آرشیف

2018-3-13

afrotan

حمایتت میکنیم پس هدایتت میکنیم !

ازکمترین نتائج نظام زرد مافیائی در افغانستان همین است که می بینید به شکل خونخواری دامن همه شهروندان را گرفته است ، خدا را شکر که تا اکنون با عدالت انوشیروانی گریبانگیر همه گشته و هیچ یکی از شهروندان این سرزمین را بی بهره نه گذاشته است .!!
میگویند بااینکه انوشیروان سی هزارمزدکی را یک قلم کشتارکرد وسربُریدند چطورلقب انوشیروان عادل گرفته است ؟ گفته شد که این لقب شریف به خاطر ان است که در قتل وغارت تبعیض قائل نه می شد ومساوات را رعایت میکرد ومیدانیم که ظلم یکسانی هم نوعی عدل است! ظلم عادلانه!

https://www.youtube.com/watch?v=67e_NSBdgLs&feature=youtu.be

هشدار آخیراستاد عبدالرب رسول سیاف بنیانگذار بزرگترین پوهنتون افغانستان موسوم به دعوت ، مالک شبکه بیست وچهارساعته  یکی از شبکه های تلویزیونی که از برکت  مساعدت های شرعی  و مذهبی کاباره های  غربی و عربی مانند خُمس وزکوة  فعالیت دارند.

ادامه مطلب در اینجا