آرشیف

2016-8-16

دید بان کنار جاده

خایه مال امریکا

ظالـــمُ قتــّالُ بی دین خایــه مــال امریکا
جوره گشتند درسیاست مردم ما شـد تباه
 
خودستایی برتری جویی نفاق است کار شان
فاســـدان بــی مثـــال اند انــدرین دنیـــای ما
 
هست هرروز کشتنُ ویرانگری دراین وطن
چونکه اینــــست حاصل فــسق ُ تبه کاری بما
 
این وطن کشت منافق گشته همچون تریاک
منــفعت باشـــد برای مـــشرکانِ بی حیــــــا
 
جمله میدانند که این ها غیر دین هستند عیان
لیک کـس را نیست جرئت این بگوید برملا
 
کافــرا! فــاســد رویشها، بدعملها خایــــنا!
ترسی برخود راه دهید از ذات پاک کبریا
 
حــالیا چـــشمان و گوشهای شما اســت کور وکر
زین سبب تشخیص خوب وبد محال است باشما
 
آنزمان کز قدرت اهریمنی افتید به زیر
الـــتیام یابــید از کــورُکری باصد نــوا
 
بس خورید افسوس از اعمال خود دراین دیار
لیک ســـودی را نخواهد داشـــت از بهر شما
 
هریکی بیند شمارا گویدت لــعنت بــــتو
بسکه کردید طلمُ فسقُ چور اندر هرکجا
 
کلّۀ تــان زیر افتیده نخواهید کرد نظر
سوی بالا تا به بینید چکسی گوید جفا
 
ایخدا! زین حالتی محفوظ داری دیگران
ایـــن بـود عبـرت زکار غ وع رو ســیاه

 

دیده بان کنار جاده، هرات( شهری که ملا دختر خودرا حامله دار میسازد)، اسد 1395.