آرشیف

2015-3-25

احمد سعیدی

خاموشی مرگ است ما هنوز زنده ایم

ناله را هرچند مي خواهم كه پنهان سر دهم
سينه مي گويد كه من تنگ آمدم فرياد كن

روزی نیست که در کشور ما افغانستان از کشته ها پشته ساخته نشود، روزی نیست که مادری به سوگ فرزند دلبندش فریاد نزند، هر روز شاهد این همه درد و رنج ها هستیم ، اما از هفتۀ گذشته به اين سو هر قدر می کوشم نمی توانم لحظه يی ضجه و ناله های خواهر شهید فرخنده را فراموش کنم، ناله های مظلومانه که در زیر چماق اوباشان قرن با آسمان ها بلند می شد ديروز سه شنبه شهریان کابل بخاطر اعتراض علیه این جفايي که بر اسلامیت و انسانیت مشت اوباش روا داشته اند گرد همایی بزرگی داشتند، نمی توانم تا زنده ام این شعار را که دختران جوان در این مارش سر می دادند، ما همه گی زنده ایم ، ما همه پاینده ایم ، ما همه فرخنده ایم ،فراموش کنم آنچه که در شاه دو شمشیره گذشت ظلمي که بر یک دختر پاکدامن خدا جو صورت گرفت همه دیدیم و شنیدیم، به باور من   مردم افغانستان از همین لحظه  اگر با تقدس هاي جعلي، بي محتوا و دروغين موجود در جامعه خود مبارزه نكنند جامعه شان تبديل به مردابي ايستاده خواهد شد كه در آن زالوهاي مقدسي بوجود مي آيند كه فقط با خون انسان تغذيه و رشد مي کنند و اين زالوهاي مقدس فقط با ويتامين تعظيم و احترام چاق و فربه مي گردند، آنقدر چاق كه اگر خون همه ملت را بمکند باز كفاف شان نمي کند و براي زنده ماندن بازهم احتياج به خون بيشتري خواهند داشت از جامعه شان!
آنهايي كه داراي تقوا هستند خود مشخص اند و محترم و احترام شان در هر حال برقرار است ولي زالوها هم نمايان هستند و هركسي آنان را مي بيند که هر روز بنام تعویذ و طومار جیب مردم را خالی مي کنند ،  مبارزه با اينها يك فريضه است  تا اسلام عزیز از سنگيني تقدس دروغین  شان به دور مانند . نمی دانم این قلم تا کجا با من یاری خواهد کرد  تا مفصل تر بنویسم، درد دل کنم چون در کشور عزیزم افغانستان  بر سر هر شاخي  جغدي را نشسته مي بينم خدا آخر و عاقبت اين افغانستان پر جغد را به خير كند. اي مردم، اي فرزندان انسان و انسانیت بيائيد عدالتخواه شويم !
نمی دانمانسان امروزي آن هم در قرن بیست و یک در کشور من غرق در مصيبت هاست بخاطر اين كه بي عدالت و خودخواه و فزون طلب شده است آنچه را كه براي خود مي خواهد براي ديگران نمي خواهد. خود را  در حالي که بهره يی از ارزش های اسلامی ندارند  مسلمان بهتر و افضلتر از ديگران مي داند. براي خود هر حقي قايل است و براي ديگران هيچ و همين طرز فكر ريشه همه مصيبت هايي است كه انسان امروزي به آن دچار است. براي اين كه از مصيبت ها بدر آئيم، بيائيد مرد و زن  پیر و جوان مانند حرکت امروزی که در دروازۀ ستره محکمه انجام دادید همه روزه سر سختانه با بي عدالتي در تمام اشكالش مبارزه كنيم. امروز بزرگترين بي عدالتي ها در زير ماسك تقدس هاي دروغين انجام مي شود و عدۀ محدودی زرنگ و فزون طلب و خدا نترس،  تقدس اسلام را به خود اختصاص داده اند و فقط با اسلام، اسلام كردن و درست كردن يك شكل ظاهري اسلام بي تقوا و بي محتوا دست به هر بي عدالتي مي زنند، نمونۀ آنرا شما در زیارت شاه دو شمشیره که به موجب آن خواهر فرخنده به شهادت رسید مشاهده نمودید ، بيائيد اين ماسک هاي تقدسي را كه عدۀ محدودی شياد خودپرست بر چهرۀ مكر خود كشيده اند بي ملاحظه پاره كنيم وگرنه سنگيني تقدس دروغين شان پشت ملت را براي هميشه خم و جامعه را با رايج كردن بدعت هاي غير اسلامي تباه خواهد كرد، هيچكسي مقدس نيست جز انبياء ، كتب آسماني و خدا آنانی که محکمۀ صحرایی برگزار مي کنند خود هم حکم می کنند و هم تطبیق بدون آن که ذره يی از حقیقت آگاه باشد  هيچ تقدس و اسلامیت ندارند چون انسان هاي بي تقوا هم مي توانند خود را با اين ابزار مجهز كنند و زير پوشش همين ها دست به هر بي عدالتي بزنند و ملت را در دنیا بی فرهنگ و دور از تمدن معرفی کند  و باز هم كسي جرأت اعتراض به بي عدالتي هاي شان را نداشته باشد چون تعویذ نویس اند و عمامه دروغین به سر دارند و تسبيح صد دانه يی  در دست. من از شورای علمای کابل سپاس گزارم که هدایت دادند تا پولیس همه تعویذ نویسان را از کوچه و بازار جمع آوری کند، شورای محترم علمای کشور از شما مي خواهم بيائيد همانطوري که اينها با بكار گرفتن ابزار تزويرمقدس، عزت را فقط به خود اختصاص داده و عزت همه گان را بنام تعویذ و طومار  زير پا و ناديده گرفته اند دليرانه مخاطب قرار داده و از ادامه خود پرستي و بي عدالتي و فزون طلبي آن ها را برای همیش باز دارید كه امروز ملت فقط چوب تقدس همين خود خواهان را دارد مي خورد. مقدسين قلابي و بي تقواي امروز ظلم و جنايت و خيانت شان نسبت به انسانيت كمتر از ديكتاتورهاي نا مقدس ديروز نيست.  مي گويند كه ماهي از سر مي گندد نه از دم، بيائيد اين سر هاي گنديده را اگر قابل علاج است معالجه كنيم و گرنه دور بيندازيم تا كل جامعه از گند تقدس دروغين اينها نه گندد.  اي مردم بيائيد دست از خودخواهي برداشته و عدالتخواه شويم تا انسانيت به آسايش حقيقي و امنيت برسد.
در همه جای دنیا از اول تاریخ تا به امروز  مبارزه انسان های  عدالتخواه و تحت ستم بر علیه انسان های ظالم و  حکومت های ستمگر وجود داشته است.  مبارزین حقیقی و در کنار آنها  خائن فرصت طلب و سوء استفاده گر هم در نقش مبارز  در همه ادوار و در همه صحنه های مبارزاتی  وجود داشته اند.  امروز در صحنه مبارزه ملت آگاه افغانستان علیه جفايی که در محضر عام به شهید فرخنده صورت گرفت ما  با یک رژیم بیکفایت و ارگان های امنیتی ضعیف و ناتوان روبرو هستیم یعنی صادقین و منافقین هردو در صحنه وجود دارند و هر دو ادعا دارند که می خواهند با ظالم و خرافات مبارزه کنند ولی این مردم مسلمان و علمای جید و خدا پرست افغانستان اند  که باید صادق را از منافق و صادقین را از مدعیان دروغین و فرصت طلب و دنیا پرست تشخیص دهند و به طرفداری از ندای صادق بپردازند وگر نه  باز همان آش و همان کاسه خواهد شد و ظالم بر مظلوم مسلط خواهد ماند. حضور پر رنگ مردم افغانستان در تظاهرات ديروزي  مرا به این حقیقت یکبار دیگر باور مند ساخت  این مقابله صادقین و کاذبین  در حقیقت قانونی است که خداوند عادل در نظام  این دنیا قائم کرده است تا اهل حق و اهل باطل به وسیله رفتاری که از خود نشان مي دهند از یکدیگر جدا گردند و اهل حق  که همان طرفداران و حامیان عدالت هستند به بهشت بروند  و اهل باطل هم که همان طرفداران ظلم و زیاده خواهان بی فرهنگ اند راهی جهنم گردند، بعد از این مبارزه آگاهانه تر و دلیرانه تر ادامه پیدا خواهد کرد و در این صحنه جدال بین  حق و باطل هرکسی مختار است که در صف یکی از این دو جناح قرار بگیرد و فعالیت کند  و اقامتگاه  نهائی و ابدی  خود را که جنت یا جهنم خواهد بود با اعمال و کردار خود
تعیین نماید. در اخیر  به اطلاع حکومت وحدت ملی احترامانه می رسانم هرچه عاجل تر جلو اوباشان که از دین آگاهی ندارند و بنام دین تجارت مي کنند را بگیرید امروز و دیروز عدالت خواهی ما مسالمت آمیز بود اگر تدابیر اتخاذ نشود و ملت آگاه ما باور پیدا کند که مبارزات مسالمت آمیز نتیجه نداده است آنگاه خدا نا خواسته  چاره دیگری ندارند  جز این که  حقوق شان را مثل دیگر ملت های تحت ستم جهان از طریق مبارزه مسلحانه بدست آورند.
 امیدوارم چنین روزی و چنین فرصتی نرسد، تظاهرات آگاهانۀ ديروز به همه دنیا نشان داد که ملت ما متعهد شده است که همه مشکلات این راه دشوار و پر دسیسه و پر فتنه را  تا رسیدن به عدالت و انصاف  در چارچوب یک ملت آگاه  یکپارچه و سر بلند و مستقل  به فعالیت ادامه می دهد  و از همه عدالت خواهان و دوستداران در سطح ملی و بین المللی  تقاضا داریم ما را همراهی کنند و  از درگاه الله مقتدر برای ما که در ظاهر بعضی ها ما را ضعیف می دانند دعا نمایید تا خداوند کارساز در مقابل  مستکبران وجاهلان ستمگر ملت ما را در راه عدالت خواهی یاری برساند. درود بر همه انسان های خوب و با وجدان و اهل انصاف  و عدالت.