آرشیف

2016-6-27

حکیمی: قانون پذیر وانجام فعالیت های رضاکارانه مهمترین عامل پیشرفت امریکا

 

حکیمی: قانون پذیر وانجام فعالیت های رضاکارانه مهمترین عامل پیشرفت امریکا

سی سال قبل دریک خانواده سنتی که برآن خانواده جهادی هم گفته میشد، دریکی از قریه های کوچک غور تولد شد وعقربه های ساعت برای گذراندن عمرش ازهمان وقت به گردش آغاز کرد.
سرانجام اوهم مرد به بار آمد با ظاهرکاملا سنتی ، کسی که شاید بسیار اورا مردی با افکار خانواده گی ویاهمان مفکوره پدریش تصور میکردند.
اما وی با اندیشه دیگری در جامعه ای با داشتن بیش از هشت صد هزار نفوس به فعالیت آغاز کرد وراه متفاوت را درپیش گرفت.
حسن حکیمی اولین فعال مدنی غور است، وی فعالیت هایش را بعد از سرنگونی رژیم طالبان  دراین ولایت کوهستانی وکمترانشکاف یافته درغرب افغانستان با فرهنگ وسنت های مختلف ومتفاوت آغاز کرد.
حکیمی 30 ساله دراین مدت برای بلند کردن صدای شهروندان غوری وهم چنان داد خواهی دربخش های مختلف از جمله مبارزه با فساد، مشارکت زنان درحکومت محلی، معارف وانشکاف تلاش  کرد.
اما آیا وی توانست تا این همه فعالیت هایش را بدون درد سر انجام دهد؟
" دقیقا مه سه بار از سوی اداره محلی غور بازداشت وزندانی شدم وبسار وقت ها هم تهدید شدم چی مستقیم وچی غیر مستقیم وهم چنان ازسوی مسئولین بارها از جلسات خارج شدم این ها همه به دلیل اینکه مه مانع کارهای غیر قانونی شان بودم برایم رخ میداد"
حسن ضمن اینکه اولین فعال مدنی غور بود اولین خبرنگار ویا اطلاع رسان این سرزمین نیز محسوب میشود.
وی دراین مدت توانست تا روی داد های مختلف را که در کنار وگوشه غور اتفاق می افتاد با رسانه های ملی وبین اللمی شریک سازد .
"  هدف ما این بود که صدای مردم فقیر غور خاموش نباشد وطور یکه شما هم درجریان هستید بدون رادیوئ آزادی وآژانس خبری پژواک دیگر هیچ رسانه ای به غور خبرنگار ندارد وما به همین خاطر تصمیم گرفتیم تا به صورت رایگان تمام روی داد ها را چی مثبت وچی منفی  با صدا وویدیو ضبت کنیم وبه دست راس رسانه های ملی وبین المللی قرار میدادیم"
                                                             ازغور تا آمریکا
سرانجام همین فعالیت ها بود که پای آقای حکیمی را دردنیای دیگر با تفاوت بسیار ازافغانستان بویژه غور بکشاند.
سفارت امریکا درافغانستان وی را با سه تن از همکارانش زیر نام " برنامه رهبری آمریکا برای بازدید کنندگان بی المللی " دریک سفر 21 روزه به تاریخ یازده مارچ ساله جاری به آمریکابرد.
آقای حکیمی بعداز برگشت این سفرمیگوید که این سفربرایش بسیار موثر بوده است ودر این سفر بیست ویک روزه بسیار موضوعات را از جمله چیگونگی مسولیت پذیری شهروندان امریکا، نهادینه شدن فعالیت های مدنی، حل اختلافات داخلی، تاریخ آن کشور وغیره چیزها آموخته است.
وی میگوید:
" چیز های که مه از این سفر آموختم این بود که امریکا نیز شباهت های زیادی با افغانستان داشت از جمله امریکاه هم مانند افغانستان استقلال خوده از انگلستان گرفت، از یک جنگ سخت داخلی عبورد کرد، اختلافات داخلی زیاد داشت وغیر ه اما کسانی بود یعن رهبران واقعی که تمام این مشکلات را حل ساختن وخوده قربانی کردندتا اینکه حالا مردم شان به سهولت زنده گی کنند وما هم میتوانیم تا مشکلات خوده حل سازیم "
به گفته اولین فعال مدنی غور وی دراین سفر دریافته است که شهرویا یک کشور را مردم میسازند وباید مردم برای این کار سخن نخست را به زبان بیاورند او میگوید که بعد ازاین بر فعالیت های مدنی وهم چنان تشویق کردن مردم به کارهای رضاکارانه سرعت میبخشد.
" اگر متوجه شویم یک سرباز امریکای برای منافع کشور خود تمام سهولت ها را رها کرده از امریکا به افغانستان می آید ومی جنگد وکشته میشود ولی ما کشور خوده ترک میکنیم به این اساس مه تصمیم گرفتم که بعد ازاین فعالیت های مدنی خوده زیاد تر میکنم مردم خوده به کارهای رضاکارانه تشویق کنم وبالخصوص  ما متوجه محیظ زیست خود باشیم و ما هستیم که کشور خوده میسازیم نه حکومت ."
حکیمی از دیددیگران
باین حال جوانان وشهروندان غوری نیزفعالیت های آقای حکیمی را درچند سال گذشته برای داد خواهی درغورموثر میدانند واز آن قدر دانی میگنند.
حاجی سلطان محمد یکی از شهروندان شهرفیروز کوه مرکز ولایت غور است اومیگوید که هرچند غور از دید حکومت تاهنوز پنهان نگهداشته شده است اما آنچه توجه کمترهم که صورت گرفته است برمبنی حرکت های مدنی بوده است که از حکومت حق خواهی نموده اند.
" از چند سال که مردم به کار مدنی وفعالیت مدنی آشنائی پیدا کردند ما واقعا بسیار خوش هستیم که جونان ما به صداقت کامل ودور از هرنوع تبعیض کا رکردند واین کارهای شان نتیجه داده ما شاهد داد خواهی های بسیار بودیم و خودم هم شریک همین کار ها بودم وامید وارم تا دراین زمینه کار های زیاد تری نیز صورت گیرد."
محمد وزیر نورانی یک از جوان این ولایت دراین باره موثریت فعالیت های مدنی درغور میگوید.
" با توجه به بسیار مشکلات درسطح محل وتهدیدات زیاد باز هم آقای حکیمی با تلاش ها کوشش ها یش توانست تا بستر مناسب را برای فعالیت های جامعه مدنی درغور مساعد سازد تا اینکه خوش بختانه امروز بیشترین فعالیت ها از این طریق صورت میگرد و داد خواهی میشود"
حسن حکیمی با فعالیت های مدنی اش به نماینده گی از نهاد های جامعه مدنی زون غرب کشور به کنفرانس بین المللی   توکیو ولندن که درمورد کمک به افغانستان برگزارشده بود نیز شرکت ورزیده است.
منصور خسرو رادیوسرحد غور