آرشیف

2016-7-24

حکومت مــــــردم گریز

786

همه روزه در افغانستان شاهد قتل ، کشتار ، انفجار و انتحار ، نقض حقوق بشری در سراسر این کشور هستیم ، جناب رییس صاحب جمهور همه روزه عاملان این قضیه ر ا که در حقیقت واضح هستند آنها را باز هم برادر و برابر خطاب میکند ، پس واقعاٌ مسول این همه قتل و کشتارهای جمعی و نقض حقوق بشری در افغانستان طالبان و داعش اگر نیست کیست ؟
مردم افغانستان خوب میدانند که برادر خطاب کردن طالبان و گروه هراس افگن زیر نام داعش به نقع نبوده بل جفاییست بی پیشینه ، بناءٌ خطاب هراس افگنان و تروریستان ضد بشریت کاریست بی معنا ، الزامیست تا در برابر همه کارهای این گروهک های هراس افگن توسل به فشار نظامی و از بین بردن محل بودوباش و زندگی آنان شد نه اینکه برادر خطاب نمود ،
به عنوان خبرنگار و یک فعال مدنی هیچگاه به این نظر نیستیم که سر تن دهیم به این کارهای خلاف موازین حقوق بشری و تحقق دموکراسی است ، داعش و طالب هیچگاه در جامعه ای امروزی به برادر خواندگی آرام نمی نشینند بلکه آنان به تلاش های روزمره خود کما فی السابق ادامه میدهند دشمن بشریت و دشمن دموکراسی به قوه فشار نظامی و حرکت محو کننده ای بی سابقه نیاز دارد تا آنها ریشه کن شود و در تمام دنیا بیخ و ریشه ای تروریست محو گردد .
جناب رییس صاحب جمهور ، صد بار بیندیش و یکبار بینداز با تمام ضعف شما در پیشبرد امور حکومتی همه روزه مطالب مینویسیم و به رسانه چیغ میزنیم تا شود آگاه شود اما گوش شنوایی وجود ندارد ،
واقعا ٌ واضح میگردد که شما در مقابل رسانه ها و تحلیل ها خاموش هستید پس خود نمیخواهید که حکومت رنگ بهتری را بگیرد بیایید و جانانه استعفا دهید تا برای تحقق دموکراسی و تحقق حقوق بشری در جامعه زحمات چندین ساله مردم از دست نرود ، و مردم بتوانند در مقابل داعش و گروه هراس افگن طالبان به شکل درست ایستادگی نماییم ، انتظار داریم اما اگر نه میگویید پس طالب و داعش را ریشه کن کنید توسط نیروهای نظامی داخلی و بین المللی این کار ممکن است تیشه ای بر ریشه ای طالب و داعش خواهد بود .
بار دیگر ما فعالان رسانه ای از حکومت و رهبران حکومت میخواهیم تا در قسمت برخورد با داعش توسل به زور و فشار گردند نه اینکه توسط به زاری و آشتی ، هرگاه خبری را نشر کنیم که داعش هراس افگن است تهدید می شویم هرگاه خبری در مورد هراس افگنان و دشمنان دموکراسی و حقوق بشریت باشد آنان به هر وسیله ای توسل میشوند و ما را به مرگ و تهدید مواجه میسازند امید است دولت در برابر حقوق خبرنگاران نیز مانند سابق بی توجه نباشند و ما را در انعکاس حقایق همکاری نمایند .
هرگاه دولت  و رییس جمهور خاموش بنشیند در مقابل هراس افگنان  معلوم است که در واقع فاصله گیری مردم از حکومت روز به روز به وقوع می پیوندد .

اجمیر مبارز
خبرنگار آزاد
01/05/2014