آرشیف

2014-10-19

mhadad

خبر آمد ز ارگ ِ پادشاهی

خبر آمد ز ارگ ِ پادشاهی
غنی کرده به آشپزنیم نگاهی

بگفته پخت وپز را کم بسازید
به مهمان شوروا شلغم بسازید

به تره خیل ما دیگر پلو نیست
به یابوها وخرها کاه وجو نیست

 شنید آن استخاره چی خبر را
به دیوار زد ،سکشت کاسۀ سررا

بگفتا و چرا است وچنین است
همین امرش به والله ضد دین است

حدیث وآیه را درمورد گوشت
قطارش کردو درپرزه یی نوشت

فرستادش به ارگ آنرا بخوانند
که تا باشد به امر دین بدانند

خبر شد محسنیئی شیخ الحدیث
زآن فرمان، نمودشلوارخود خیس

بگفت اوهم شکم را پُر بباید
خدا از گشنگان خوشش نیآید

درین مورد حدیثِ پیغمبراست
مرغ بریان ازهمه چیزبهتراست

به والله گناه است،نه گناهِ کم
اگر پختند صرف شوروای شلغم

زامر ،شورای ملا ها خبر شد
به فریاد آمدند ، گوش ها کر شد

زتره خیل وبول الدین وصامد
دعا کردند همه بر حقِ حامد

بگفتند ای کفنکش هرچه بودی
ولی خدمت برای ما نمودی

بوقت توچه خوان ِپرجلال بود
همه کنجش پرازگوشت حلال بود

به خیل لنگی پیوست نیک تایی
به احمد زی بگفتند بی وفایی

ولی ازمن غنی را صد آفرین
اینچنین باد خادم افغان زمین

مسعود حداد
دهم اکتوبر2014