آرشیف

2015-9-1

سعدالدین غوروال

حکومت بی پلان ،مردم بی روزکار ودرحال فرار
حکومت بی پلان ، مردم بی روزگا رودرحا ل فرار :
این معقوله را مردم درکوچه وبازار درمورد عملکرد حاکمان قدرت درافغانستان میگویند بخاطریکه رهبران حکومت وحدت ملی اضا فه ازیکسال است براریکه قدرت تکیه زدند. اما هیچ نوع طرح وبرنامه مشخص اقصتادی ، اجتماعی وفرهنگی که بتواند درامرتوسعه ،انکشاف کمک کندو فقررا کاهش داده وتغیرات مثبت درزنده گی مردم ایجات کند وحتی ندارند .مامورین ومسئولین توانمند وپاسخگو دربرابرمردم نیست .مردم با گذشت هرروز درنهایت فقروتنگ د ستی بسرمیبرند وانقدرازعملکرد حکومت وحدت ملی نا امید شده اند که ناگزیربه ترک وطن گردیده اند این جملات را مردم درمیان خود بالحن بسیارتندوتیزباهم میگویند « حکومت که بی پلان است ، مردم بی روزگارودرحال فراراست » این گفته مردم یک واقعیت مسلم است اگربه قراء  وقصبات کشورسربزنید اکثریت مطلق جوانا ن ، قریجات خودرا ترک نموده برای پیداء کردن لقمه نان برای اعضای خانواده های شان به شهرها سرگردان بوده ویا به دروازه های سفارت های کشورهای همسایه پشت ویزآ میگردد.تعداد هم به وسیله قاچاق چیان درمرزهای کشورهای همسایه که هرلحظه زنده گی انها مرگ تهدید میکند درحال فرارازوطن میباشند وتعداد مجبورشده سلاح بدست گرفته به صفوف مخالفین یکجاه شوند . نظربه ازدیاد متقضیان ویزا درین شب وروزها دولت مردان جهموری اسلامی ایران ویزآ کشورشان را از 300 یورو به ( یکهزار یورو معادل 70000 افغانی ) افزایش داده است  بخاطریکه روزانه صدا ها افغان بخاطراخذ ویزا به دروازه سفارت ونماینده گی های جمهوری اسلامی ازصبح تا شام انتظارمیکشند و صدها افغان دیکر بطورقاچاق ازمرزها بطورغیرقانونی خارج به کشور های ایران وپاکستان میروند بعدآ توسط قاچاق بران ومافیای بین المللی بنام اورپا واسترلیا درآب های بین المللی سرگردان میباشد .پرسش درین جاست که آخردرین کشورکسی هست  صدای مردم را بشنود وازمردم به پرسد که چه میخورید وچه می پوشید وضع صحی وامنیتی شما ازچه قرار است ؟ . امروز درکشورمان  نا امنی ، rقانون  شکنی ،فقروگرسنگی که  دامن گیر مردم است همه عدم  رهبری سالم  سران حکومت وخدت ملی است ایشان از زمانیکه  به قدرت دولتی تکیه زدند  فقط مصروف  تقسیم قدرت وپستهای دولتی برای وابسته گان ، اقوام وتیم های انتخاباتی شان بوده واکثرا وقت خودرا باتدویر محافل ومیتنگها سیاسی سپری نموده که هیچ تاثیر دربهبود وضع امنیتی اقتصادی وخکومت داری خوب نداشته است خود مصروف ساخته اند
