آرشیف

2017-2-13

محمد دین محبت انوری

خداحافظی با تشنگی

روز وروزگاری بود،کسی کاری داشت خوش وسرحال بود وکسیکه بیکار بود پریشان وسرگردان بود.ازمیان همه برنامه های انکشافی دولت برنامه همبستگی ملی بخت خودرا دربین مردم آزمایش کرده است وباوفاداری یکباردیگر به سراغ دهکده های فقیر وفاقد خدمات اجتماعی می آید وچنان مرام وهدف برنامه با منافع عام ورفاع مردم گره خورده که هروقتیکه مشکلات بیکاری وکمبود سهولت های زنده گی ومشکلات اقتصادی بالای مردم غلبه میکند وشرایط زن دگی روبه سختی ونیستی میرود همبستگی ملی سرازپشت میله های زندان زمانه بیرون میکند وبه فریاد مردم رنج دیده ونیازمندروستاها میرسد.
حالا باورمردم به یقین مبدل شده که برنامه همبستگی ملی بطور متداوم وهمیشگی با مردم بوده وشوراها در قریه جات به مثابه یک حکومت کوچک ابتدایی مستحکم ومنظم دردورترین روستاها خواهد بود وکارانکشافی مرحله وار باهمکاری اهالی بدون تبعیض با حفظ بیطرفی باشعار برابری،برادری،عدالت،شفافیت،اصل مشوره و اشتراک همگانی اغاز شده و برای انکشاف وبازسازی نقش محوری را بدوش گرفته و حقا که دردل مردمان روستاها جای دارد.همبستگی ملی به  پشتیبانی مردم نیاز دارد ودر هرجایکه مردم خواسته باشند شوراها مطابق اصل شرعی (شورا امرهم وبینهم)به حکم شرعی،حقوقی ورسم وعنعنات مردم ایجاد شده وتطبیق میشود.
آغاز مرحله دوم حفظ ومراقبت پروژه های برنامه همبستگی ملی مژده ای دیگری است بخاطر برآورده ساختن مشکلات باقیمانده مردم. این مرحله درحال تطبیق میشود که برخی از مشکلات مردم ازطریق پروژه های قبلی حل نشده بود وبعضی از پروژه ها به ترمیم وتوسعه نیاز داشتند.
روی کارشدن تکنالوژی سولرپمپ تحول کوچک ولی موثردرسکتورپروژه ها به شمار میرود که امکان رفع مشکل آب آشامیدنی را بطور استثنای بدون مصرف برق به مردم مهیاساخت.
قریه تپه شهدای تقریبآ درسال 1357 ایجاد شده ومربوط ولسوالی چغچران مرکز ولایت غوراست که درسمت شمالی مرکزشهرقراردارد.درسالیان گذشته مشکل آب آشامیدنی خودرا نتوانست بطوردایم مرفوع سازد.این قریه درسرتپه نسبتآ مرتفع قراردارد که ارتفاع آن ازسطح بحر60 متر بوده و سطح آب  خیلی پایین است بارها چاهای آب آشامیدنی توسط برنامه همبستگی ملی وموسسات دیگر تا عمق 50 الی 60 مترحفرگردید اما به سطح آب نرسید ویاهم چاهایکه آب داده بود سطحی بوده وباگذشت چندماه،، دوباره سطح آب پایین آمده ومردم دچار کمبود آب میشدند.
خانمها واطفال زیرسن برای آوردن آب از چشمه دره شیخ هابه مسافه 4 کیلومتر دوراز قریه مرفتن و همه روزه دوبار توسط بشکه های پلاستیکی 60 لیتره و20 لیتره بر روی سر وگردن خود آب می آوردن،راه قریه بسوی چشمه از بلندی به سمت پاینی میباشد که میل وتندی راه رفت وآمد را برای زنان واطفال سخت تر کرده بود. تعدادی دیگری از خانواده هایکه وسایل نقلیه مانند موتر وسیکل داشتند از فاصله های دورتر مانند چشمه وردک ها که درحدود 6 کیلومتر فاصله دارد آب می آوردند وعده ای هم ازدریای هریرود که درسمت جنوب قریه به مسافه 1 الی 2 کیلو متر فاصله داشت هرروز یکساعت مصروف آوردن آب بودند.شماری هم که کارمند دولت وکسبه کار بودند هرروز به مدت یکساعت بخاطر ذخیره کردن آب منزلشان به سرکار دیر تر میرفتند. وآب دریا درفصل بهار به اثر سرازیرشدن سیلابها گل آلود میشد که قابل نوشیدن نبود اما مردم آب را جوش داده وصاف گیری میکردن.
عده ای دیگر از باشنده های این قریه که دراطراف شغل داشتند مجبوربودند که بکسی پول بدهند تا آب شانرا بیآورد.
نقل قول ها:
          

