آرشیف

2017-12-4

afrotan3141

حکایاتی ازخرقه ای مبارک!

پیوسته به گذشته بخش چهارم فصل سوم
درتکمیل بحث قبلی یادداشت های خود بودم که نا گهان صدای آشنای یک ساحرمعلوم الحال تاریخ معاصرافغانستان به گوشم رسید که می گفت لویه جرگه یک عنعنه دست کم سه صد ساله در تاریخ باستانی افغانستان جا یگاه ومقامی دارد وهرگاه افغانستان با دشواری ها و معضلات پیچیده ملی روبرو شده است لویه جرگه نقشه راه بیرون رفت ازبحرانات را ترسیم نموده است .

http://www.dailymotion.com/video/x6azzln

 با خود گفتم، عجب !  این چه موجود حقه باز ومارمولک زرنگی  هست ؟ با این همه پررویی و غارت و دزدی هنوز هم  شتر اش خواب های پنبه دانه را می بیند .! بدنیست اکنون یک ویدیو کلیپی از سخنان و فرمائیشات این جادوگر ماهر مبنی بر وابسته گی اش با شبکه های جاسوسی دنیا ببینیم و بشنویم و برویت آن قضاوت کنید که اگر در کشوردیگری و شرائط ماسوا از آنچه که بر کشور افغانستان آمده است یکی از رجال حکومت آن کشورها و جوامع  با چنین صراحت اعتراف بر جاسوسی برای بیگانه گان کند با چه نوع  مجازاتی محکوم  خواهد شد ؟

http://www.dailymotion.com/video/x6av4ey

اما آنچه که در این میان برایم موجب تعجب و تأسف شد این بود که درحلقه تیوری پردازان این شیاد بینظیر تاریخ افغانستان رجال روشنفکر نما یانی  آنهم از جنس فرانکفورتی چون آقای دادفر سپنتا و دیگر اذناب شان  نیز به مشاهده می رسند که گویا برسخنان ناب وگُهر بار حضرت شیاد مهر تائید میگذارند تعجب وتأسفم از اینجاست که با چه منترو اذکاری کسانی را که سالهای سال با ادعای کمتر ازعدالت اجتماعی و اقتصادی  برای ستمدیده گان بویژه کارگران خلاق جامعه راضی نبودند حضرت ساحر کرزی همه شانرا برعقب خود کشاند ؟

http://www.dailymotion.com/video/x6b05ry

و چگونه دستهای پنهان دشمن که شب وروزهمچون خناس  در دلهای از مبارزان و آزادی خواهان اصلاح طلب وسوسه می افگند ، موفق شده اند که درمیان طیف وسیعی از مجاهــدان تا این اندازه بدبینــی ونفرت بــپراگنند ؟ 

 

ادامه مطلب در اینجا