آرشیف

2014-12-25

سید محمد نبی عندلیب علوی

خار بجا ماند!

از گلشن و گلـــخا نه ی ما خار بـــجــا مــا نــد
چند بوته ی آفت زده ، بــیـــمار بـــجــا مــا نــد

از جــور و جـفــــای فلک و بــو ی اهـــانــت
صدمرد شرف ، بـادلی افـگا ر بـــجـــا مــا نـــد

از مهـد وفـا و خــــــــرد وحُرمت و ا حـســـا ن
چند جاهلِ بیـکا ره و بیـــعا ر بـــجـــا مـــا نــد

از قــوم سـلـحـشــــور، زمـیــــــدان شجــا عت
هیها ت که چند رو بهی مـکا ر بــجــا مــا نــد

دیروز شــعا ری ز عـــدا لـت هـــمـــه خواند ند
امروز از آن طا یـفـه انـکــا ر بـــجــا مــا نــد

بُر نــای وطـن خیــــــره به گِـــردا ب حــواد ث
سر چشمه ی الفت ،پسی دیوار بــجـــا مــا نــد

از کُــهنـه بسا ط غـضـب و غـفـلــت وانکا ر
ظلم وستم و کیــنــه ی بسیـــا ربــجـــا مــا نــد

تــر ســــم نســــرا یــد ، جــــفــا کا ر زما نه
کازمــهــد وفــا ، خائن وغــدار بــجـــا مــا نــد

بشکستن عـهــد وشــرف و عــزت و تمـکیــن
دیریست که خود ، رونق با زار بــجـــا مــا نــد

سید محمد نبی عند لیب علوی مقیم ایران 
nabiandalib@yahoo.com
12/10/1391