آرشیف

2016-7-26

محمدگل پویا

حمله بر اشتراک کننده های جنبش روشنایی را به شدید ترین الفاظ محکوم میکنم.

جنبش روشنایی بخاطر دفاع از حقوق مشروع شهروندان ولایات مرکزی، چندین بار است فریاد های عدالت خواهی را سر میدهند و برای گرفتن حق این ملت دور نگهداشته شده در خیابان های کابل میریزند.
از آنجایکه حکومت وحدت ملی بخواست های شهروندان ولایات مرکزی هیچ توجعی نکرده و این معترضان به نتیجه مطلوب خود نایل نیامدند و این حکومت نتوانست قناعت شهروندان ولایات مرکزی و اعضای جنبش روشنایی را فراهم نماید. 
نهایتا دهشت افگنان دشمنان بشریت و انسانیت برای تهدید اعضای جنبش روشنایی از فرصت استفاده کردند و چنین فاجعه ی را انجام دادند.  این عمل وحشیانه را بخاطر متواری کردن اعضای جنبش براه انداختند و در نتیجه تعداد از هموطنان بی گناه مارا به خاک و خون کشانیدند. 
من به عنوان فرد این جامعه، ضمن تقبیح و نکوهش این فاجعه المناک، همدردی وتسلیت خود را به تمام خانواده های شهدای راه عدالت اعلام میدارم و از الله متعال برای شهدا جنت برین و برای باز ماندگان شان صبر جمیل خواهانم.

محمدگل پویا فعال مدنی 
غور 4 اسد 1395