آرشیف

2020-8-31

رفعت حسینی

حکومتِ شب

 
«فلسفهٔ علمی*»
وصاعقه بارید .
 
۰۰۰
 
رفیق وحزب ** کشتند
وآنگاهان جنازه رابردند
جنازۀ خِردِ سرزمینِ سوگ را.
۰۰۰
ز قریه ها چو گذشتند
سترونی خاک شد آغاز.
۰۰۰
پس ازحکومتِ شب
چکامه سرایی زاغ هاست دردِه ودرشهر
باران کوچید.
 
دوهزاروبیست
پوتسدام،
آلمان
ـ –
*مرادازمارکسیزم
** پیروان حزب خلق