آرشیف

2016-12-7

محمد سرور انوری غوری

خصوصیات جغرافیایی اراضی کوهسار:

1- از لحاظ جغرافیایی مناطق کوهستانی ساحاتی است که درتمام اوقات سال سرد بوده و کمترین اوقات درتا بستا ن نسبتا گرم میبا شد.
2- درتما م جریا ن سا ل اکثرا پو شید ه از برف  میبا شد .
3- دارای راه های عبوری ندراتآ کم ومحدود به استقا مت ارتفاعات میبا شد.
4- سا حات مر تفع قا بلیت بود با ش وزندگی انسانها را ندارد.
5- امکا نا ت وقوع برف کوچ ، سنگ کو چ لغزیدن توته های بزرگ یخ و لغزیدن کوها موجو د است.
6- تغیرسریع اوضا ع جوی نیزمتصور است. 
بنآ بودوباش درمناطق مرتفع کمتربوده ونقاط مرتفع زیبای های خود را از لحاظ شکل اراضی،جنگلات، بودوباش حیوانات بوده وهمچنان منابع خوب آبی را تشکیل میدهد.