آرشیف

2018-9-22

صدیق رهپو طرزی

خانهٔ ترامپ، خانهٔ پوتین

House of Trump
House of Putin 

در پُشتی دوم این کتاب می خوانیم:
٫٫ این اثر در برگیرندهٔ قصه یکی از بزرگ ترین کارکرد های استخباراتی در درازای تاریخ می باشد. کارزاری که به وسیلهٔ دستگاه جاسوسی روسیه که در جریان کار در خط سال های زیاد شکل گرفته است و منجر به دست یابی روسیه به قدرتمند ترین مردی که چون اژدهایی بر گنجینهٔ کاخ سپید سلطه یافت، گردیده است.،،

این کتاب پیشاپیش با این دو بیان آغاز می گردد:
شگفت انگیز هست که پردهٔ آهنی برباد رفته است، اما، این سپری بوده برای غرب. اکنون ما این درب را گشوده ایم و این امر برای جهان به شدت خطرناک است.

  • امریکا جنایتکاران روسیه را در بند می کشد. هیچ کس توان جلوگیری را ندارد. اما، هنوز شما غربیان قدرت دیوآسای مافیای ما را نمی دانید. شما به زودی آین را درک خواهید نمود.
    بوریس اوروف B.Urov لوی سارنوال روسیه، سال ۱۹۹۳.
  •  

روسیه هرگز تلاش ننموده است تا از اهرم من بهره بگیرد. من با روسیه کاری ندارم : نی معامله یی، نی قرض و وامی، هیچ چیز.
د. ترامپ، یازده اکتوبر ۲۰۱۴ در تویترش.

جنگ سوم (مجازی)
روز نهم نوامبر ۲۰۱۶، درست ساعت ۹:۳۲، به وقت مسکو، ی. نیکینوف، Y. Nikinove وکیل پارلمان روسیه و عضو حزب ٫٫ روسیهٔ متحد،، گروهی وابسته به پوتین، نواسهٔ و. مولوتوف، استالینگرای سرسپرده که نام بم دستی ٫٫ کوکتیل مولوتف،، از آن گرفته شده است، پُشت بلند گو قرار گرفت تا خطی را روشن نماید که حتا پدرکلانش جرات دست زدن به آن را ننموده بود. او با لحن ساده و غیر رسمی بیان نمود:
٫٫ دوستان عزیز، همکاران گرامی!
سه دقیقه پیش، هلاری کلنتون، پذیرفت که در نبرد برای دستیابی به مقام ریاست جمهوری، شکست خورده است. دو دقیقه بعد، ترامپ سخنرانی اش را به حیث رییس جمهور امریکا آغاز نمود. من با استفاده از این فرصت، برای تان شادباش می گویم!،،
به این گونه بدون این که بیان بدارد، روشن بود که ترامپ جز گدیگک پوتین، در کاخ سپید، چیز دیگری نیست.

کلکینچه هایی برای نگاه به این اثر
در این کتاب نخ و حتا ریسمان این واقعیت نشان داده می شود که چی گونه ترامپ در جریان چار دهه، پیوند های ژرفی با کم از کم پنجاه و نه کس، در روسیه داشته است. آنان راه سوداگری را میان روسان، به شمول کسانی که پیوند آشکار با مافیای روسیه دارند، هموار ساخته اند.

***

این اثر نشان می دهد که شرکت ٫٫ رهنمای معامله ها،، برای ترامپ پوششی بوده است برای پول شویی مقدار عظیم پول ـ ممکن میلیارد ها دالر ـ برای مافیای روسیه در جریان سه دهه.

***

در این اثر می خوانیم که ترامپ، ٫٫ خانه های کاری ،، را در خدمت خرپولان روسیه که پیوند نزدیک با مافیای آن کشور داشته اند در ٫٫ برج ترامپ ،،  ـ خانهٔ شخصی و کسب و کارش ـ که آن را می توان شاه نگین تاج امپراتوری ٫٫ رهنمای معامله ها،، خواند، قرار داده است.

***

در این اثر دیده می توانیم که در این دوران، مافیای روسیه به صورت عملی به ساختار دولتی در خدمت روسیه، همانند این که استخبارات امریکا در خدمت دولتش قرار دارد، بدل شده است. بسیاری از کسانی که با ترامپ در پیوند بوده اند، رابطه قویی با دستگاه امنیتی روسیه FSB  جانشین دستگاه ترسناک KGB  داشته اند.

