آرشیف

2014-12-19

الحاج استاد محمد قاسیم علم

حیات وحش در غور

یک تعداد حیوانات در افغانستان وجود دارد که از جمله حیوانات نادر و کمیاب بوده، اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان آنر ا لست نموده و بعد از جکم مقام ریاست جمهوری دولت افغانستان، علاوه از ریاست های حفاظت محیط زیست ولایات، بتمام ارگانهای ا منیتی ولایات فرستاده است تا از شکار شان بصورت جدی جلو گیری بعمل آید. از جمله حیوانات ممنوعه یکی آهوی مارخور است که در کوهای واخا ن بدخشان و بعضی کوه های سر بفلک کشیده ولایت غور یافت میشود که با تاُسف فراوان طوریکه دیده میشود به دره های مرغاب چند راُس آهوی مار خور از طرف شکار چیان شکار گردیده و یکی از برادران لطف نموده انتقاد نموده اند که باید ریاست حفاظت محیط زیست در مورد توجه فرمایند.  بدین وسیله عرض است، هرگاه شرایط مساعد بودی من پای پیاده بآ ن منطقه میرفتم و از آنها خواهش مینمودم تا ازین عمل دست بردار شوند، اما با تاُسف اکثرا برادران آگاهی دارند که درین اواخر اضافه تر از آهوان کوهی انسانها در آن منطقه بقتل رسیده و هیج قدرتی نیست که از خون انسانها پرسان نماید. امید معذرت ما هم پذیرفته شود و با آنهم اطلاعیه و مقررات محیط زیست به هر وسیله که ممکن باشد فرستاده میشود و خواهش بعمل می آید.  اما نصیحت همه عالم چو باد در قفس است ….و السلام