آرشیف

2015-1-7

الحاج مولوی مولاداد یوسفی

حکومت حقیقی مخفی درپشت حکومتهای ظاهری جهان

عصر که ما درآن زندگی میکنیم ، عصر تاخت ؛ تازها ، بحرانها وحوادیث بزرگ است که ما آن راعملآ مشاهده میکنیم . 
که این زدبندها مسائیل اخلاقی وانسانی را پایمال نموده وبه حرمت انسانها اهانت می شود . وحقوق بشر که به نام دفاع ازحقوق بشرعزت وکرامت بشر راخدشه دارو زیرپا مینماید خصوصآ درسرزمینهای اسلام رامورد تهاجم وتجاوزقرارمیدهد که این خلاف اصول انسانیت بشمار میرود . ولی دشمنان اسلام وانسانیت درآرامش بسر می برند . اگردریک کشوراسلامی صلح برقرار میشود درکشور دیگر طرح جنگ زیرنام دیگری آغاز میشود ودرهرجاه وهرحکومتیکه که با الهام ازدستورات الهی پیاده شودبلافاصله مورد تاخت تازقرار میگیرد . واین جریانات را نباید تصادفی وطبعی تصور کرد . البته پشت پرده دست عناصرصهیونیسم جهانی ویامافیای بین المللی نهفته است .چیزیکه گمان مارا به حقیقت مبدل میسازد مداخلات صهونیست ها میباشد چونکه صهیونیست ها باعالم بشریت وبویژه با مسلمانان عقده دیرینه دارند زیرا درعصر پیامبر وخلفاء راشدین پوز نخوت وکبرشان بخاک مالیده شد، برهمین اساس پیامبر اسلام فرمود « اخرجوا الیهود من جزیرة العرب » زیرا آنها عاقبت وسر انجام خوبی ندارند . بدین لحاظ صهونستها هرگیزفراموش نکردند ونخواهند نمود که آنها قوم رانده شده ومنفورشده جهانی بودند بدین وسیله کوشش کردن وتلاش خواهند نمود تادیگر ملل هارا خصوصآ ملل اسلام را بد ،زیشت و منفور جهانی به نمایش بگذارند پس خواستم مطلب را بشما تحت عنوان حکومت حقیقی مخفی در پشت حکومت های ظاهری جهان ارسال نمایم وآمیدوارم باوجود کمبودی ها ونواقص که در متن موجود است مرا مورد عفو ویاری خود قرار دهید تا باشد خیر دارین برای شما واصلاح در نواقص من باشد.

تحول افکار در قوم بنی اسرائیل ازدیدگاه قرآن :
تحول افکاردرملتها امری طبعی است. وعبریان درخلال کوچ تحت تاثر اندیشه های ملل مختلف قرار می گرفتند چون یهود فاقد وطن بود ه اند ، درسوره اعراف آیه (138) آمده است « وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأ تو علی قوم یعکفون علی اصنام لهم قالوا یا موسی اجعل لنا الهاٌ کما لهم آلهة قال انکم قوم تجهلون » بنی اسرائیل درهنگام خروج ازدریا نیل ازدست فرعون به گروهی بت پرست برخوردند بلا فاصله ازآنها متاثر شدند. ازحضرت موسی (ع) تقاضاکردندبرای شان نیز بت قرار دهد واین خواسته ازطرف موسی (ع) بشدت ردشد ازاین آیه دانسته میشود که قوم بنی اسرائیل قوم سرکش وخواهان عشرت پرست که همیشه به دنبال خواهشات نفسانی خودها وحقیرشمردن دیگرملل خصوصآ آزادی خواهان انسانیت بوده اند . ویک نکته راجع به دین یهودیت میخواهم اشاره داشته باشم اینکه دین یهودیت دین است که بگفته پیروانش ازکتاب تورات پیروی میکنند که این دین، دین حیات است نه دین عقیده وایمان. آنها بیشتر توجه ایشان به دنیا بوده ودنیارا میدان سعی وتلاش خود میدانند وفلسطین را بهشت خود میدانند وحشرنشرشان درفلسطین خواهد بود . 

