آرشیف

2016-4-18

عارف اْمید

خشم قهرمان چور و چپاول

روزی شتری به صاحبش ګفت تحمل همه مشکلات وباربري را دارم اما این را تحمل نموده نمیتوانم وقتې کاروان بسته میشود مرا عقب الاغ ( خر)  بسته میکني۰ این قلم  همه چرندیات ایکه برخی از قلم بدستان وسیاستمداران ما برشته تحریردرمیآورند ویا اظهارمیکنند با خونسردي وبدون عکس العمل تحمل میتواند اما وقتی یک قاتل معلوم الحال ، دست پرورده اجانب وبالخاصه اینکه قهرمان چور و چپاول دارایي عامه به آدرس مخالفان سیاسي وعقیدتي خویش میتازد ودیګراندیشان را تهدید مینماید تحمل آنراندارد وناګزیر میګرددتا درزمینه سکوت رابشکند۰ حرف ازخشم تورن اسمعیل ، تورن اسمعیل وشرکای جرمش که درماه حوت سال ۱۳۵۷ هنګام شورش هرات بخش بزرګ اسلحه، وسایط وتجهیزات فرقه ۱۷ هرات  را  بنام غنیمت کمونست ها چوروچپاول نمود۰ میګویند قهرمان کسیست که آغاز نماید بدین منوال آقای الحاج محمداسمعیل که بنام امیراسمعیل هم شهرت دارد قهرمان چوروچپاول است۰ ازآقای اسمعیل سوال میګردد آن سلاح ووسایط را که ازسلاح کوت های فرقه دزدیدید مال ملت بود یا ازنورمحمدتره کي؟  آن سلاح ووسایط را محمدظاهرشاه و سردارمحمدداود ازسرمایه شخصي خویش خریداري نموده بودند یا باپول مالیه مردم ګرسنه ملت خریداری شده بود؟  تورن اسمعیل این قهرمان چوروچپاول دارایي عامه دراین اواخر درهرات طی بیانیه ګفته است که کس حق ندارد درموترهای خویش فوتوهای دکتورنجیب الله سابق رئیس جمهور افغانستان را حمل کنند۰ عکس های دکترنجیب الله  خشم سرکرده چپاولګران رابرانګیخته است۰ اما او ازخوداین سوال را ننموده است که چرا این مردم عکس نجیب الله را با خوددارند؟  جواب آن چون آفتاب روشن است وآن اینکه  وقتی مردم کارروایي های سیاه وشهکاری های ننګین مخالفان حزب دموکراتیک خلق افغانستان که  دکترنجیب الله یکې ازرهبران آن بود دیدند معتقدشدند  که آن حزب به همه نارواها وخطاهایش بهتر ازاینها یعني جهادیون وتکنوکرات های دیسانت شده غربی بودند۰ دیروزی ها ( خلقی ها وپرچمی ها) اګرکشتند وبستند اما دزد وچپاولګرنبودند ۰ آنها اګر دیګران را درقدرت سهم ندادند اما بخاطر آباداني وطن دست بکارشدند۰ اینها هم کشتند، بستند وبه آن ادامه میدهند درعین حال دزدوچپاولګر هم هستند وطی حاکمیت خویش خشت را بالای خشت نګذاشتند۰ احدی نتوانست از سرمایه های انباشته شده تره کی ، امین ، کارمل ،نجیب وسایر رهبران آن حزب  دربانک های خارجی چیزې پیدا نماید۰ هیچکس نمیتواند ازشهرک ها، ویلاها ، شرکتها، حسابات بانکی ودستګا های تلویزیون بلندپایګان حزب دموکراتیک خلق نام ببرد ورهبران تنظیم ها چې که اکثریت مطلق قوماندانان جهادی صاحب آن هستند۰
آقای اسمعیل خان وشرکا! شما که ازمعنویت وروحانیت ګلوپاره مینمودید ،اعضا ورهبران حزب دموکراتیک خلق را ماده پرست میګفتید ۰ آیا شما ماده پرست هستید یا آنها ماده پرست بودند؟ بزعم شما وتبلیغات شیطاني تان آن ماده پرست ها درفکروخیال جمع نمودن مادیات واندوختن سرمایه نبودند وشما فقط وفقط درفکرانباشت سرمایه وساختمان بلندمنزل ها ودزدي سرمایه ملي بودید ، هستید و خواهید بود ۰سرمایه های قارونی شما نمایانګر ماده پرستی شما ،فقروتنګدستي اکثریت  اعضای دیروزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان  نشاهندهنده معنویت آنها ۰  مشوره این قلم بشما ، همفکران تان وحاکمان کنونی این است که اګرخودرافرزند این وطن،  افغان ومسلمان  میشمارید بګزارید مردم دروطن خویش آزادانه زندګي نمایند، آنرا وادارنسازید که چي بکنند وچې نکنند۰ اګرچې صاحب این قلم چون میلیون ها افغان ازشما وهمفکران تان این توقع دارد تا درایجادزیرساخت های اقتصادي درکشور سعی نمائید، برای آوردن صلح کمرهمت ببندید و دراحیای حاکمیت قانون بکوشید۰ اما ازشماها این توقعات ازین رو عاقلانه نیست ازینکه نخست شما نه دیروز مستقل بودید ونه امروز تا بچنین اقدامات نیک که جنبه ملی دارد متوصل ګردید وثانیآ شما برای آبادي وطن ، خدمت به مردم وحاکمیت قانون جهاد راآغازننموده  بودید بلکه هدف تان رسیدن بقدرت وثروتمندشدن وآنهم ازطرق غیرمشروع بود۰
پایان