آرشیف

2014-12-19

دکـتـر بصـیر کامجو

حکومتی که دوبار، از شکم تقلب معیوب زاده شد

بنام خداوند جان و خرد

حق برصلح در حقوق بین المللی ره شناس اینست که صلح وامنیت یک حق ذاتی بشری است . وهرانسان شهروند آرزو دارد که در صلح وآرامش زندگی کند. اما با تأسف ودرد که شهروندان کشور ما از این حق هنوز محروم اند . 
زیرا حکوماتی که برسرنوشت مردم این سرزمین فرمان راندند نزدیک بکل شریان قدرت و حاکمیت ایشان پیوسته در ناف خشم و خشونت وخود محوری بسته بوده است. 
تیم حکومت حامد کرزی نمونه ای از این دست است . از تأمین صلح واستقرار حاکمیت مردم سالار سخت می ترسد وتداوم قدرت سیاسی تک محوری را در تحمیل جنگ ، خون وخشونت و ایجاد انشقاق ملی می داند . 
اکنون که از ختم ماه جوزا به اینسو دوره قانونی ریاست جمهوری حامد کرزی به پایان رسیده . بجای اینکه با حُسن نیت انتخابات 2014 میلادی را با صداقت وراستی وشفافیت مدیریت می کرد. وزمینه انتقال مسالمت آمیز قدرت سیاسی رابه رئیس جمهور منتخب مردم مساعد می گردانید. 
برخلاف انتخابات را به باد مسخره گرفت و به آرای مردم ارج نگذاشت ، تقلب گستردۀ انتخاباتی را سازمان داد وروند مشروعیت انتقال قدرت را به بن بست مواجه ساخت وکشور را بسوی بحران سیاسی و اجتماعی دارد که می کشاند . 
ما منحیث یک شهروند صلح خواه وحق نگر این سرزمین ، از آقای حامد کرزی آرزو می بریم که یک بار بدور از جذبه های نفسانی واغراض دنیوی ، با خود بی اندیشند وخداوند را همه وقت برانجام اعمال غیرصادقانه خویش حاضر بینند . وبه آرزو وآرای مردم سر تسلیم اخلاقی فرو آورند. به اهداف اهریمنی که بوی خون و قتل وکشتار را نوید می دهد پشت پازنند. 
زیرا انتخاب راه تقلب وحکومت برخاسته از تقلب ، کشور را به جزائر قومی و لسانی و چندگانگی تبدیل می کند. 
بگونه مثال : حکومت جناب خود شما دوبار از شکم تقلب معیوب زاده شد . ازدید وجدانی دست آورد واقعی شما به مردم ما : مرگ هست و مرگ هست و مرگ ؟؟؟ 
بگونه ایجاز مشت نمونه ای از خروار، دست آورد حاکمیت خودمحور شما در سیزده سال واندی که گذشت بقرار ذیل اند :
یک ــ در بخش اقتصادی : 
حاکمیت مرکزگرای تیم حامد کرزی از دید جامعه جهانی ، بی کفایت ترین ، بی برنامه ترین و ناکاره ترین وناپاکیزه ترین و فساد پیشه ترین حکومت در جهان ، به حساب می آید. 
زیرا این دستگاه خود محور در جریان رهبری سیاست و اقتصاد وفرهنگ این سرزمین ، هیچ کار سازنده وحیاتی برای مردم این وطن انجام ندادند ، بلکه همدست با طالبان ودستگاه خدمات مخفی استخبارات پاکستان در پیشبرد سیاست بی ثباتی ، تشدید ناامنی وازدیاد خشم و خشونت ، قتل و کشتار، اعمال زور و تعرض و تجاوز ، رشوت وفساد اداری ، تولید مواد مخدر ، به ستم گرفتن دارایی عامه … نقش اهریمنی را در همه عرصه های حیات اجتماعی بازی نمودند. 

چرا ؟ زیرا تداوم وعمر رهبری حکومات مرکز گرا وخودمحور ، تنها در تشدید جنگ ، دود وباروت وخمپاره ، قتل و کشتار درآمیخته است .

بر اساس گزارش روز چهار شنبه 26 ژئن 2013 ملل متحد ، افغانستان به رهبری حامد کرزی و تیمش بزرگترین تولید کنندۀ تریاک درجهان است. که در سال 2011 زیاده از 6370 ششهزاروسه صدوهفتاد هزار تن ، نزدیک به 95 در صد کل تریاک جهان را تولید نموده است. 

براساس خبر ، آژانس خبرگزاری مهروبقول رئیس مبارزه بامواد مخدر دولت ایران ، قیمت یک کیلو هیروئین درآمریکا 32000 سی ودوهزار دلار می باشد. 
تولید سالانه هیروئین افغانستان که درسال 2011 به کمیت 6370 ششهزاروسه صدوهفتاد هزارتن بوده است. که ارقام معادله حسابی زیرازآن بدست می آید : 
32000 ×1000 = 32000000 ×6370 = (203840000000) دوصدوسه میلیاردوهشتصدوچهل میلیون دلار ، رقم پولی است که از عاید یکساله تولید وترافیک هیروئین در کشور بدست می آید . 
اگر این رقم را حد میانگین قبول نمائیم ، عاید سیزده ساله تولید هیروئین حاکمیت کرزی مساوی به: 

( دوهزارو ششصد میلیارد و چهار صدو نودو نهُ میلیون دوصد هزار ) دلار می شود . اگر نفوس افغانستان را 30 میلیون نفر تخمین نمائیم . سهم هر نفرشهروند کشور ما از جمع این رقم مبلغ 88330 هشتادوهشت هزارو سه صدو سی دلار می رسد. 

