آرشیف

2014-11-22

صالحه وهاب واصل

حلقۀ دام

 

دل من بسته بـه یک لحظۀ دیـــدار تـو شــــــد
درجمع هر چه که زیبا ست خریدار تــو شـــد

کـرد پرواز و رسید در فلک و عـرش و سما
لیک در حلقـــــۀ دام تـــو گرفتــــار تــو شــد

چشـم زیبــــا و لب و قـــامت خوبـان جهــان
همـه انـدر نظــــرش قیمـت رخسار تـو شـــــد

بلبــل سوختــــــه دل گشت زهجــرت بیتــاب
نــاله سر داد و تـــه سایـۀ دیــوار تــــو شــــد

سوخت جـــان و تنش ازمکـر و ریای زاهــد
ره میخانه زد از مستی و خمــار تـــو شــــد

از گــــداز و شــرر و درد وغــم تنهـــــــایی
همنفس یــافت تـرا همـره و همیــار تو شـــد

تو که سر تــا بــه قـــدم عشق شدی در جـانش
گروِ محوطـــه و خانــــه و بـازار تـــو شـــــد

«واهب» آخرنظری بر شمعۀ جــان انــداخت
اصل جــان دیـده و آیینـۀ پنــدار تــــو شــــد

20-06-2010
صالحه وهاب واصل
هالند