آرشیف

2020-10-2

صدیق رهپو طرزی

خانمان و آقایان، یک آگاهی فرهنگی

 

خانمان و آقایان، یک آگاهی فرهنگی

خانمان و آقایان، یک آگاهی فرهنگی

کودکان اندیشه ام، چشم باز می کنند

دوستان گرامی،

آن گونه که گفته ام، مدتی می شود که سرِ آن داشتم تا نوشته ها و برگردان هایم از زبان انگلیسی به پارسی دری را برای انتقال اندیشه هایم به شکل کتاب هایی چاپ و نشر نمایم.

در این خط به جای های گونه گون، سری زدم تا دریابم که کدام محل برای این کار مناسب است.

من کابل و ایران را آزموده بودم که در اولی، تمام قیچی سانسور پیش و پس از نشر غژ غژ می نماید، اما، در دومی به سبب حضور نیرو های جهانی، این کار پس از نشر صورت گرفته می تواند.

پس به این اندیشه افتادم که یک موسسه نشراتی کوچک در شهر گُت تیگن جرمنی، در این سرزمین آزاد، سر و سامان بدهم.

به این گونه چار کتابی که روی دست داشتم، در سیاهه کتاب ها برای نشر قرار دادم.

در پایان روز، از میان آن چارگانه، کتاب های "کلکین ها، کلکین ها، کلکین های باز" و "یاد مانده ها و یادداشت ها" از چاپ بیرون بر آمدند.

من اکنون مصروف درست سازی برخی نادرستی هایی که صورت گرفته اند، می باشم تا در چاپ بعدی دیگر رخ ننمایند. یک کتاب به زبان انگلیسی و دیگری الفبای آوایی دار، در روند نشر قرار دارند.

آن گاهی که به صورت کامل نشر شدند، همه شما را ـ اگر میل دستیابی به آن ها دارید ـ در زمینه آگاه خواهم ساخت.

صدیق رهپو طرزی