چهره واقعی یهود بعد ازبعثت حضرت محمد(ص)
قبل ازبعثت، یهودیان همیشه مژده میدادند پیامبر اسلام بزودی ظهور خواهدکرد باید تابع کتاب آن باشیم واسلاف واجداد شان قلعه های مستحکم در نزدیک مدینه منوره ساخته بودند . هرگاه پیامبر اسلام ظهور کند اورانصرت دهند وبه همین لحاظ ازشام به مدینه منوره هجرت کردند . وتا اینکه پیامبر ازمکه مکرمه ظهور ودرمینه منور هجرت کرد اما آنان نه تنها پیامبرویارانش را نصرت وهمکاری نکرده بلکه دسیسه های گوناگون را طراحی جهت آزارواذیت آنان بوجود آوردند. که در قرآن آشکار آمده است 
« وکانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاء هم ماعرفوا کفروا به فلعنة الله علی الکافرین »: بقره 89)
خصلتهای اخلاقی بنی اسرائیل ازدیدگاه قرآن: 
1—تصدیق اکاذیب احبار ورهبان : « سماعون للکذب لقوم آخرین لم یأتوک یحرفون الکلمه من بعد مواضعه » (مائده 41) مانند پخش اقوال پوچ وبی محتوا دروغ وباطل را به نحو حسن پذیرا بودند. 3—تحریف کتاب های آسمانی 
2—کجروی وانحرافهای عملی : « وکانوا لا یتناهون عن المنکرفعلوه لبس ماکانو ا یفعلون » (مائده 79)آنان ازانجام اعمال زشت که میدانند دست نمی کشیدند ویک دیگررا ازکارهای زشت منع نمی کردند . 
3—سرپیچی ازفرامین الهی « قل یا اهل الکتاب هل تنقمون منا الاان آمنا با الله وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون » (مائده59)
بگو (ای پیامبر ) ای اهل کتاب آیا برما خورده میگیرید ؟ (مگرماچه کرده ایم) جزء اینکه به خداوند وبه چیزیکه برمانازل شده وبه چیزیکه پیشتر برشما نازل شده ایمان دارید؟ اینکارشما ناشی ازعدم ایمان شما است وهم بدان معنی است که اکثر شما فاسق وخارج ازشریعت خداهستید. 
4- مخفی نمودن دستورات الهی : « ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والهدا من بعد ما بینا ه للناس فی الکتاب اولائیک یلعنهم الله ویلعنهم اللاعنون» بیگمان کسانکه کتمان میکنند آنچه راکه خداوند برای هدایت فروفرستادیم بعد ازاینکه آنگاه برای مردم درکتاب تورات وانجیل بیان وروشن نمودیم ؛ این گروه را نفرین میکند خداوند وملائیکه ومؤمنان »
5- افراط وتفریط :« فریقا کذبوا وفریق یقتلون » واین افراط آنان بود «وقالت الیهود عزیر ابن الله » (الجاهل اما مفرط اومفرط) این آشکار است که جاهل یا زیاده روی ویا کوتاهی میکند. پس یهود متخصیص افتراء با خداورسولش که آنرا مجنون ملقب کرده بودند. « ویقولون انه لمجنون» 

فلسفه تاسیس دولت صهیونیسم :

ای قدس ؛ مهدوحی الهی ای قبله گاه اولین ؛ جولانگاه جان
ای مهبط ؛ ختــــم الرسل ای افتــــخار تود رسینه پنها ن 

دوستان ! ازفرعون سوال شد چه چیزتورافرعون ساخت وی گفت چون کس نبود جلو من رابگیرد من فرعون شدم .چی قدر زیبا ، این حتمی است که نگرفتن جلو ظالم حتمی فرعون میگردد .
بهر صورت ، بعدازشکست امپراتوری عثمانی ها درتاریخ 1923 توسط ابرقدرتهای جهانی باحمایت پیر استعمار انگلیس صهیونیسم جهانی ازفرصت استفاده کرده و موقعیت خودرا درقلب عالم بشریت تثبیت نموده وقدعلم کرد . صهیونستها وضعیت را درآن زمان بوجود آوردندکه طمع تلخ آن برذائیقه تمام انسانها باقی خواهد ماند . آنها ازهیچ نوع جنایت فروگذاری نکرده اند چون تؤری تفکر آنان ضد انسانی واشغال سرزمین ملتهای مظلوم می باشد . بنیاد اندیشه صهیونسیم برپایه تعالیم تلمود که دومین کتاب یهودیان میباشد استوار است ، که این آزمونهای مسخ شده درتلمود آمده است ( غیرازیهود هرکس ولو صالح هم باشد باید کشت ،حرام است که غیر یهود را نجات دهید ، اگردرچاه افتد باید روی آن سنگ بگذارید ، اگریک غیریهود رابکشد گویا اینکه درراه خدا قربانی کرده اید، تا می توانید غیر یهودرابکشید ، اگردست تان بکشتن غیر یهود برسد اباء ورزید مرتکب خلاف شده اید)
روی همین ملحوظ است که کشتارساکنان مردم بی دفاع دیریاسین ، قبیله ، ناصریه ، وهمچینین ایجاد کشتاردراردوگاهای جراء ، صدرا، شتیلا ، جنین ، قانا ازنشانهای خوی درندگی ووحشی گری آنان است . درحالیکه تورات یهودیان را ازطمع ورزیدن در اموال واملاک همسایه برحذرداشته وگفته « ملعون بادکسی که درحدی همسایه خود تغیردهد » خروج20=17 تثنیه20=17 آنها به این جنایات اکتفاء نکردند بلکه دربخشهای کشورهای همسایه خود نیز هجوم برده وقسمتهای از کشورهای سوریه ولبنان را ضمیمه کشورصهیونستی خود کردند. پس اساس حملات وحشیانه صهیونیزم به همسایه گان خود این خیانت به عقیده وافکار یهودیان کل جهان است . اما تعجب این جااست این گرگان درنده خانه های مردم مظلوم فلسطین را توسط تانکها زره پوش هموار می سازند اطفال بی گناه را یتم ومادران را بی سرپرست میسازند روی جنایات خود سرپوش گذاشته ودیگران راترورست میگویند.اگرحرم ازدیدگاه مسلمانان حرم است وریختن خون انسان درآن حرام است بیت المقد س برای تمام ادیان آسمانی حرم است .کشتار نمازگذاران «مسجد یافا» هیج توجیه جزء خیانت به بشریت نیست. 

