آرشیف

2018-8-27

afrotan

خدا را شکر که دشمن بیدار است !

روزکاری سوم سنبله ۱۳۹۷ مطابق با ۲۵ آگست ۲۰۱۸ میلادی برای محمد اشرف غنی سرقوماندان اعلی و رئیس حکومت موسوم به وحدت ملی در افغانستان  آغاز نه شده بود که نامه ای روی میزش قرار گرفت او در همان نگاه اول پیش از آنکه متوجه متن کوتاه نامه شود به آخرین قسمت نامه که به امضای محمد حنیف  اتمر مشاور اعظم رئیس غنی در امور امنیتی  مزئن شده بود خیره شد
 
نامه خطاب به اوبود و درحالیکه از اعتماد شخص جلالتمآب رئیس جمهور اسلامی افغانستان ابراز سپاسگذاری  نموده بود بدون آنکه به شکست ها و ناکامی های امنیتی خود به پردازد " با ثر اختلافات جدیی خود که با سیاست ها و روش های سطح رهبریی دولت در عرصه حفظ و تحکیم و حدت و اجماع ملی ، تأمین صلح و امنیت ، مدیریت سیاسی و امور انتخابات ، حکومت داریی خوب و تحکیم روابط منطقوی و بین المللی در ماه های آخیر پیدا کرده و  استعفایش را اعلام داشته بود که شبکه رادیو تلویزیونی دولتی افغانستان نیز آنرا به نقل از اعلامیه  منتشرشده ازریاست دفتر حکومت وحدت ملی افغا نستان بدین شرح اعلام داشت .
https://www.youtube.com/watch?v=LiGOkjKcVaY
جالب آنجا و آنگاه بود که در متن اعلامیه کاخ ارگ  آقای حمد الله محب  سفیر افغانستان در واشنگتن جوانی که به جزآگاهی معمول در علم و تکنولوژیی  کمپیوتراز هیچگونه تجارب لازم در امور امنیتی و اطلاعاتی  بهره مند نیست جانشین آقای محمد حنیف اتمر که در فن جاسوسی ید طولانی دارد معرفی گردید . ازاین روش  تغییر و جابجائی  روشن می گردد که باید مقدمات چنین تصمیم از قبل اتخاذ شده باشد زیرا آقای حمدالله محب که بحیث  مشاور جدید امنیتی ، 
 
رئیس غنی و همکاران اش را همراهی خواهند ساخت از چندین روز بدینسو در کابل حضور داشت که  بروز یکشنبه مورخ چهارم سنبله ۱۳۹۷ از سوی رئیس محمد اشرف غنی طی یک محفل نسبتأ ساده و درغیاب حنیف خان اتمر با سخنان غم انگیزی که کمتر ازایشان دیده وشنیده شده است به اعضای شورای امنیت ملی معرفی گردید .
https://www.youtube.com/watch?v=zduTKJSJLvw
 آقای اشرف خان غنی رئیس حکومت وحدت ملی گفت: نخست باید بگویم که برای من پذیرش استعفای یک دوست و همکار همیشه گی کار سختی بود مگر بخاطر منافع علیای کشور باید این تصمیم مشکل اتخاذ می شد ، خدمات جناب اتمر صاحب را گرامی میدارم ، اتمر صاحب در گوشه های مختلف این کشور زحمات زیادی متحمل شده کشور به اتمر صاحب نیاز دارد و انشأ الله در سائر ساحات از وی استفاده خواهند شد .

ادامه مطلب در اینجا