آرشیف

2015-12-8

امان ریاضت

حمله مسلحانه بالای جــاویــــــد کوهستانی

گفته می‌شود که حمله بالای جاوید کوهستانی در خانه اش واقع کوتل خیرخانه صورت گرفته است.
امان الله گذر، جاوید کوهستانی و ده‌ها فرماندهان سیاسی و نظامی دیگری در مسیر سرای شمالی تا کوتل و کوهدامن و … زنده‌گی می‌کنند؛
اعتراض می‌کنم که تدبیر این فرماندهان به اندازه‌ی هم نشده است که حد اقل موفق شوند تا امتیاز وسعت بخشیدن به قیر ریزیِ راه این مسیر پر رفت و آمد را از  دولت بگیرند تا این‌که وزارت دفاع … .
 این مسیر راه بندان بدی دارد. بسیاری از این فرماندهان سایر نقاط مهم کابل را به دلیل وضعیت بد راه بندان رها کردند.
بارها دیده‌ام که موتر‌های شان در همین مسیر گیر مانده است و کوچک‌ترین تدبیری برای کُشتن شان از این‌جا نتیجه می‌دهد.
امان ریاضت
روزنامه نگار