آرشیف

2014-12-25

علاوالدین جلالی

خداوند بخاطر چی مسلمانان را برادرخطاب نموده است؟

جای شک نیست خداوند بندگانش راگاه درآزمون و آزمایش قرارمیدهد درگرسنگی ، ترس ویاامثالهم که درذلت باشد ویا عشرت. وثناوصفت مرخدایرا که فرق بین شاه وگدا ،فقیروغنی، سیاه وسفید نگذاشت وهمه را بایک دیگر برادرخطاب نمود وهیچ نوع فرق را دربین این قشرها قایل نگردید. بدون تردید مسلم است هرانسان برادرتنی خودرا ازگفته( والدیین ویا مردم) دوست داریم وهر چیزی که داشته باشیم به آن مساعدت میکنیم وتلاش داریم تارابطه ها خودرا بیشتر وبیشترتا حیات داریم مستحکم وپایدارنگاه داشته باشیم، تاخوشنودی والدین ویا ازگزند طعنه ویا رشخند اطرافیان خود درامان بمانیم ویا به دلایل دیگری . 
هویداست هرموجودی شربت مرگ را میچشد جزذات یکتاه کسی باقی نمی ماند. هرکدام ما برادران وفامیل خودرا رها میکنیم وجان را به جان آفرین تسلیم مینمایم ورشته برادری وفاملی مان ازهم گسیخته وهرکدام ما پاسخگوی اعمال ونیات خود خواهیم بود. چی شاه باشیم ویا گدا وازگفته شیخ بلول (بزبه پای خود ومیش به پای خود آویزان خواهیم شد). این بود ادای دین ویا انجام مسوولیت های مادرقبال برادران خونی خود به این دنیای موقت .
چیزیکه باقی میماند عمل حسنه و گرفتن دست همنوعان ما که خداوند به ما برادرمعرفی میکند وچیزیکه برعلاوه ازمشهوربودن به انسان خوب ،خیر ودلسوزدردنیای موقت، دست مارا دردنیا ابدیت نیز میگیرد وخالق یکتاه راضی میسازد وبنده گانش را خوشنود. 
برادران مسلمان وخیر ولایت غور خصوصآ مردم شریف فیروزکوه ! 
ما وشما شاهد این هستیم بسیاری از برادران دینی ما وشما به اثرخشک سالی ویا جنگ های خانمان سوز قومی وتنظمی ازولسوالی های غورویا ازمناطق چغچران خانه وکاشانه خودرا ترک نموده ودیار هجرت را به پیش گرفته اند وبه امید خدا وکمک ما وشما به این شهرآمدند و وضعیت شان به این هوای سرد به کناردرودیوارشهر وزیرخیمه های یک لایی امداد شده ازطرف موسسات خارجی خیلی اسفباری به شهرک مهاجرین به مرکز چغچران (فیروزکوه)قراردارند. حال نوبت ماست که چی کرده میتوانیم وچی باید بکنیم تا ازاین آزمون وآزمایش ایزید متعال به خوبی بدرآیم تا نشود خدای ناخواسته ما وشما به همچو حالت دچار گردیم وبه امید کمک دیگران چشم بدوزیم بدین لحاظ خواستم چند قطعه عکس ازوضعیت شان بگیرم وباشما شریک بسازم .
جای دارد تشکرنمایم ازجناب الحاج استانکزی صاحب یکی از خیران ولایت هرات که مبلغ 50000 پنجاه هزار افغانی وجناب احمدولی حکمی جوان دلسوزغوری ما مبلغ 5000 پنج هزارافغانی به ایشان مساعدت نمودند . درپناه خدا باشد کسانیکه دست بندگان خدارا میگیرند. آمین یارب العالمین.

 

خداوند بخاطر چی مسلمانان را برادرخطاب نموده است؟