 1. ملا عبدالله معاون شورا گفت: ما درمجموع ازین سهولت که برنامه حفظ ومراقبت برای شورا مساعد کرده  یکبار دیگر فرصت مصرف پول را داده است،خیلی خوش واز شفافیت مصرف پول راضی بوده ودرمقابل تمام مردم حسابده هستیم.

 2. ملا احمد خزانه دار شورا گفت: درآینده تصمیم داریم که به هر خانه میتر آب نصب کنیم وازمقدار هر هزار لیتر آب مبلغ 20 افغانی پول جمع آوری نمایم تا درصورت ضرورت برای حفظ ومراقبت پروژه به مصرف برسانیم.

 3. عارفه خانم خانه عضو شورا گفت: ماهمینطور به عذاب بودیم که از دره آب می آوردیم از سختی آوردن آب نه به ما گردن مانده بود ونه کمر حالا خیلی راحت شدیم.

 4. شیرمحمد ازاهالی گفت:من هرروز به تعداد 12 پتک 60 لیتره آب را از دریا بخانه می آوردم.واضافه تراز یکنیم ساعت وقت من ضایع میشد حالا با فراهم شدن آب از ضیاع وقت نیزجلوگیری شد.

 5. مولوی مخفرالله ملا امام مسجد قریه گفت: رسول خداوند فرموده هرکسی دریک لقمه نانی به کسی خیربرساند درثواب آن شریک میشود این پروژه یک کمک بزرگ برای مردم است او اضافه کرد مدتی کمی از بهره برداری پروژه میگذرد وتعداد نماز گذاران مسجد بیشتر شده چون قبلا مردم درخانه های خود آب نداشتند وحالا که سهولت ایجاد شده مردم دعا خیرمیکنند ونسبت به گذشته به سروقت به نماز حاضرمیشوند.

 6. نصیراحمد عضوشورا چنین ابراز نظرنمود: دربهار وتابستان آینده که روزهای دراز آفتابی خواهیم داشت میتوانیم که ازین آب برای کشت ترکاری ونهال شانی داخل حویلی ها استفاده کنیم.

 1. حاجی دادمحمد باشنده این قریه گفت::بخاطر اکمال آب منزلش مجبورشدم یک پسر خودرا ازمکتب خارج کنم تا او همه روزه آب بیآورد این هم رنج جبران ناپذیرکه سرنوشت یک جوان را آشفته کرده بود.

 • اینبار تکنالوژی تحول کوچک در قریه را پایه گذاری کرد. تطبیق پروژه سولرپمپ به تازه گی شامل لست پروژه های مجاز برنام همبستگی ملی شده است که همزمان با آن مرحله دوم حفظ ومراقبت پروژه ها نیز پای خودرا به ولسوالی چغچران گذاشت ودرحالی غمگسارمردم شد تا زنده گی مظلومانه شان بار دیگر رونق دیگریابد وفعلا با استفاده ازین برنامه قریه ها تحول وتغییرمثبت را تجربه میکنند.

اهالی شورای مذکور که ازنبود آب لب تشنه وجگرسوخته بودند اولین وقاطع ترین پشنهاد شان توسعه پروژه سولر پمپ بود که میتوانست به درد ورنج نبود آب آشامیدنی پایان دهد.

