آرشیف

2015-6-19

داکتر سخی اشرف زی سید کاغذ

خبرنگاران رسانه های مطبوعاتی کشور بصیرت و بینش جامعه اند

 

آزادی بیان عهده دار مصالح همگانی کشور است 
چند روز قبل خبری در سانه های دیداری وچاپی کشورو حتی فرامرزی به نشر رسید که آقای بصیر سالنگی والی ولایت پروان ومحافظین اش آقای نصراله اقبال خبر نگارخبرگزاری بخدی را مورد خشونت ولت وکوب شدید قرار داده اند و دلیل لت وکوب آقای اقبال توسط والی پروان نقد کتابی بوده که توسط آقای اقبال در یکی از رسانه هابه نشر رسیده واین کتاب به قلم آقای والی پروان نوشته شده که عنقریب چاپ میشود .
اتحادیه ژورنالیستان اعلامیه ائی را به نشر رسانیده واین عمل آقای بصیرسالنگی را به شددت تقبیح نمود واین روش خشونت آمیز آقای بصیر سالنگی تعرض به کرامت انسانی همه ژور نالیستان کشوراست بی حرمتی به شخصیت آقای اقبال میباشد, خشونت درمقابل خبر نگاران وظیفه ومسئولیت وزرات اطلاعات وفرهنگ کشور است که این قضیه را که یک انعکاس پرسروصدا در داخل وخارج از کشور ایجاد نموده پی گیری و اگر واقعیت قضیه روشن شد بائیست از مجرای قانون این عمل زشت والی پروان را دنبال کند ومانند اتحادیه ژور نالیستان اعلامیه ائی صادر ودر آن از عواقب ناگوار اشخاص ومراجعی که در آینده ژورنالیستان کشوررا مورد خشونت قرار میدهند برحذر دارد. 
آزادی مطبوعات اعم از رسانه های دیداری وچاپی در کشور آئینه افکار ونظریات مردم است که توسط نویسندگان وژور نالیستان کشور انعکاس داده میشود وبا ئیست نظریات وانتقاداتی که متوجه کدر رهبری اداری وسیاسی کشوراست آزادانه وبدون تشویش توسط دستگاه های نشراتی به سمع مردم رسانیده شود وهر حرکت سیاسی وروش های اداری , اهداف وپالیسی های را که کدر رهبری در پیش میگیرد توسط دستگاه های نشراتی تحلیل وتوسط راپورها ,مصاحبه وتبصره ها روزانه و هفته وار جهت آگاهی مردم رسانیده میشود اگر یک پالیسی که توسط کدررهبری وضع میشود درآن کمی وکاستی وجود داشته باشد ویا به خیر وصلاح ملت ومملکت نباشد که البته یک اثر منفی در جامعه بجا میگزارد این روش اداری از جانب خبر نگاران وژورنالیستان کشور ارزیابی, ودرمورد آن انتقاد ویا تبصره میشود . 
در کشور های دیموکراتیک سیستم سیاسی واداری آن طوری است که کدر رهبری که مشتمل از رئیس جمهور, وزرای کابینه ووالی های ولایات اند سرنوشت سیاسی واداری یک کشور ویایک ولایت به آنها سپرده میشود و باید این اداره چیان خودرا خدمت گار ملت شمرده وباید درهمه امور دارای پختگی اداری وسیاسی باشند.والی های کشور که از جانب رئیس جمهوربه پست ولایات انتصاب میشوند باید در رشته اداری تخصص داشته ومجهزبه تجارب طولانی اداری باشند تا بتوانند وظایف محوله راموفقانه از پیش ببرند نه اینکه به ارتباط قومی وگروهی این پست اداری را بدست آورده باشند.
کدر اداری وسیاسی کشورخدمتگاران واقعی کشور اند واین اشخاص دیگر به یک فامیل , قوم وقبیله خاص تعلق نداشته بلکه به ملت تعلق دارند وروش های اداری این اشخاص در زیر زره بین مطبوعات ارزیابی شده وبه سوالات نمایندگان مطبوعات وروزنامه نگاران جهت آگاهی مردم جواب ده باشند
متآسفانه در روش های اداری وسیاسی کشور ما نواقص ونارسائی های زیاد وجوددارد وکدر رهبری اداری وسیاسی ما با ذهنیت فرد گرائی , کج اندیشی ومطلق باوری فعالیت دارند واکثر این اداره چیان نام نهاد روش عقبگرائی وشئونیزم قومی را درصدر فعالیت های خویش قرارداده وسعی بلیغ دارند که آزادی مطبوعات را محدود بسازند وبا نبود آزادی بیان وعدم مطبوعات آزاد میخواهند سیستم مطلق باوری را با همان روش های استبدادی وسوه استفاده های غیر مجاذ شخصی وقومی در پیش بگیرند.
مطبوعات آزاد است که به حیث یک مرجع پرسشگر با در نظر داشت مصالح همگانی و گسترده اندیشی استمرار سلطه جوئی وتوصل به خشونت این اشخاص را به هر رسم وعنوانی که باشد بررخ آنها کشیده ودرداخل وخارج از کشور توسط تلویزیون , تارنما ها وتارنگارها برای روشنی اذعان عامه راپور میدهند ,مطبوعات خدمات با ارزش را انجام داده ورول مثبت در راه آوردن رفرم اداری وسیاسی کشور بازی وبرای بر قراری عدالت اجتماعی فعالیت میکند.