آرشیف

2016-9-5

الهه افتخار

خشونت: خدایی است یا شیطانی؟

خواهران، برادران و بزرگان عزیز!
اول از همه این گل ها را به حیث تحفه از طرف من قبول کنید؛ گرچه آنها را تنها برای تحفه دادن نیاورده ام. به نظرم اینها نشانگر دنیایی است که ما و شما در آن آمده ایم تا زندگی کنیم.
میگویم زندگی کنیم، لیکن همه نمیگویند: زندگی کنیم. خیلی زیاد میگویند که بمیریم و خیلی زیاد تر هم میگویند که شما به دنیا آمده اید تا بمیرید که صاحب دنیای دیگر و خوبتر و باقی تر شوید. این دنیای خراب و فانی و پرفساد را به ما یلا کنید و از انهم بیشتر؛ به قیمت مردن ها و طفل مردن ها و جوان مردن هایتان، ما را حاکم این دنیا و صاحب طلا و نقره و هست و بود نعمت های همین دنیا بسازید.

 

ادامه مطلب در اینجا