تامین صلح وامنیت سراسری برای شهروندان افغانستان یکی ازاولویت های کاری رهبران حکومت وحدت ملی بود .مدت زمان که ازعمر این حکومت میگذرد فقط به پشت دروازه های رهبران سیاسی ومذهبی پاکستان مانند مولانا فضل الرحمن وصنعی الحق ودولت مردان اسلام آباد رفتند  آمد نموده اند دیگر هیچ دست آورد نداشته است ازجانب هم سناریوئی بنام پروسه صلح ومذاکره با رهبری طالبان که جز افسانه دیگر چیزی نبوده وفقط وقت را ضایع نمودند . درین مورد پرسش به میان میآید که صلح ازکه میخواهید آیا چنین جووفضاء وجود دارد ایا چنین گروه صاحب صلاحیت بنام طالب وجود دارد؟ هرگیز ؛ افسانه مرگ ملا محمد بیانگر این واقعیت است طالبان که  صاحب صلاحیت باشد وجود ندارند که درپروسه صلح ومذاکره نقش داشته باشند اگر کسی ویا گروه بنام طالب علیه مردم وکشورمان می جنگد فقط صلاحیت ، مدیریت ورهبری همه به دست سازمانهای استخباراتی منطقه یعنی پاکستان است  پیام صلح ویا پاسخ مذاکره برای دولت مردان حکومت وحدت ملی ازجانب طالبان وحامیان ایشان حوادث اخیر شاه شهید ، اکادمی پولیس ، شهرجلال آباد بود که صد ها تن ازمردمان بیگناه ماه شهید ویا زخمی گردیده اند که درین راستاء نقش سازمان استخبارات نظامی پاکستان برجسته بوده است
مردم افغانستان شعارهای گرم مبارزات انتخاباتی هردورهبرحکومت وحدمت ملی را خوب بیاد دارند وفراموش نکرده اند که محترم دکتور اشرف غنی احمدزی درسرخط هر بیانیه اش « ازخلق نمودن یک ملیون شغل برای نیازمندان کار» تعهد نمودند ومحترم دکتور عبدالله عبدالله شعار« خاتمه بخشیدن به بیکاری وایجاد شغل را برای مردمان نیازمند را » با صدا ی رسا ی خود به مردم سرداده وتعهد سپردند. اما جناب دکتورغنی نه نتها یک ملیون شغل را نتوانستند خلق کنند بلکه دوبرابر ازشهروندان کشوربیکار وشغل شان را از دست دادند. شعار دکتور صاحب عبدالله عبدالله صرف به کاغذ مانده است  به همین ملحوظ امروز مردم دربدترین شرایط فقروبیکاری وتنگدستی به سرم میبرند به همان خاطرگروه ، گروه ودسته دسته  وطن ترک میکند  
یکی از عوامل دیگر ناکامی حکومت وحدت ملی  عدم برنامه ریزی دقیق در راستای جلوگیری ازفرارمغزها وسرمایه است. بد بختانه هیچ کس وهیچ نهادی اعم خارجی وداخلی بخاطر عدم امنیت مطمئن وفساد گسترده دردستگاه دولت حاضرنیست درافغانستان سرمایه گذاری کند هرزمانیکه به شهرکهای صنعتی ولایات کشورسرافتاد شوید درآن وقت میدانی که چقدرسرمایه ها ازوطن فرارکرده وپو ل این کشوربانک های خارج انتقال گردیده است عامل عمده  دیگر که، باعث این همه بد بختی شده است  سیاست نادرست وزشت حکومت وحدت ملی درمقابل تولیدات داخلی بوده است امروزحتی سبزیجات ازکشورهای همسایه درشهرها وقراء وقصبات ما  مصرف میشود با وجودیکه تولیدات دهاقین وزارعین کشورما دربازارها  درزخیره گاه افتیده  ویا به قیمت ناجیزی فروخته میشود بطورمثال خربوزه تربوز ولایت بادغیس  نسبت عدم مارکت مناسب برای خرید وفروش مصرف حیوانات ومواشی میگردد اما خربوزه تربوز ایران وپاکستان درمارکت های افغانستان بازار خوب دارد .امکان دارد کسی ازمسئولین بگوید که اینها مربوط به سیاست بازار آزاد است.  