آرشیف

2015-1-14

محمد رضا مهدوی

خاک قهرمانان است میهنی کــــه من دارم

 

بنام خداوند بخشاینده مهربان
 

خاک قهرمانان است میهنی که من دارم

مهد شیرمرادن است میهنی که من دارم

فخرآریا باشد قلب آسیا باشد

جسم مرده راجان است میهنی که من دارم

ملک شادومعمورش باغ توت وانگورش

چون بهشت رضوان است مینهی که من دارم

درقیام رستاخیز درجسارت وغیرت

پیشتاز است میهنی که من دارم

درشکست روسیه شهرتش جهانی شد

قهرمان دوران است میهینی که من دارم

دشمن زبون اخرطاقت وتوانش رفت

گوشمال شیطان است میهنی که من دارم

میرود دل دشمن ازفرازهندوکش

پیشه ئی عقابان است مهین که من دارم

 

خون بهای این ملت افتخار آزادی است

روضه شهیدان است مهینی که مند دارم

بس زجنگ وخون ریزی پیکرش شده مجروح

صلح رافراخون است  میهنی که من دارم