نفوذ صهیونسیم درسیاست های جهانی :
الف نفوذی صهیونیسم درمجمع سازمان ملل متحد وشورائ امنیت که اعضای آن حق وتورا درقضایای جهانی دارند . ازخدمت گذاران اصلی و مخلص صهیونیسم هستند. این سازمان ازبدوی تاسیس تاکنون درخدمت صهیونسیم بین المللی قرار داشته وهرقطعه نامه ای که بامنافع آنها درتضاد بوده مسکوت عنه وغیر قابل اجراا گذاشته شده است. 
ب) نفوذی واستلاء صهیونسیم درسیاست مداران وسران آمریکاء واروپا امراست اینکار ناپذیر این حقیقت ازلابلای عملکرد بسیاری ازاین افراد میتوان مشاهده کرد و روند تبلیغات انتخاباتی وتاکید نامزدان آنان برحمایت ازصهیونیسم گواهی این مسئله است . اظهارات اسلام ستیزانه جرج بوش رابطه به جنگ افغانستان که وی این جنگ را،جنگ صلبی خواند ویا نظرات مقامهای اروپائ که دین اسلام را دین ترور ومسلمانان را عامل بحرانهای جهانی خواندند . ومقابله به اصول اسلامی را سرلوحه خود قرار دادند . این خود نشانگر طرح هدایت شده ازسوی صهیونیسم بین المللی برای تقابل جنگ دربین مسلمانان وعالم مسحیت است. آنان درطی جنگ جهانی اول ودوم توانستند نهضت صهیونستی را بوجود آورده وسرزمینهای اشغالی را تحت تصرف خود درآوردند .ودر جنگهای آتی وبحرانهای جدید طرح تجزیه اراضی کشورهای اسلامی را روی دست گرفت، طرحیکه درسال 1983 توسط شخص بنام « بردناردلوئیس » صهیونستی درکنگره آمریکا ء تصویب ودستوردادند تا این طرح درسالهای آتی درپرونده راه بردی آمریکاگنجانده شود .

(د ) نفوذ صهیونستها درشبکه های خبری :
صهیونستها درشبکه های جهانی نظیر بی بی سی، سی ان ان ، فاکس نیوز ونیز تسلط درسینماهاوشبکه های ماهوارهی وصدها وسیله دیگر درراستای تقابل اسلام ومسحیت وسودجوی آنان ازاین جنگها وبحرانها توسعه طلبی درسر تا سرجهان وکسب منافع اقتصادی وسیاسی آنان می باشد . اکنون این جنگهای داخلی درکشورهای اسلامی دربین مسلمانان وگاهی بین مسحییان ومسلمانان باتوطیه صهیونیسم مستقیم آغازشده است . که ما عملآ گواه آن هستیم

پس راه نجات مسلمانان چیست ؟
بر این اساس ازنظر من تمام ممالک مسلمین بجای مبازره درمقابل یکدیگر باید گفته گوی تمدنها را برای مقابله با این دسیسه شوم پشت پرده روی دست بگیرند وبا برگزاری اجلاس مشترک میان رهبران دینی ونیزانتشارات بیانه های مشترک برلزوم وحدت صلح وآرامش را برای ملتهای مسلمان ودیگرادیان جهان بوجود آورند چراکه دین اسلام دین جنگ وخون ریزی نیست بلکه دین صلح وامنیت ودفاع میباشد بدبختانه ما مسلمانان راه دیگررا درپیش گرفتیم که این عاری ازمداخله های بیرونی نیست بدون شک حکومت حقیقی مخفی درپشت حکومتهای ظاهری مسلمانان میباشد که درحقیقت مسلمانان کمتر توجه نمودند و گذاشتیم که صهونیست ها فرعون جهان گردند 

دوست شما الحاج مولوی مولاداد (یوسفی)