آرشیف

2015-1-25

محمد سرور انوری غوری

حمایت و یــــــــــــــا خموشی

 

با کمال تآسف که روز بروز مشکلات یکی پی دیگری در ولایت غورعرض اندام نموده که هر روز فغان مردم را به آسمان میرساند چنانچه موضوع فقرو عدم دسترسی به امــــکانات ناچیز چنان باعــث فشار مردم گردیده است که بتاریخ 24.11.1391 مردم مجبور شدند صدای اعتراض خویش را بار دیگر بلند نمایند تا کسانیکه متوجه آنها نیست آنها را با خیر سازند و طبق قانون اساسی شان از حقوق حقه خویش حمــایت نمایند .مسولین محترم سر به گریبان کرده خود فـکر کنند که به ولایت غورکـدام گامی را به نفع مردم و آبادی محیط عقب مانده چون غور بر داشته اند . درصورتیکه چندین مراتبه مردم ، شورای ولایتی، وکلا ، سناتور ها وروشتفکران ولایت غور با مسولین بمـــــرکزدر رابطه به مشـکلات که در غوراولــویت داشته است از قبیل ( نبود سرک ازطریق مناسب آن به کابل و هرات، نبود شفاخانه ها و ادویه لازمه ، نبود تعمیر برای مکاتب ، نبود بند ها، نبود ترانسپورت مناسب هوای وزمینی ،نبود تدابیر درست امنیتی مردم وشاهراه ها و مساعد نساختن زمینه کار سالم برای مردم) وغیره مسایل عمده دیگر .بنآ خود فکر کنید که انکشاف متوازن یعنی چه وچرا؟لازم است که یکبار دیگر همه دست اندر کاران عرصه دست گیری مردم محروم وبیچاره غور با مسولین که میتوانند به محـــــــیط عقب مانده چون غور خدمتی نمایند تماس گرفته و از آنها جدی خواسته شود تا کمکی را متوجه غور نمایند . از مردم شریف ام تقاضا مندم که با اعتراضات شان طبق قوانین و مقررات نافذه که حق مسلم شان است با فضای کاملآ آرام وبدون رسانیدن ضرر به هـم دیگر ادامه بدهند و صدای اعتــــــراض خویش را بگوش مسولین برسانند تا توانسته باشند خدمتی برای مردم شان بکنند.اعتراضات مسالمت آمیز حق قانونی شماست و حمایت از شما مسولیت همه ای مــــــاست و در برابر مردم غور وغیره منــــاطق که زنده گی همچون غوری ها دارند عدم کمک ،دلسوزی وخموشی برای دایم رنج است و رنج . دراخیر به مسولین محترم پیشنهاد دارم تا خود را به مشکلات مردم غور شریک دانسته و از هیچ نوع مساعدت دریغ نورزند . موفقیت شما در زمینه آرزئی من است . جا دارد که از مردم شریف ام در رابطه به اعتراضات شان به شکل مسالمت آمیز آن سپاس گذاری نمایم و از خداوند(ج) برای شان موفقیت و کامیابی را تقاضامینمایم.

سلام بنده نثار تان باد
محمد سرور (انوری) غوری