 • آگاهی مقدماتی توسط کارمندان اجتماعی وانجینران برای اهالی درماه ثورسال 1395 داده شده وسروی پروژه سولرپمپ توسط انجینر وهمکاری مردم صورت گرفت دیزاین وبرآورد نشان داد که پول سهم برنامه که مبلغ 348400-است نمیتواند جوابگوی تطبیق پروژه مذکور شود ودرین مرحله مردم به تنگنای عجیب وامتحان بی وقت مقابل شدند.فکرمیکردن پول باقیمانده پروژه را ازکجا وازکدام منابع تامین نمایند.؟

 •  یک نظرسنجی عمومی براه انداخته شدومردم نقشه ای راه حل جدید را ارایه کردن وهم اهالی به توافق رسیدن که هرفامیل مبلغ2000 هزار افغانی پول نقد را باید از خود به بطور اعانه به بودجه پروژه بی افزاید درآن صورت امکان تطبیق وتکمیل پروژه وجود دارد وآب صحی آشامیدنی به درهرخانه جریان پیدا خواهد کرد. هزینه مجموعی پروژه از سهم برنامه مبلغ 348400 افغانی بوده وهزینه مکمل که پروژه دیزاین وبرآورد شده بود مبلغ 519543شده است ومبلغ171143افغانی کمک خودی مردم جمع آوری شد که مجموع سهم برنامه ومردم مبلغ519543 افغانی را تکمیل کرد درحدود32.94% سهم اضافی مردم را در ساختار پروژه نشان میدهد.

به تعداد 104فامیل ازین پروژه مستقیمآ مستفید میشوند وبه تعداد570 نفوس قریه همواره ازمشکل آب رهای یافته  وروزانه درهر دقیقه از 25 الی 120 لیترآب توسط سولر به ذخیره آب می ریزد وحدوود33.6 متر مکعب(33600لیتر) آب به ذخیره می آید و درنل های 2انچ الی نیم انچ  به داخل هر خانه جریان یافته وازین آب اهالی برای نوشیدن وشستشو استفاده میکنند.
به تعداد 106 نل آب بداخل حویلی ها نصب شده وازمسیرعمومی پیپ کوچه الی داخل هرخانه پیپ ونل وکندن کاری نیزاز مصرف خود مردم صورت گرفته است.
مشخصات پروژه در پروپوزل:

 • اعمار شبکه آبرسانی به طول 400 متر به حجم 8 متر مکعب آب وکندن کاری جای پیپ ها ونصب 16 تخته سولر پینل 250 وات ویک عدد سولرپمپ 00 قابلیت پرتاب آب را به ارتفاع 50 متردارا بوده ومقدار آبدهی آن 3500 لیتربرساعت میباشد که کار ساختمانی آن به مدت 26 روز تکمیل میگردد.

 • ذخیره آب  به ظرفیت 25 مترمکعب آب وبه ابعاد 2.2/2.2 / 2 متردرپروپوزل درنظرگرفته شده بود ولی مردم آنرا به ابعاد 3/5 / و2 مترکارکرده اند.

 • تعداد کارگران ماهر وغیرماهر 21 نفر بود.

 • تعداد روزهای کاری کارگر ماهر وغیرماهر 468 روزبود.

 • مزد روزانه کارگر ماهر 650 افغانی وغیرماهر350 افغانی تعین شده بود.

مشخصات پروژه بعداز تطبیق:

 • چاه آب عمق 8 متر وقطر 1.5-2 متر حفاری  شده که فعلا سطح آب دربین چاه تا 6 مترمیباشد.مزه وطعم آب شیرین وکاملا صحی است که ازبستر دریای هریرود وجوی دره کاسی سرچشمه گرفته است.وباید گفت: که چاه آب درپروپوزل برآورد نشده بوده هزینه چاه آب ازکمک خودی مردم ساخته شده که مبلغ 90000 به مصرف رسیده است،چاه آب بشکل معیاری کندن کاری شده وسرآن بطور پخته ریخت گردیده که درمقابل سیلاب مقاوم میباشد.

