آرشیف

2021-9-25

رفعت حسینی

خدا  

 

چون دیدهء بسته به لقایی نرسیدیم

با دست شکسته به صدایی نرسیدیم

شدباغِ سخن دشت ودرین خسته دلیها

درسایهءشعری به هوایی نرسیدیم

گشتیم پی واژهء باور، ودریغا

سرتاسرجُستن، به درایی نرسیدیم

درگردشِ زنجیر ِ شب وروزِشکستن

فریاد! به آوازِ رهایی نرسیدیم

گفتیم که «ماییم » وبدینگونه رسیدیم

جاییکه درآنجا به خدایی نرسیدیم

.

۱۹۹۴،برلین

ازدفترمنتشرشده

درفصل سایه خنجر