آرشیف

2015-2-4

nazhatinfo

حملهء طالبان بــــــــه ارگ ریاست جمهوری

 

حملهء 25 جون 2013 طالبان با سلاح سنگین وسبک به ارگ ریاست جمهوری آنطوریکه بخش ازمطبوعات ورسانه های افغانستان میپندارند تعجب آور نبوده،برعکس موجودیت عناصر ولابی های آ،س،آی پاکستان درساختار های دولتی افغانستان عامل عمده ءاین حوادث ناگوار میباشد.مطا بق تعهدات دولت افغانستان،مسولیت های امنیتی کشوربه قوای مسلح آن تفویض گردیده ،ازاین سبب سازمان استخباراتی پاکستان درصدد استفادهء اعظمی از ریزرف های جواسیس خود جهت برهم زدن امنیت کشور ما است تا نشان دهد که قوای مسلح فغانستان توان حفظ امنیت کشور را ندارد،حمله به اطراف ارگ ریاست نمایانگر نفوذ دشمن دردستگاه ها امنیتی است،ولی این عمل تروریستی موفقیت بزرگ برای تروریستان طالب نیست،اهداف نهفته دراین عملیات با وصف پیچیدگی استخباراتی جهت بدست آوردن اهداف معین نفوذ به داخل ارگ ریاست جمهوری ویا نفوذ به مرکز سیا درکابل عملیات ناکام بوده وصرف اهداف تبلیغاتی داشته است،در این راستا نه تنها رسانه های بین المللی بلکه رسانه های داخلی نا اگاهانه نشرات به نفع دشمن اشاعه داشتند،درجنگ تبلیغات وپروپاگند ویا جنگ روانی یکی از عوامل عمده درراستای پیشبرد جنگ است، وزارت دفاع کشور با تفاهم با رسانه های غیر دولتی جهت حفظ منافع ملی پلان های تبلیغاتی را به سود قوای مسلح کشور تدوین نموده ودرعمل از نشرات این رسانه ها به نفع وزارت دفاع کشور بهره برداری نماید،پلان های دشمنانه پاکستان جهت تضعیف قوای مسلح کشور الظهر من الشمس است!دشمن با تلاش های مذبوحانه جهت نفوذ بداخل قوای مسلح ما مصروف طرح های خاینانه است ، نباید در دام فریب وتزور آن گرفتارشد. ضرورت است تشکیلات ضد جاسوسی در وزارت دفاع کشور تقویه بیشتر یابد.حملات تروریستی درجهان نشانگر ضعف دولت ها نیست تروریسم بین المللی وخاصتاء سازمان القاعده درراس این اهرم قرار دارد نسبت ضعف استخباراتی به یک پدیده خطرناک تبیل شده است،حمله به ارگ ریا ست جمهوری ضعف استخباراتی است همانگونه حمله به قصرهای دوقلو نیویارک ومقر پنتاگون درسپتمبر2001 ضعف سیا بوده،نه ضعف قوای مسلح امریکا،حوادث اطراف ارگ قابلیت رزمی قوای مسلح کشور به آزمایش گرفت،انصافاء باید اعتراف نمود که قوای مسلح ما ازاین صحنهء نبرد وآزمون سخت پیروز بدر آمد .ولی نفوذ لابی های دشمن را نباید دست کم گرفت!دشمن اجنت ها وجواسیس در داخل قوای مسلح دارد باید این جواسیس شناسایی گردیده وبه محکمهء نظامی محول گردند.حمله به ارگ ریاست جمهوری درزمان بوقوع پیوست دفتر طالبان درقطر گشایش یافت خلاف تعهد قبلی طالبان پرچم سفید وامارت اسلامی آنهادرآن دفتر مشاهده میگردید، این عمل آنها واکنش تند امریکارا به همراه داشت ،پاکستان وطالبان مانورسیاسی خطرناک را به نمایش گذاشتند،ریس جمهوربعد ازاین عمل فریب وتزویر بایست تمام روابط دولتش را با آنها قطع نموده ،ورهایی طالبان را ازتوقیف گاههای دولت وقوای ایتلاف به حال تعلیق درمی آورد،ولی سیاست های پشت پردهء ارگ ریاست جمهوری مملو از ابهام بوده ودرک آن نهایتاء مشکل زا است،بعد از سال 2014 قوای مسلح کشوردر نبرد رویاروی ضربات مهلک به دشمن واردنمایند،بعد ازبرخورد های نظامی وبن بست سیاسی ونظامی میتوان با پاکستان وارد مذاکرات شد،طالبان راحلقات معین درداخل دولت بزرگنمایی نموده میخواهند جهت براورده شدن اهداف تمامیت خواهی ازانها سود برده واستفائهءابزاری نمایند.