آرشیف

2014-12-25

عارف شریفی نژاد

خانۀِ صلح

همـوطـن با ما بـیا! نفـسِ شـــقـاوت بشـکنـیم
سقــف و دربِ خـانۀ ظلم و جــنایت بشـکنــیم
 
اَبله ها و بی سـوادان تابـکــی بادارِ مــاسـت؟
گــردنِ حــکّـام پسـت و بی کــفایت بشــکنــیم
 
در اســارت، زنـدگی بر ما بسـی ننـگـین بُــوَد
دســت هــم گیریم و دیــوارِ اســارت بشـکنـیم
 
زندگـی انـدر حــقــارت، بدتـر از مـــرگ بــُوَد
هســتۀِ سسـتی و پسـتی و حـقـارت بشـکنــیم
 
گـرچـه خَفّاشان تاریخ، کـرد ما را دشمـنِ هــم
حــال، ما یکــجا شــویم، سدِّعــداوت بشـکنـیم
 
ظالمان بی شـرافـت قــلـب مـا و تو شـکستـند
مـا و تو هَـم قلبِ این ظلم و شـرارت بشکنـیم
 
دشـمـن خـائن به خـاکـــم بذر نفـــرت کاشتــند
دسـت و پا و گـردنِ خـصم و خــیانت بشکنـیم
 
کوله بار جنگ چندین ساله هست بر دوش ما
سدِّ جنـگ و کشمـکش را تا قــیامت بشکنــیم
 
تبعـیض قومی و سمـتی عاملِ بدبخـتی اســت
پـس بـیا! زنجیرِ تبعـیض و فــلاکت بشکنـــیم
 
جُـود و بخشش و سخاوت طینت مردانگیست
پــوز و دنـدان حسـودان و حـسادت بشـکنـیم
 
در رۀِ مـنزل مقصــود، روز و شــب باید دوید
رســـمِ عــجز و ناتـوانی و کَســالت بشــکنــیم
 
با تـلاشِ هَــم بسـازیم، خانۀِ صــلح و صفـا را
قـصـرِ استــبداد و نیرنگ و جهــالت بشکنــیم
 
با صـداقت، با کرامـت، سـوی همدیگـر ببینیم
حیـله و ترفــند و تـزویر و خَــباثـت بشـکنــیم
 
عـارف از دســتِ زمــان خیــلی شـکـایت دارد
یـا رب آنـروز رسـان، خــطِ شـکـایت بشـکنیم
 
 
عارف شریفی نژاد
شهر چغچران – غور
بـهــار ١٣٩١