آرشیف

2020-10-12

رفعت حسینی

حکومتِ شب

زابرِ«فلسفهٔ علمی*»
صاعقه بارید
حکومتِ شب رویید.
 
۰۰۰
 
رفیق وحزب ** کشتند
وآنگاهان جنازه رابردند
جنازۀ خِردِ سرزمینِ سوگ را.
 
۰۰۰
 
ز قریه ها چو گذشتندسوی شهرها
سترونی خاک شد آغاز.
 
۰۰۰
 
پس ازحکومتِ تاریکی
کرگسان چکامهء خون بنوشتند
باران ، ازغم،کوچید.
 
دوهزاروبیست ترسایی
پوتسدام،
آلمان
ـ –
*مرادازمارکسیزم
** پیروان حزب خلق
*** مرغ مردارخوار