در این گزارش از قول یان‌کوبیش نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان گفته شده که "اقتصاد مواد مخدر در افغانستان یکی از عوامل بی‌ثباتی دراین کشوراست. تولید و تجارت غیرقانونی موادمخدر همزمان منابع مالی را در اختیار شورشیان قرار می‌دهد و اقتصاد، امنیت و نهادهای افغانستان را تهدید می‌کند." 
اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد می‌گوید حدود یک میلیون افغان بین سنین 15 تا 64 ساله به مواد مخدر معتاد هستند.
که از جمله 000 700 هفت صد هزار معتاد این کشور به هیچ نوع درمان دسترسی ندارند. 
اعتیاد یک میلیون شهروند ما به مواد مخدر، بزرگترین جرم و جنایت آشکار حاکمیت حامد کرزی وتیمش بوده که در مدت زمامداری سیزده ساله ایشان بر مردم ما روا داشته اند. 
حامد کرزی با پیشبرد سیاست شمشیر ریاء ومصلحت ، افتخار آمیز موفق شد که رسالت ستمگستر تکتباری خویش را جهت تضعیف و نابودی شهروندان صلحخواه این سرزمین انجام دهد و یک میلیون خانواده شریف این میهن را در ماتم مریضی ، فقر واحتیاج ــ جگر گوشه های شان ، غریق درد والم استخوان سوزسازد . و این نیروی یک میلیونی انسانهای جامعه مارا از حق زیست واز دائره فعالیت های اجتماعی و سیاسی وخانوادگی بیرون نماید. 

دوم ــ صیانت حیاتی وامنیت قلابی 

تلفات بخش ملکی : 
حامد کرزی رسالت داشت که با گروه های تکنوکرات خویش امنیت و ثبات را بکمک نیرو های آیساف در کشور جاری نماید . بوسیله کمک های مالی آمریکا واروپا وسایر کشور های جهان صنعتی زیرساخت های جامعه مدنی را ایجاد کند . وزیرساخت های همبستگی شهروندی را مساعد گرداند . گام های آغازین در جهت اشتغال مردم و تأمینات اجتماعی و بهداشتی و تعلیم تربیه وآموزش و پرورش بگذارد .
با تأسف که این تیم بی کفایت بعوض تأمین امنیت و ثبات ؛ تشدید جنگ و خــشم و خشونت و بعوض همبستگی ملی انشقاق قومی و ملی را به ارمغان آوردند . دارایی کشور را دزدیدند وکشور را به جزائر زبانی تبدیل نمودند .

بگونه مثال : 
تلفات مردم ملکی در جریان 13 سال حاکمیت حامد کرزی بقرار ذیل است : 
در طول سالهای گذشته طالبان در هر سال 6000 ششهزار نفر همشهری کشور مارا بقتل رسانیده‌اند که بر اساس ارقام داده شده در طول 13 سال منجر به قتل 000 65 شصت و پنج هزار نفر گردیده اند . 
جرم این مقتولین متوجه حامد کرزی و وتیم کاری ایشان می باشد. که بصورت مستقیم و غیر مستقیم درتسلیح دوباره نیروهای طالبان بویژه در جنوب وسایر نقاط کشور نقش بسزای داشته اند. 

سازمان ملل متحد در گزارش شش ماه اول سال جاری 2011 اعلام کرده است که در این مقطع زمانی 1300 غیر نظامی جان باخته اند و نزدیک به 2500 تن دیگر زخمی شده اند.
از ارقام داده شده این سند میتوان استخراج کرد که بر اثر وقوع جنگ ها در افغانستان همه ساله حدود زیاده از 5000 نفر زخمی شده اند . که در 13 سال مجموعه آن به 000 70 هفتادهزار زخمی می رسد . 

بخش نظامی : 
نیرو های پولیس:

همه ساله به ترتیب ذیل از طرف طالبان کشته شده اند : 600 ، 688 ، 724 ، 639 ، 1292 ، 569 ، 349 ، …. به همین منوال اگر حد وسط تلفات پولیس در سال را 700 هفتصد نفر تخمین نمایم . در ان صورت جمع تلفات پولیس در 13 سال به 9100 نُه هزار ویکصد می رسد. 

پولیس زخمی :
نیرو های پولیس به ترتیب سالها 2077 ، 1036 ، 1209 ، 1145 ، 743 ، 522 ، … نفر زخمی شده اند . اگر به این اساس تعداد میانگین زخمی شدگان پولیس را سالانه به 1000 یکهزار نفر تخمین زنیم . که مجموعه کلی آن در مدت 13 سال به 000 13 سیزده هزار نفر زخمی می رسد . 

