آرشیف

2020-12-21

دوکتور ص. سعیدي

خانم رئيس جمهور
بحث خانم رئيس جمهور بالاى رأى اعتماد پارلمان بر وزيران که حث وارد داشت و اظهار داشت که  روشهاى پارلمان بسيار به سطح پايين بوده و بازار خريد و فروش و … اين همه واقعيت ها  اند و ثابت ميسازد که درين بازار راشى و مرتشى هردو متخلف اند. ولى اين بحث و اين موضوع بحث براى خانم رئيس جمهور نيست. خانم رئيس جمهور نبايد خود را در تقابل با پارلمان کشور قرار دهد. ميدانيم که از دهها خلل در عدم مشروع بودن پارلمان يکى هم نه شدن انتخابات کامل که به صورت واضح تا حال  انتخابات پارلمانى که در ولايت غزنى  نه شده که اين دليل کاملاً روشن عدم مشروع بودن افتتاح و آغاز کار اين پارلمان هم است ولى اين بحث و اين کار موضوع اجندا و صلاحيت خانم رئيس جمهور نيست و نبايد خانم رئيس جمهور به آن بپردازد.
20/12/2020
داکتر صلاح الدين سعيدى