آرشیف

2021-8-26

رفعت حسینی

حکومتِ شب
ز ابرِ«فلسفهٔ علمی*»
صاعقه بارید
حکومتِ شب رویید.
۰۰۰
رفیق وحزب ** کشتند
وآنگاهان جنازه رابردند
جنازۀ خِردِ سرزمینِ سوگ را.
۰۰۰
ز قریه ها به شهرها چو گذشتند
سترونی خاک شد آغاز.
۰۰۰
پس ازحکومتِ تاریکی
کرگسان*** چکامهء خون می خوانند
باران ، ازغم،کوچید.
دوهزاروبیست ترسایی
پوتسدام،
آلمان
ـ –
*مارکسیزم به تعبیر خلقی پرچمی
** پیروان حزب خلق
*** مرغ مردارخوار