آرشیف

2014-12-24

استاد فضل الحق فضل

خدا باشـد مدد گار حبـیبـی

خــد ا  با شـــد   مـــد د گا ر  حـبـــیـــبـی
به  ا حـسـا نــش  نـگـهــد ا ر حـبـــیــبـی
 
ســـلا مـی  ا ز  د یـا ر  با سـتــا ن غــور
نـثـا ر  لــطــف   ســر شــا ر  حـبـــیــبـی
 
ا لا ای  نــو ر چـشــــم  خـلــق  ا فـغــا ن
تـو  با شــی   نـخــل  پـربـا ر  حـبــیــبـی
 
یکا یـک   ا فـتـخــا را ت   ا و لـمـپـیــک
بـود  مـرهـــو ن   شــهــکا ر  حـبــیــبـی
 
نـبـــو غ   و ا بــتــکــا ر  مـا هـــــرا نــه
د لـــیــــل  رزم   و  پـیـکـا ر   حـبــیــبـی
 
دعـا  یــی  مـلــت   رنـجــو ر  ا فـغـــا ن
نـثــا ر  عــــزم   و  ا یــثــا ر  حـبــیــبـی
 
د عا ی  صبـح  و شا م  ا ز روی اخلاص
فـــد ا ی  لــطــــف   بـسـیـا ر  حـبــیــبـی
 
ز فــضــل حـق هـمـی خـوا هـیــم  تا با ن
هــمـیــشـه   بـخـت   بـیــد ا ر  حـبــیــبـی
 
به  مــیــد ا ن   رقــا بـت  ا ی  خــد ا یـا !
نـــگــــر  بـر  خــط  و پـرکا ر  حـبــیــبـی
 
هــمــی  شـا د ا ن  و پـیــروز  و مـوفــق
مـهــیـا  کـــن  تـو   د یـــد ا ر  حـبــیــبـی
 
ز نـور  پـر فــر وغ  عــلــــم  و   د ا نـش
بـد ه  رو نــق   به   ا فـکـا ر  حـبــیــبـی
 
د ل  ا هـــل هــنــر مــر هــو ن  خـلـقـش
ا ســیــر  حــســن   کـــرد ا ر حـبــیــبـی
 
خـد اونـد ا  به روی حـضـرت  د وســت
بـیــفــزا  قـــد ر  و مــقــد ا ر حـبــیــبـی

 

استاد فضل الحق فضـل
چـغــچــران
جــدی ســـال  1390  هــجـــری شـمـــسی
این پا رچه به مـنـا سـبـت الـتـما س دعای بـصـیـر احـمــد جان حـبـیـبـی غوری به خاطـر اشـتراک در مسابقات جهـا نـی تکوا ندو سا ل ( 2012 ) د ر لـنـد ن  و آرزوی پیـروزی  درین مسابقات  سـروده شــده اسـت . آرزو مـنـدم  به کمک دعای مخلصانه ملت افغان نور چشـمـی های ملت  افغـان  پیروز مندانه به کشور عـزیز ما افغا نستان بر گردند . آمین یا ر ب العــا لـمـیـن .