آرشیف

2016-3-19

afrotan

“خانقاهِ صلح ۱” میزبان ستون پنجم ؟!

در آغاز جشن  نوروز ، روز نو و روز سبزآفرینش هستی را به شما دوستان گرامی و همه خواننده گان عزیز مبارکباد میگوئیم نوروز که ازهمان زمان جوانه زدن آفرینش در رگ رگی از کائینات می وزد از آنرو هست که نوروز یک قرار داد اجتماعی و یا یک جشن تحمیلی سیاسی نیست بلکه جشن جهان است و روزشادمانی زمین ، آسمان و آفتاب نامیده میشود . 
 

ادامه مطلب در اینجا