نه بلکه عملکرد نادرست حکومت وحدت ملی درمقابل تولیدات داخلی است  حکومت میتواند وباید بتواند جهت جلوگیری از وارد نمودن  کالا های کشورهای همسایه مالیات گمرکی سگنین وضع نموده وجلوگیری نماید اقلآ سبزیجات ومیوه جات دهاقین وباغداران افغانستان به مصرف رسیده وچیزیکه دهقان افغان میکارد دربازارهای کشورمارکت مناسب داشته باشد ،مردم افغانستان آگاهی دارند که اکثرا شرکتها وتولید کننده گان نوشابه نسبت وارد نمودن سرسام آورنوشابه های کشورهای همسایه شکست خورده فابریکه های آنها مسدود وهزاران هزارکارگران بیکارگردیده اند این هم ازجمله پروسه  خلق نمودن یک ملیون شغل برای مردم افغانستان که رهبری حکومت وحدت ملی تعهد نموده بودند اما پروسه بیکاری درکشور به یک پروسه سراسری گندیده ،دوامدار ولاینحل  تبدیل گردیده .باوجود نیازمند بودن نظام معارف افغانستان کتله های اعظیم از نیروی متخصص ومسلکی که تعداد شان هزاران نفرمیرسد ازلسانسه های پوهنتون های افغانستان درشهرها بیکارمیگردند اما درولسوالی ها مردمان فاقد تحصیل وبا فارغین صنوف ششم درلیسه ها تدریس مینمایند این یک جفای بزرگ بحق مردم به ویژه بحق قشر تحصیل کرده ومعارف افغانستان است که وطن سخت نیازمند آنهاست. اما دولت ضعیف نمیتواند آنهارا جذب وبرای شان شغل ایجادکند درروز مراسم تحلیف هیت رهبری حکومت وحدت ملی رئیس جمورغنی تعهد نمود که دربرابر فساد مبارزه جدی نموده ومکررآ وعده سپرد که ریشه های آنرا ازبنیاد میخشکاند اما امروزدرهیچ اداره دولتی کاربدون پراخت رشوه پول اجرآء نمیشود اگرشهروند صفایه خانه خود را ویا مالیات برای دولت پرداخت نماید تا زمانیکه به مامورشهرداری رشوه ندهد اسناد انرا کسی ثبت وراجستر نمیکنند . خلاصه کلام اینکه این همه مشکلات ونارسائیها ناشی از ناتوانی وعدم برنامه ریزی دولت است که نتوانسته  نیروی بشری به ویژه مسلکی ومتخصص بکارانداخته ازفرصت ها ، منابع وظرفیت های موجود استفاده موثرنماید رهبران حکومت وحدت ملی تمام امتیازات برای خود وتیم های انتخابی خودجستجو مینمایند نیروی متخصص وکارا  خارج  ازحاکمیت فاقد صلاحیت شده اند . به همان خاط هر روزیکه ازعمر حکومت میگذرد به همان اندازه نا امنی ، قانون شکنی وعدم حاکمیت رشوه ،فساد ، تولید ، ترافیک وقاچاق مواد مخدرزیادشده میرود اکنون بی باوری درمیان دولت ومردم  به سرحد انکشاف  نموده اگروضع به همین منوال ادامه پیداء کند امکان دارد ازکنترول خارج گردید که با مهارکردن ان ما قیمت گزاف خواهیم پرداخت نمود
به عقیده من این مکلفیت رهبران حکومت وحدت ملی است تا فرصت ناچیزی که باقی است اختلافات ، امتیازطلبی ها برای خانواده ها ، واقوام شان کنارگذاشه یک برنامه ریزی دقیق درتمام عرصه های زنده گی مردم که بتواند تغیرات مثبت درحیات اقتصادی ، اجتماعی مردم ، ایجاد کنند روی دست گیرد ومردم که ازبیکاری رنج میرند نجات دهند وبه ندای مردم به پا خواسته افغانستان که حاضراند دربرابر هرتوطعه خارجی ها به ویژه علیه دسایس نظامیان پاکستان تا آخرین لحظات بی ایستند پاسخ مثبت بدهند تحریم علیه تولیدات واموال پاکستانی اجراء وبرمسدود نمودن راه ومارکت های آسیائی میانه بروی کالاهای پاکستانی اقدام با مردم هم صدا شوند