آرشیف

2017-5-12

امان معاشر

حلیمه ( صدف) وکیل و فعال فرهنگی ولایت جوزجان:

 

 

حلیمه ( صدف) وکیل و فعال فرهنگی ولایت جوزجان:

حلیمه ( صدف) وکیل و فعال فرهنگی ولایت جوزجان:

حلیمه ( صدف) وکیل و فعال فرهنگی ولایت جوزجان:
 

خانم حلیمه صدف کریمی  وکیل منتخب ولایت جوزجان در شورای ولایتی آن ولایت و اولین دختر خانمی است که شرکت ساختمانی زیر نام ( شرکت ساختمانی زنان افغان ) را ایجاد نموده و رهبری میکند. خانم حلیمه یک تعداد دختران و زنان را درین شرکت ساختمانی به کارمصروف ساخته که کار نهایت شایسته است.
خانم صدف در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان در قریه مغل به یک خانواده روشن که پدرش شخصیت روحانی و مادرش بخاطر امرار معیشت به مثابه کارمند دولتی ایفای وظیفه مینماید پا به عرصه وجود مینهد .
 حلیمه صدف از نو جوانی با قلم در میدان سیاست قدم گذاشت و به سازماندهی انجمن ( روشنگران فردا ) دست بکار شد که این خود یک ابتکار تازه ایست و توانست در جهت روشن ساختن هموطنان به ویژه دختران محروم کشور ما نقشی بسزایی را در خور توانش ایفا کند و فردا های بهتر را برای جوانان باعث شود . 
 صدف علیه خرافات از همان آغاز قرار گرفت و در روشن ساختن اطرافیان خویش نقش بسزایی ایفا کرد 
 موصوف در صنف شش به شعر گفتن و داستان نویسی قلم و کاغذ بدست گرفت که به شگوفایی ذهن و استعدادش کمک نمود و با عث گردید که اطرافیانش تشویق گردند که تا در زندگی به موفقیتهای دست یابند 
مردم او را دوست دارند و از صداقتش تمجید بعمل می آورند که این امر باعث گردید که او بعد از آنکه فاکولته حقوق را در دانشگاه بلخ موفقانه تمام نمود به مثابه یک دختر شایسته به نمایندگی خویش به شورای ولایتی انتخاب نمایند. 
نامبرده تا اکنون در نهاد های معتبر اجتماعی به  مثابه نماینده ی انسانهای روشن کار میکند و طرف پذیریش همفکران و مردم اطراف خویش نیز می باشد. 
صدف سروده ها و داستانهای نویشته اش را گرد آورده به نیت چاپ اراسته است 
موفقیت برایش آرزو میکنیم و امید واریم شایسته ترین مقام را در زندگی مفتخر شود 
 امان معاشر خبرنویس مجلۀ زن