 

***

در این جا می خوانیم که ترامپ حافظ و پاسدار منفعت های دستگاه امنیتی روسیه به مدت چل سال بوده است. او در این زمان دراز، به وسیله یی زیر نام کمپرومیز ( گردآوری و ساخت و ساز مواد گوناگون برای زیر فشار قرار دادن و باجگیری) مانند فعالیت های جنسی و دیگر و دیگربدل شده است.

 

***

هم چنان این اثر نشان می دهد که به مدت چند دهه، مجریان کار ها و عمل های نفوذی به شمول چهره های شناخته شدهٔ مافیای روسیه، با دقت پُروسواس، نقطه های ضعف و کُری های آشیل را در فرهنگ داد و ستد امریکا ـ از توزیع تیل در والستریت، گرفته تا در کارزاری برای تمویل کسانی که در دهلیز های دستگاه قانونگذار به جلب طرفداران و دریافت رای، دست می زدند، استخدام وکیلا مدافع قدرتمند ـ  زیر نام وکیلان مدافع ٫٫ بوت سپیدان ،، محاسبان، رهنمای معامله ها و حتا سر و سامان داده سمت و سوی دستگاه های انتخابی ، روند قانونگذاری و موسسه های مالی و دیگر و دیگررا رد یابی نمود اند.

 

***
این کتاب بیان می دارد که ترامپ بالاتر از این که یک ٫٫ موهبت، دارایی، مکنت و امتیاز،، در خط هدف روسان باشد، یکی از میان ده ها سیاستمدارنی است ـ بخش زیاد جمهوریخواهان و البته برخی از دموکراتان نیز ـ و سوداگرانی که مقروض روسیه اند. اینان همراه با شرکت هایی با همین خصوصت در خط پیوند با روسیه اند. در این میان نام میچ مکونل M.McConnell چون شاهنگینی در این انگشتر قدرت می درخشد. این امر به مدت بیست سال ادامه داشته است.
 

***

این کتاب بیان می دارد که قوی ترین چهره ها و دستگاه های امنیتی امریکا به شمل و. سیشن  W.Session  و ل. فریه L.Freeh دو مدیر اف.ب.آی و م.روگاوین M.Rogovin  قنسول ویژهٔ سی. آی. ای. برای روسیه کار می کرده اند که این امر تهدید سنگینی را برای ا.م.ا. بار می آورد.

***

در این کتاب برای ما روشن می گردد که ترامپ شریک فرد جانیی محکوم شده یی به نام ف. ساتر F.Sater که پیوند نزدیک با گروه جنایتکار روسیه داشته، بوده است. ترامپ خود این کار را افشا ننمود که ساتر یک جانی دو آتشه یی بوده و او از آن پیوند بهره برداری مالی نموده است.

***
این اثر نشان می دهد که ترامپ به حیث سرقوماندان اعلی اردوی ا.م.ا.، آن گونه که ج. کلپر، رییس سابق دستگاه امنیتی بیان نموده است، ٫٫ موهبت و ثروتی ،، است در خدمت پوتین. بدتر از این گفته یی هست که ج. کارل G.Carle، افسر سابق سی. آی.ای. آن را برای نیوزویک گفته است. او چنین بیان داشته است،٫٫ ارزیابی من این هست که ترامپ، به صورت مستقیم برای روسان کار می کند.،،

***

در این جا می بینم که ج. کومیJ.Comey مدیر اف بی آی به بدترین صورت نگاهی به شخصیت او انداخته است. در ماه جنوری ۲۰۱۷، یک هفته پس از آن که ترامپ رییس جمهور شد، کومی را برای صرف نان شب به صورت خصوصی به کاخ سپید دعوت نمود. کومی در جریان نوشته یی در نشریهٔ ٫٫ وفاداری پُر ارزش،، در ترسیم بلند بالای شخصیت ترامپ واژگان٫٫ بد اخلاق و بی علاقه به حقیقت ،، را به کار برد و رفتارش را به یک آمر مافیا همانند نمود. او چنین نوشت که ترامپ برایش گفت، ٫٫ من به وفاداری نیاز دارم و توقع وفاداری را دارم،،

ادامه مطلب در اینجا