آرشیف

2015-1-25

محمد سرور انوری غوری

خبراعمار چند بند کـــوچــــــــک آبی در ولایت غور!

خوشحال شدم که برای اولین بار از طرف مسولیت چند تا بند کوچک در مسیر رود های ولایت غور اعمار میگردد این کار باعث افتخار مردم ماست اما دانسته نشد که صرف بخاطر موانع آب و جریان آن در جوی هاست یااینکه برق هم تولید مینمایند بهر صورت قدم نیک است بخاطر که بمرور زمان به بند های بزرگ تر تبدیل خواهند شد . قابل تذکر میدانم اینکه تا فعلا در سر بند ها زمانیکه آب پاین افتیده و در جوی ها جریان پیدا کرده نمیتواند . در همان سر بند ها مردم محل بخاطر آبیاری زمین های شان موانع های چوبی را ایجاد مینمودند و در برج حمل سیل ها موانع ها را از لای و لوش پر نموده و آب در جوی های همجوارش جریان پیدا میکرد که این موانع ها را مردم محل به لهجه شیرین خویش (خرک) میگویند بمرور زمان در بعضی مناطق همان خرک ها به بند های کوچک سمنتی تبدیل شده که از موانع چوبی محکم تراند . بهر صورت انکشافات است هرچه که باشد . خدا شاهد است که نه تنها در غور بلکه در هر نقطه از کشورکه مسولین امور کارعمرانی را روی دست میگیرند خیلی ها خوشحال میشوم بخاطر اینکه راحتی مردم ما راحتی همه ملت ماست . 
( بگذار تا ارتجاع غو غو کند ….. ما به هرگامی از خویش وطن را آباد میسازیم ) 
در اخیر به همه مسولین امور در همه عرصه ها از بار گاه خداوند (ج) آرزوی موفقیت و پیروزی دارم. شاد ،آباد ، موفق و کامیاب باشید .

بااحترام 
محمد سرور انوری غوری
کابل