آرشیف

2015-6-7

نثاراحمد پژوهش

خبـــــری برق در غور

غوریکی ازولایت های مرکزی وباستانی افغانستان است که دراوج محرومیت وفراموشی قرار دارد. ولایتِ که درزمان خود نام آورترین بود ولی امروزبه دلایل های مختلف به حاشیه قرارگرفته اند، باآنکه به لحاظ جغرافیایی به شماربزرگترین ولایت ها به حساب میرود اما ازنقطه نظربازسازی وپیشرفت های شهری دردرجه پایین قراردارد. مدتِ 12 سال حکومت کرزی خیلی ولایت هارا شاهد هستیم که ازبازسازی ونوسازی بهتری نسبت به ولایت غوربرخورداربوده اما متاسفانه درغورآنچه باید کار می شد نشده اند. درولایت غوربه دلیل اینکه ولایت مرکزی بوده وسرک درست ندارد تمام مواد واجناس قیمت میباشد. جالب اینکه باگذشت چند سال ازحکومت هنوزهم درمرکزاین ولایت برق "جنراتوری" استفاده میگردد، باوجودِ که بهترین دریا ازمرکزاین شهرمیگذرد. اگراین دریا دردیگروالایات می بود حتما درزمینه های مختلف ازآن استفاده می شد.
خبرخوش به غوری های عزیزاین است که کاربندِ برق درمنطقه "پوزه لیج" شروع به کارنموده اند که ظرفیت چهارمیگاوات را دارد، می تواند نیازمندی مرکزغورواطراف آن را حاصل نماید. دوشرکت کاراین پروژه را گرفته اند شرکت"DGES" بخش جیوتکنیک وشرکت اصلی "ASCC" که مسئول کاروتکمیل بند برق میباشد ازتاریخ 15 حمل شروع به کارنموده اند. من منحیث شهروند غورآرزوی تکمیل شدن این پروژه را دارم تا بتواند گامِ درجهت پیشرفت نسبی ولایت غورباشد. تنها موضوع که خیلی مهم امنیت میباشد که دراین زمینه مردم غوروبخصوص اطراف این بند رسالت دارند تادراین زمینه همکارباشند درغیرآن صورت ممکن است بااندکی جرقه کاراین پروژه تعطیل شود. این هم چند تاعکس ازنقطهِ که بند برق اعمارمیگردد.