آرشیف

2015-4-4

دوکتور نصیر ندا

حماسه «فرخنده» و پیامد هایش

فرخنده، با شیوه دد منشانه که تاریخ بشریت تا کنون تجربه نکرده بوده، مظلوانه به شهادت رسید؛ اما مرگ او، به  آن ساده گی که عاملان جهالت و عداوت تصور می کردند، نبود و از همان لحظه توسط آن دجالان و خران شان، جام شهادت  را نوشید، به مثابه فرزند قهرمان کشورش که علیه خرافات می رزمید، به دلها جای باز نمود.
شهادت مظلومانه این حماسه آفرین را در تمام کشور و جهان ادای سوگواری نموده و اشک ها ریختند و به عاملان این فاجعه، لعنت فرستاده شد.
در کشور ما، چنین شهادت مظلومانه و دور از انسانیت و اسلامیت، همانطوریکه بی سابقه بوده، به همین ترتیب،  پی آمد های بی مانندی با خود داشته که  درج تاریخ کشور شده و هیچ گاهی از حافظه ملت ما و جهانیان،  فراموش نخواهد شد:
1 –   فرخنده، با خودگذریی  جوانمردانه  و تاریخ ساز خود، بر معامله گری ها و معادله داری های ارگ و منبر، انگشت انتقاد دراز کرد  و  افشا کرد که مربیون  ارگ و منبر، یکی اند و جهل پروری و زن ستیزی دارند؛ 
2–   فرخنده،  قهرمانانه، جان داد  و  رهنمود  و آغاز گر  جهش بزرگ و بنیادی در  تحول  اندیشه  و کردار مردم ما  و آغارگر شکست جهالت و افراط گری  و خرافت پروری در همه بخش های زندگی ی  ما شد؛
3-   فرخنده، با این جانبازی خود، یگانه شخصیتیست که برای نخستین بار، در تمام  نقاط  کشور، تمام مردم ما را همدست و همدل و همنوا ساخت و بجوش «انسانیت خواهی»  آورد و  بدون وابستگی به انواع بیماری تبعیض ملی، قومی، سمتی، مذهبی و … همبسته و یکی شان کرد؛
4-   فرخنده، این یگانه شخصیتیست که مردم ما، همصدا و همدست، بدون  تصمیم و سازماندهی  دولتی و بدون فرمایش قلابی زور مندان، بدون مربیون «الله و اکبر» گو و آدم کش، با حرکت خودی، به حرمت شهادت دلاورانه او، نام های  فرزندان، جاده، دانشگاه، مسجد، … و تاریخ را به نام پاکش، نهادینه ساختند؛
5-   فرخنده، در جهان اسلام، یگانه مسلمانی شناخته می شود  که با وجود  حافظ قرآن، مسلمان متعهد، روشنفکر اسلامی، در مبارزه با خرافات دینی، در حالیکه  خودش قرآن بدست و به سینه داشته، به تهمت قرآن سوزی، با بد ترین و زشت ترین شیوه، به قتل رسیده است؛
6-  فرخنده،  جان داد تا روشنی اندازد و باعث گردید که بر خلاف شیوه معمولی  سده های میانه ( که زن نباید در تدفین  اشتراک کند)، زن ها به رسم احتجاج علیه مردان، فرخنده را خود شان حمل  کنند و بخاک می سپارند و ادای نماز  کنند  و به ملا- مفتی کلان کشور اجازه امامت را ندهند؛
7-   فرخنده، از خون پاک خود، میان حق و باطل؛ بین روشنی و تاریکی؛ بین عقل و خرافات؛ بین روشنگری و جهل پروری؛ بین مسلمان نما و مسلمان واقعی  خط سرخ و درشت  و جاودانی ی کشید که تا هنوز به چنین شکلی در کشور ما و جهان،  وضاحت نداشته؛
8-   فرخنده، با شهادت تاریخ سازش، باعث آن شد که برای نخستین بار و غیر قابل پیش بینی، بر ملا های تعیdض  نویس و فالبین و طفیلی  و عاملان گمراهی مردم ما، خط سیاه بطلان کشیده شود  و دوکان های فساد و جعل شان بسته شود؛
9-   فرخنده، با حماسه بی مانند خود، به همگان واضح ساخت  و ثبوت کرد که ملا ها، به هیچ قانونی، چه اسلامی؛ چه مدنی،  پایبند نیستند و هر چه را بخواهند، انجام می دهند؛
10-   فرخنده، با جان سپاری اش،  اندیشه   و  خصلت زن ستیزی ملا ها را  که خلاف قرآن است، برای جهانیان، بر ملا ساخت؛
11-  فرخنده، با شهادتش، مغز های بخواب رفته و افسون زده مردم ما را سخت تکان داد و لرزاند و  به هوش آورد  و پیام  همگانی اندیشی و رهایی از بند و چنگ ستم و بیداد گریی مذهبی داد و صدا زد که  بر خیزید و بر خیستاند؛
12-   به مناسبت شهادت فرخنده، مردم ما، تا کنون، بدون فرمایش کسی – نهادی، صد ها  ترانه سوگواری، هزار ها مقاله و نوشته  و صد ها اثر هنریی تراژید، آفریده اند که در تاریخ کشور ما،  پیشینه و مانندی ندارند.
حوادث بیان شده که به مناسبت شهادت  فرخنده، روی داده اند، فراموش نا شدنی اند.
ما به روان  پاک فرخنده، درود می فرستیم و گرامیش میداریم!!
 

فـــــرخــنــــــــــده!

«فرخنده» در قهر خون که تو فریاد می زدی
بر روح سیاه زمانه که  تو  داد می زدی
 
روح چو ماه تو به غروب خون بخفت
ننگش بماست ز بیکسی بیداد می زدی
 
نا مرد های بی عرضه و  اوباش و دد صفت
سنگ ها بتو میزدند و تو فریاد می زدی
 
آن شعله وجودت که روانسوز عالم است
بر روی کثیف قاتل و  بد زاد می زدی
 
ما، خیره به ننگ بشر که چنین میکنند
زان «نی» که به تهمت شیاد می زدی!