اردو کشته :
بترتیب سالها : 278 ، 259 ، 292 ، 821 ، 511 ، … در تطابقت به این ارقام معلوم ، میتوان حد میانگین تلفات اردو را در سال 400 سرباز محاسبه کرد . که در مدت 13 سال مجموعاً به 5200 پنجهزار دوصد سرباز می رسد. 

اردو زخمی:
750 ، 875 ، 859 ، 775 ، 256 ، 278 ، 292 ، 821 ، 511 … براین پایه اگر حد میانگین تلفات زخمی اردو را در سال 600 سرباز محاسبه کنیم . در مدت 13 سال مجموعاً 7800هفتهزار وهشتصد سرباز می رسد . 

کشته شدگان توسط نیرو آیساف همه ساله بترتیب ذیل : 
1540 ، 560 ، 1360 ، 2077 ، 769 ، 334 ، 1000 ، 598 ، 440 ، 3021 ، 2000 ، 2500 ، 1500 ، … است . اگر حد میانگین تلفات طالبان و شهروندان ملکی را توسط نیروهای ایساف در سال 1500 نفر محاسبه نمائیم . در مدت 13 سال مجموعاً 21 بیست ویکهزار نفر می رسد .

کشته توسط نیرو هوایی: 
1300 ، 4200 ، 114 ، 680 ، 359 ، 171 ، 3000 ، … طبق آمار فوق اگر حد میانگین کشته شدگان را 769 محاسبه کنیم در مدت 13 سال میتوان نزدیک 000 10 ده هزار نفر میرسد .

زخمیان توسط نیرو هوایی :
در سالها به ترتیب ذیل : 5000 ، 6800 ، 3566 ، 4368 ، 4507 ، 1954 ، … ثبت گردیده است . که براساس این کمیت اگر حد میانگین زخمی شدگان را 2076 محاسبه کنیم در مدت 13 سال حدود 000 27 بیست وهفت هزار نفر از شهروندان ملکی و طالبان زخمی شده اند . (1)
 

نتیجه 
ــــــــــ
شرح مجموعیی تلفات نظامی و ملکی شهروندان ما در 13 سال حاکمیت حامد کرزی بقرار ذیل است : 
1 ــ تلفات انسانی ناشی از کِشت تریاک:
ــ یک میلیون ( 1000000 ) نفر معتاد به مواد مخدر می رسد. 

2 ــ تلفات ملکی که از طرف نیروهای طالب وسایر نیروهای مسلح کشته شده اند : 
ــ کشته : 65000 شصت وپنج هزار نفر 
ــ زخمی : 70000 هفتاد هزار نفر
ــ کشته شدگان توسط نیرو آیساف: 21000 بیست ویکهزار نفر 
ــ کشته شدگان توسط نیرو هوایی : 10000 ده هزار نفر
ـــ زخمی شدگان توسط نیرو هوایی : 27000 بیست هفت هزار نفر 

3 ــ تلفات نظامی : 
ــ پولیس کشته : 9100 نُه هزار نفر
ــ پولیس زخمی : 13000 سیزده هزار نفر
ــ اردو کشته : 5200 پنجهزار ودوصد نفر 
ــ اردو زخمی : 7800 هفت هزارو هشتصد نفر 

جمع تلفات ملکی و نظامی شهروندان ما در این مدت 13 سال حاکمیت حامد کرزی : 
ــ کشته ( 110300 ) یکصدو ده هزار و سیصد نفرهمشهری ما 
ــ زخمی ( 117800 ) یکصدو هفده هزارو هشتصد نفر همشهری ما و
ــ یک میلیون ( 1000000 ) نفرهمشهری ما معتاد به مواد مخدر می باشد. 

این بود نتیجه حاکمیتی که دو بار از شکم تقلب معیوب زاده شد . 
آقای حامد کرزی از خداوند بترسید ، مردم هم بندگان خداهستند . دیگرباعث قتل کشتار مردم بیچاره ما نشوید . دست از ازتزویر وریاء وایجاد حکومت برخاسته از تقلب بردارید . بگمانم سیزده سال مردم فریبی وخیانت به جان ومال این سرزمین کافی است . 
 

منابع و مآخذ 
ـــــــــــــــــــــ 
1 ــ ویکی پیدیا انگلیسی تلفات قطعات نظامی خارجی وباشندگان افغانستان 
Civilian casualties in the War in Afghanistan (2001–present)
الف: Afghanistan Casualties Military Forces and Civilians در ویبسایت
ــ راپور از اداره مهاجرین سازمان ملل
ــ بوتسون یونوورستی راپور الی سال 2011
ــ راپور یوناما ازسال2001 ــ 2011 
ــ راپور سال 2012 توسط یوناما
ــ راپوراداره یوناما در سایت گاردین انگلند 
ــ از راپور اداره تحقیقاتی کانگریس
تمامی راپورهای جنگ افغانستان را درین جا مطالعه کنید Afghan Archives – Civilian Casualties
Village is wiped out as 2,000lb of Allied explosives miss Taliban target در ویب سایت.

موفق وسرفراز باشید 
Dr.Basir Komjo