد و تمایلات دانش آموزان هماهنگ باشد.

– کاملاً بر اصول یادگیری مبتنی باشد زیرا روش یادگیری دانش آموزان است که روش تدریس معلم را تعیین می کند و عکس آن درست نیست .

– دانش آموزان را به تفکر خلاق وا دارد و کنجکاوی ایشان را بر انگیزد.

– از میل به بازی، تقلید، کنجکاوی و رقابت دانش آموزان استفاده کند.

– از تمام حواس مخصوصاً حس بینایی و شنوایی دانش آموزان استفاده کند.

– خود معلم روش تدریس را کاملاً فهمیده باشد.

– رعایت تدریج از :
الف ) معلوم به مجهول ب ) آسان به دشوار ج ) محسوس به معقول د) عملی به نظری