X

آرشیف

حکومت وحدت ملی درآستانه دومین سالگردش وپای لوچ کردن جناب کرزی صاحب
 
حکومت وحدت ملی درآستانه دومین سالگرد وپای لوچ کردن جناب کرزی صاحب ؟
چندی قبل که ،حکومت وحدت ملی وارد دومین سالش میگردید سروصداهای ازقانونی بودند وغیرقانونی بودن آن براه افتید که گویا بعدازدوسال این حکومت غیرقانوی است باید سرنوشت آن معلوم شود . این آوازه ها از داخل پارالمان آغازوشمار از شخصیت ها ، نهاد ، سازمان سیاسی واحزاب با آنها هم صدا گردیده باتشکیل کنفرانس ها مستقیمآ این پرسش ها مطرح کردند وازرهبران حکومت وحدت ملی خواستند تا درارتباط موادات مندرج درموافقت نامه تشکیل حکومت وحدت ملی پاسخ بگویند که درین راستا جهبه نجات افغانستان نوین به رهبری انوالحق احدی ، شورای حراست وثبات به رهبری آقای صیاف ازهمه پیشتازگردیده حکومت وحدت ملی را به چالش کشیدند این سروصدهابه پیمانه بازتاب یافت که پای وزیرخارجه امریکا را به کابل کشاند واودرطی یک کنفرانس خبری باحضور رهبران حکومت وحدت ملی اعلام نموده که «حکومت وحدت ملی بدون قیدوشرط برای مدت پنجسال به کارش آدامه میدهد ودرهیچ جای ازموافقتنامه تشکیل حکومت وحدت ملی نیآمده که بعدازدوسال تغیرات بوجود میآید» که توآم باپخش این بیانیه ازجانب وزیرخارجه امریکاء همه سروصداها خاموش گردید ازآن به بعد کدام گپ وخبریکه باعث ناراحتی رهبران حکومت وحدت ملی شود درین راستاءوجودنداشت.
اما به این تازه گی ها جناب کرزی صاحب پای خودرا به پشت حکومت وحدت ملی لوچ نموده که باید لویه جرگه تدویر گردد وسرنوشت حکومت وحدت ملی تعین ومشخص شود باوجودیکه درآنزمان جناب کرزی وساطت زیادنمودند که حکومت ملی تشکیل گردد. واین را یکی ازافتخارات خوددانسته وحتی یکروزدربرابررسانه درارتباط به فعالیت هایشان وکناررفتن ازقدرت روی تشکیل حکومت وحدت بطورگسترده صحبت کردند. سوال درینجاست که حالا جناب کرزی صاحب چه میخواهد؟ وهدف ایشان ازتدویرلویه جرگه تطبیق موافقتنامه تشکیل حکومت وحدت ملی چه است و کدام هدف را دنبال مینمایند.
امکان دارد جناب کرزی صاحب دوهدف دنبال نماید اول حضورفعال خود را درصحنه سیاسی افغانستان حفظ کنند دوم فشاربه حکومت وحدت ملی زیادکند تاباشد برای خود وطرفداران خود امتیاز بگیرد باوجودیکه خودش دیگرمطابق قانون اساسی کشورمستقیمآ به قدرت بازگشته نمیتواند.
زیرا درماده شصت دوم بندسوم قانون اساسی افغانستان به سراحت گفته شده که « هیچ شخص نمی تواند بیش ازدودوره بحیث رئیس جمهور انتخاب گردد که این حکم درمورد معاونین رئیس جهمورنیز تطبیق میگردد.
بلی اگرکدام درامه جدید به سر راه باشد درساختارنظام سیاسی افغانستان تغیرات رونما گردد این موضوع به آینده تعلق میگیرد .
امکان دارد جناب کرزی صاحب دردوران 13 سال حاکمیت شان افتخارات داشته باشد ولی چیزیکه واضح است جناب کرزی صاحب بادرنظرداشت مصلحت گرائی دردستگاه دولت ، عدم عملکرد قاطع دربرابردشمان مردم افغانستان ، ترویج فساد بمثابه شوم ترین میراث برای آینده های افغانستان سخنان است که جناب کرزی صاحب پاسخ درست برای مردم نداشته اند وهم پاسخ نداده اند مامورین بلند پایه دولت جناب کرزی صاحب که با یکجوره لباس وارد دولت شدند حالا هرکدام قارون مان خود هستند. وصد ها مثال دیگر
LikeShow more reactions

CommentShare

Comments

Saduddin Ghorwall

Write a comment…

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.