آرشیف

2014-12-30

رحیم الله پیمان

حکومت محلی مقصراست
  

طوریکه مردم باشهامت غور باستان در جریان می باشند نا آرامی های اخیر یک خطر جدی در سـری راهی مردم ما شده که دلیل اصـلی این نا آرامی ها را میتوان از لابـلای سستم ضعـیف و از کـار افــتاده حکومت محلی غور در یابیم. چنانچه شایان است وضعیت امنیتی جاری بد تر از هرگونه اوضای امنیتی در جریان ده سال قبلی میباشد.
به نظر شخصی بنده اگر وعده های والی صاحب عملی می شد شاهد این بد بختی ها نمی بودیم  شما مردم درست میدانید وقتی که جناب والی صاحب ولایـت غور به کـار آغاز کردند وعـده های چـرب ونرم را به خدمت مردم غور تقـدیم کردند متآسـفانه که عملی نشد بر عـلاوه امـنیت غـور نیز از هم پاشـید نکـته دیـگر اینکـه به جـوانان هیج نوع همـکاری صورت نگرفـت که این خود دلیـل است برای بی عـدالتی و منـجر به وخیم شـدن اوضاع امنیتی در آینده خواهند شد هـر گاه به  شورای عالی صلح به غور نظر اندازی شـود به آن جاه کسانی اند که دارای کدام سابقه خوب نمی باشند پس قضاوت کنید کسیکه بامفکوره جنگ و دشـمنی باشد به صلح چه نسبت دارد وضعیت امروزی ما شکل است مانند اینکه لباس ما را نجار بدوزد وغیره … باید بگویم که هدف از نام شـورای صلح گرفتـن معاشات دالری می باشد. اگـر یک اداره درسـت روی کار می شد امروزه شاهد این نوع رویداد ها نه بودیم ضرب المثل عامیانه است که هر چیز از داخل گندیده می شود واقعآ همین قسم است بلاآ خره مقصر کیست؟ قضاوت دست شما است