 • طول مسیر پیپ ها از چاه الی ذخیره آب 300 متر بوده ودرمجموع پیپ های داخل خانه وکوچه ها تمامآ 1500 متر است که میسر پیپ ها به طول  1500 وعمق 80 سانتی متر کندن کاری شده ودر بعضی قسمت ها سنگ سخره سخت بوده وپیپ ها  زیرخاک دفن شده که میتواند از یخ بستن درفصل سرما درامان باشد.

 • به تعداد 16 تخته سولر250 وات خریداری ونصب شده است که میتواند دریک ساعت آفتانی ذخیره آب را پرنماید.

 • پروژه برای 2 نفر ماهر و20 نفرغیرماهر درمدت 21 روز کار ایجاد کرده که برای هرنفرکارگر ماهرمبلغ 650 افغانی وبرای هرنفرکارگر غیرماهر روزانه 350 افغانی مزد پرداخته شده است انتخاب کارگران مطابق معیارهای برنامه بوده که توسط خود مردم صورت گفته وفقیرترین اشخاص قریه به کارپروژه انتخاب شده اند، که مجموعآ به تعداد 468روز کاری ایجاد شده وبرای 126 نفرشغل ایجاد گردیده ومبلغ175248 افغانی پول مزد روزمره به کارگران ماهر وغیرماهر توزیع شده است.

موثریت های پروژه :

 • درطول یک ماه مقدار 1500 لیتر تیل بخاطر اکمال آب درقریه به مصرف میرسید که صرفه جوی شد.

 • درطول دوماه مصرف ادویه تمام اطفال زیرسن پنج سال وبالاترازآن که به از اثرنوشیدن آب ناپاک مریض میشدند تقریبآ مبلغ 87500 افغانی میشد که این مصرف ازبین رفت.

 • درطول مدت دوماه تقریبآ مصرف ادویه زنان باردار ومسن که از اثر آوردن بشکه های سنگین آب ونوشیدن آب غیرصحی  مریض میشدند مبلغ75000 هزار افغانی میشد که صرف جوی شد.

 • درطول یک ماه به تعداد6000 ساعت کاری مردم که بخاطر آوردن آب ضایع میشد از بین رفت.

 • درطول یک سال بخاطرکاگل کاری بام های خانه های مردم به مبلغ 200000 هزار افغانی بخاطر آوردن آب به مصرف میرسید این پول صرفه جوی گردید.

 • درطول یکساال به مبلغ تقریبآ 8160 افغانی بخاطر خرید رسیمان لابری جهت بسته کردن بشکه های آب بالای سیکل ومرکب مصرف میشد که صرفه جوی شد.

 • حفظالصحه ومحیط زیست قریه دریکسال 43% از حالت گذشته بهترمیشود که دست آورد بزرگ این پروژه به حساب می آید.

 • قمیت نمره های زمین وخانه ها بعداز ساختن شبکه آبرسانی سولر پمپ درقریه 20% افزایش یافته است که دررشد اقتصاد مردم رول مهم دارد.

 

سولر پینل این تخته های شیشه ای برق مورد نیاز پمپ را تولید میکنند.

سولر پینل این تخته های شیشه ای برق مورد نیاز پمپ را تولید میکنند.
 
اول آب از چاه به ذخیره آب که می آید وبه تمام شیردهن ها تقسیم میشود.
اول آب از چاه به ذخیره آب که می آید وبه تمام شیردهن ها تقسیم میشود.

مردیکه سالها ازبیرون آب می آورد حالا شیردهن دربین حویلی اش آمده وازخوشحالی درلباس نمیگنجد.
مردیکه سالها ازبیرون آب می آورد حالا شیردهن دربین حویلی اش آمده وازخوشحالی درلباس نمیگنجد.

سرچاه آب کانکریت ریخت شده ولی برای محافظت آن دیوار محافظوی بشکل محلی ساخته شده تا منبع آب ازخطرسیلاب محفوظ باشد. 
سرچاه آب کانکریت ریخت شده ولی برای محافظت آن دیوار محافظوی بشکل محلی ساخته شده تا منبع آب ازخطرسیلاب محفوظ باشد.

پایان
فیروزکوه
جدی 1395