آرشیف

2020-12-17

دوکتور ص. سعیدي

حکومت عبورى، انتقالى و يا مٶقت؟

 
اين نامها درين روزها زياد شنيده و تصريف ميشوند. اما مختصر: 
پاکستان جمع ساير غداران به ملت افغان و افغانستان ساده لوحانه و يا هدفمندانه در براندازى نظام و ساختار هاى اند که در بيست سال به قيمت بس گزاف مادى و معنوى و لو بى محتوى ساخته و ايجاد شده اند. بشریت همین را ساختار ها را با تمام کم و کاستی های خود دارد که باید وباید با محتوى میبود و با محتوی ساختن آنها حتمى اما براندازى شان و درين زمينه اختراع جديد اما در واقعيت معاملات استخباراتى در غياب ملت با جى اچ کيو کردن، مجاز و مشروع نيست و مردود ميباشد. 
به یاد داشته باشیم که تصادفى نيست که دیروز لوى درستيز پاکستان جنرال قمر بجوه دشمن تأريخى افغانستان از جناب خليلزاد بخاطر برنامه ها و تلاشهايش در قبال مذاکرات صلح در افغانستان تشکر کرد و تلاشهای ایشان رضايت نشان داد.
اگربرتمام مسايل اساسى در چوکات مذاکرات سياسى توافق شود و توافق شود که يک فرد افغان يک رأى اصل است، مشروعيت  نسخه ها از ملت و در حالت ما اکثریت قاطع مسلمان گرفته میشود و اگر اصل انتخابات و امرهم شورا بینهم پذيرفته شود در آن صورت به بقيه موارد مهم هم رفتن ممکن است. به بقیه موارد منظورم این نیست که دو طرف مذاکره کننده؟! به همه چیز کشور تصمیم بگیرند و ملت را به حاشیه برده و اصلاً فراموش کنند. زمانیکه ملت میگویم حرکت طالب و حکومت فعلی را نیز شامل است. اما کاملاً مردود است که اول برایم امتیاز یک طرفه بدهید و اول به تغير نظام مطابق خواست من توافق و عمل کنید و بعد مذاکره و … مشروع نیست، خطر جدی است و ما را به صلح و استقرار رسانیده نمی تواند و صرف ممکن حرکت طالب غند ضربۀ منطقه شده بتواند، چنانچه یک منبع نزدیک به طالب و نمایندۀ طالب مقیم امریکا این را دریک مصاحبۀ خود گفت: اگر حکومت کابل با حرکت طالبان توافق کند و یا نه، جانب امریکايی با ایشان در مورد امنیت منطقه به توافق رسیده…
درین صورت اگر قرار بعضی از نظریات  در رأس حاکميت جديد داکتر اشرف غنى قرار گیرد نیز کارى خطاء، نادرست و در مخالفت به منافع افغان و افغانستان است. مردود است و منطق من مخالفش بود، است، و خواهد بود. درین میان بحث افراد و اشخاص نیست، بحث منافع و مصالح است و اصول است.  تصور اینکه همه نظام و ساختار و ارزشها باقی میماند و صرف چند شخص تبدیل میشوند یک تصور کاملاً ساده لوحانه و بی خبر از نبض جامعه و خلاف تمام اصول شناخته شده است. در میکانیز طرح من همه به شمول تیم حاکم فرصت مسابقه برکسب مشروعیت از ملت است که حتی در بعضی از کشور ها تیم ها و احزاب حاکم درصورت ناکام شدن در بعضی برنامه  و عدم کسب رأی اعتماد در بخش موارد خود به این گزینه که بازگشت دوباره به ملت است، میروند، توان و مشروعیت خود را باز دیگر به آزمون میگیرند. میبرند ویا میبازند اما ملت را مرجع اساسی میدانند وآنرا اساس قرار میدهند.
اصل قبول شده واساسی امروز در جهان و افغانستان باید مرجع مشروعيت ملت باشد و هر نوع راه کوتاه و اختراع بازگشت به ۲۰ سال گذشته و خطاء است. به جای این توافق معقول به آوردن تغیرات و بعد از آن در سه ماه آمادگى لازم، ترتيبات خارج از سلطه اى حاکميت موجود افغانى براى انتخابات پارلمانى گرفتن  و بعد  در ظرف  مثلاً ده ماه و يا يک سال انتخابات رياست جمهورى قبل از وقت صورت همه با نقش مهم و اساسی سازمان ملل متحد، گرفته شده و ملت افغان دریک میکانیزم شفاف به توافق همه جوانب مرجع مشروعيت ساخته شود. 
مسلم است که اين گروه طالب و اين حکومت افغان کل ستيج سياسى کشور نيستند که عوض کل ملت بر ارزشهاى متعلق به کل ملت تصميم بگيرند. 
به تمام پيشتازان جامعه پيشنهاد دارم تا فرصت ايجاد کنند که مثلاً در يک کنفرانس حضوری و یا از راه  الکترونیکی  برهمين موضوع حاکميت بعد از مصالحۀ  سياسى بحث کنيم و به تفاهم رسيده وطرح مشترک به جهان بدهيم 
آنهايکه ازين حالت فرصت براى رسيدن به لقمۀ  چرب دارند، جفاى نابخشودنى در حق صلح، ملت افغان و افغانستان ميکنند.
امريکا را پاکستان و عدۀ  از فرصت طلبان گمراه کما کان فريب ميدهند و توافق موجود طالب و امريکا که منجر متواری کردن ساکنان هزار ها هزار سال مردم آن با فیر راکت های متواتر پاکستانی به آن مناطق، سیم خاردار، دروازه و ایجاد  سرحد کشى پاکستان در داخل خاک افغان و افغانستان  و بلاخره زمینه سازی به  نظام براندازى  وبعد گويا تياتر لويه جرگه غير تعريف شده در قانون اساسى افغانستان جانشين تصميم ملت،  و … تصاميم و راه کرد هاى بس خطر ناک و مردود اند. اين روشها در نهايت امر تراژيدى ملت افغان را طويلتر ساخته و ناکامى مفتضح امريکا در منطقه را حتمى ميسازد.
زمان اين برداشت و نتيجه گيرى من را ثابت خواهد ساخت که از ديدن و تصورتَحَـقُـق آن سخت در هراسم و برای افغانستان تباه کن میدانیم.
بر ماست با افشاء گرى های متواتر و موقف روشن و واضح مانع تطبيق ویا تکمیل اين سناريو های خطر ناک برای افغانستان، منطقه و جهان شویم.   
و ها عدۀ از سياسيون که ازين برنامه هاى خبر دارند، تلاش کسب لقمۀ  ازين لجنزار و  حالت اند. ناجوان مردانه و سبکسرانه فکر میکنند که در صورت حرکت و رقصیدن به این  امواج  که برای من نیز توصیه دارند به مفاد  خواهند رسید. من از چنين مفاد بيزارم و در مخالفت به آن موضع روشن خواهم داشت!
اميدوارم همه دست به کار شده، تا دېر نه شود، اگر دېر نه شده باشد و درین راه  ادای رسالت کنیم! 

و ما علينا الا البلاغ المبين
داکتر صلاح الدين سعيدى 
00447886474638
17/12/2020