آرشیف

2015-1-14

انجینیر محمد ناصر سرشار غوری

خسارات نــاشـــــی از ریـــزش بــــاران در ولایت غور!

 

ازآنجایکه چندین سال خشکسالی را دهاقین فقیرولایت غور پشت سرگذاشته  وخسارات جبران ناپذیررامتحمل شدند
امسال نسبت به بارندگی های زیاد که درین ولایت شده بود تمام دهاقین ومالداران این ولایت بسیار خوش وخرسند به نظرمیرسیدند.
زیرامقداربارندگی امسال درولایت غور بیشتراز250 ملی متر تخمین شده درحالیکه نسبت به سال گذشته 30 درصد افزایش داشته که این مقداربارندگی یک خبرخوش وقناعت بخش برای دهاقین درین ولایت نسبت به سالهای گذشته میباشد .
اما باتاسف باید گفت که درین اواخرریزش باران درولایت غور یک وضعیت  طوفانی را اختیارکرده که طی  سه مرحله ریزش باران بشکل طوفانی به وقوع پیوسته وخسارات غیرقابل پیش بینی رابرای اکثردهاقین بوجود آورده  است مخصوصا ریزش باران  بتاریخ 4 برج می 2010 که  مطابق به 14 ثور1389میباشد که  یک وضعیت خاص طوفانی را داشت و بسیاری ازدهاقین میگویند که حدودا از صد سال به این طرف چنین یک حالت طوفانی را بخاطرندارند ونه هم کسی شاهد هم چو خسارات هنگفت شده است خودم که چندین قریه را ازنزدیک دیده وبا دهاقین دیدارنمودم واقعا که دردناک وغیرقابل تحمل برایم بود که درین طوفان بی سابقه به قیمت جان مردم تمام شده که ده ها نفروفات شده ویا هم تااکنون مفقود ویازخمی بسرمیبرند.
برعلاوه خساره هزاران هکتارزمین زرع  شده  دهاقین مواشی خودرا نیز ازدست داده وتمام  کانالهای آبیاری تخریب شده  درصورت که کدام اق
دام جدی روی دست گرفته نشود مقدارباقی مانده زمین های زراعتی نیز بخاطرتخریب کانالهای آبیاری ازبین خواهد رفت درصورت عدم پاکاری کانالهای آبیاری زمین های زراعتی  وباید خاطرنشان ساخت که این طوفان بی سابقه  درسیستم آب آشامیدنی نیزصدمات وارد نموده  که ممکن باعث بروزبعضی ازامراض  نیزگردد وتاهنوز ازطرف هیچ منبع کمک کننده برای این آسیب زده گان کدام کمک صورت نگرفته است  امید است که درین باره کدام اقدام جدی روی دست گرفته شود 

 
وسلام
بااحترام انجینیرمحمد ناصر سرشار
 

 

 
خسارات ناشی از ریزش باران درولایت غور!
 
خسارات ناشی از ریزش باران درولایت غور!

 
خسارات ناشی از ریزش باران درولایت غور!
 
خسارات ناشی از ریزش باران درولایت غور!
 
خسارات ناشی از ریزش باران درولایت غور!
 
خسارات ناشی از ریزش باران درولایت غور!
 
خسارات ناشی از ریزش باران درولایت غور!
 
خسارات ناشی از ریزش باران درولایت غور!
 
خسارات ناشی از ریزش باران درولایت غور!
 
خسارات ناشی از ریزش باران درولایت غور!