آرشیف

2018-12-16

الحاج امین الدین سعـیـدی

حلال بودن بوسه بین دختر ها وبچه ها، فتوای شرعی مفتی جامع الازهر مصر

فتوي (فتوای) جديد يك متفكر اسلامي به نام جمال البنا از كشور مصر در خصوص حلال بودنبوسه بين دختران و پسران جوان  در اماكن عمومي بحث و جدال گسترده اي را دربين مجامع علمي و ديني مصر ايجاد كرده است  
جهت معلومات شما با تمام امانت داری مطالب را خدمت شما درین ارتباط تقدیم میدارم.
به گزارش خبر ګزاری اژانس خبری  العربيه؛ «البنا»شیخ  جمال البنا یکی از شیوخ  جامع الازهر طیفتوای بر حلال بودن  بوسه بين دختران و پسرانکه تا هنوز با هم ازدواج  نه نموده اند ، صادر نمود است .(1)
شیخ مذکورطی فتوای  مینویسد :این مسأله  در دین مقدس اسلامضمن «اشتباهات» وارد شده است. اين اشتباهات، گناهان كوچكيهستند که با انجام اعمال وکار های  خیر ونيك از بين مي روند
وي همچنين به با اشارهبه فتوي خود به العربيه گفت:است  به ما واجب است كه نسبت به واقعيتي امكانتجاهل به آن در اين عصر فعلي نيست شناخت پيدا كنيم. در واقعيت اين عصركنوني، بسياري از دختران وپسران جوان توانايي ازدواج را ندارند. اين درحالياست كه آنان در شرايطي هستند  كه بسياري از عوامل خارجي كه باعث تحريكغريزه جنسي مي شود بر ايشان سايه گسترانده است. غريزه جنسي اي كه خداونددر انسان بنا نهاده است
وي مدعي شد: ما نبايد اين مشكل را دستكم بگيريم و كوچك بدانيم.فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، و اين فتویبهمعناي دعوت به فساد نيست.
 البنا ءهمچنين بالا رفتن سن ازدواج، زياد شدنمشكلات آن و بيكاري را از مسائلي عنوان كرد كه باعث اين گناهان كوچك مثلبوسه زدن است، مي شود
برخي از علماي الازهر شیخ البنا را متهم بهانتشار فحشا از طريق اين فتوا كرده و خواستار برگشت وي از اين نظر شدهاند.
 جمال قطب كه يكي از بزرگان دانشگاه الازهر و رئيس سابق بخش فتوي ايندانشگاه بوده است به شدت به فتوای مفتی البنا اعتراض نموده وگفته است : اين گفتار سبب نشرفحشاء و مسائلي كنترول ناپذيري خواهد شد
قابل تذکراست صدور فتاويجنجال برانگيز از سويشخصیت های که به  مركز الازهر نسبت داده میشوند  عمدتا با قصد سازگاري بين دين ودنياي جديد صورت مي گيرد،قابل ذکر است که : این اواخر صدور همچو فتوای افزايش یافته است . بطور مثالاخيرا خانم دكتر عزت عطيه استاد و رئيس بخش حديث در دانشگاه الازهر طی فتوای نوشته است :براي جلوگيري از خلوت يك زن و يك مرد نامحرم در محل كار،  زن مي تواند بههمكار مرد خود شير بدهد تا آنها باهم محرم شوند!
۲- فتوی خانم  دکتر عزت عطیه:
به گزارش العربيه، دكتر عزت عطـيه رئيس بخش حديث دانشگاه الازهرمصر درباره روش جديد محرم شدن مرد و زن درادارات دولتی  فتوائيجدید  را صادر نموده است :
 در این فتوای آمده است :اگر دو همكار (يك زن و يك مرد) در يك اتاق كهدروازه آن توسط شخص  جز آنها باز نمي شود كار مي كنند بخواهند بين آنهامحرميت ايجاد شود زن مي تواند پنج بار از شير خود به همكار مرد خود بدهد وبدين ترتيب آنها با هم محرم و حضورشان در يك اتاق شرعامجاز مي شود.
 براساس اينفتواي عجيب درصورتي كه اين عمل انجام شود زن مي تواند چهره و موهاي خود رابه مردي كه شيرش را خورده است بنماياند. وي البته اين را هم گفته است كهچنين محرميتي بايد به صورت رسمي و كتبي ثبت شود.
براساس اين فتوا(فتوی)كساني كه با اين روش محرم مي شوند، مي توانند با يكديگرازدواج كنند ولي تا قبل از عقد متعارف شرعي حق داشتن روابط زناشويي رانخواهند داشت.
به فهم من از اسلام و جهت یافتن راه حق و حقیقت بهتر است عمق یک سلسله مسایل روابط انسانها و مبادی آن از نظر اسلام توجه نموده و آنرا مورد مداقه قرار دهیم لذا ذیلا مطالب چندی عمده را درین ارتباط خدمت شما خوانندګان ګرامی تقدیم میدارم:
ازدواج در اسلام
دین مقدس اسلامدینی است  كامل، جامع و در نهایت امر دین اسلام آخرين دين الهيوآسمانی در  روی زمین  میباشد. دین اسلام كه هماهنگ با آفرينش و فطرتبشري حركت مي كند درمورد ازدواج تأكيد فراوان نمودهوازدواج را  برايبناي خانواده و پديدآوردن یکی از هستههای اصلي جامعه،  افتخار دانسته است.
  زدواج در اسلام، بادرنظرداشت سایر فواید ، از جمله  عبادت به شمارمي آيد؛ زيرا راهي است كه منتهي به كمال انسان مي شود و ثانياً عهد وميثاقي است بين زوجين تا در سايه آن و علاقه و مودتی كه ايجاد مي شود،هر دو جانب آسايش يابند.ازدواج نه تنها برای انسانها بلکه  ازدواج برای سایر موجودت امری  ضروری  بشمار میرود. با ازدواج و مراعات مفاهیم  و حکم آڼ مطابق به اصول اسلامی روابط  انسان ها در خانواده و جامعه بهتر تنظیم شده میتواند. 
پروردګار با عظمت ما میفرماید:  و من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون؛  از هرچيزي دو نوع بيافريديم تا مگر متذكر حكمت خدا شويد»
ازدواج یکی از مؤکد ترین سنت  های پیامبران بشمار  رفته، طوریکه خداوند متعال میفرماید : « ولقد آرسلنا رسلآ من قبلک وجعلنا  لهم آزواجآ وذریة » (سورهرعد : ۳۸ ) «وما پیش از تو پیامبرانی  را فرستاده ایم وزنان  وفرزندان بدیشان  داده ایم » اراده خداوند سبحانه  وتعالی چنان نبود  که جهان بحال خود  دوام کند وهر وقتی که بخواهد  تعداد افراد ش را زیاد  شود بلکه غرایض  را منظم نموده  وبرای آنها قواعد وضع  کرده تا آدمیت انسان را حفظ وفضیلت، طهارت وعفاف  را در او پرورش  دهد.
در دین مقدس اسلام ازدواج برای کسانیکه  توانایی  داشته باشند، واجب است، زیرا ازدواج باعث عفت ونګهداری نفس میشود. 
ازدواج سنتی میباشد  که  خداوند متعال آنرا غرض سیر کشتی  زندګی  به طرف صلاح وفلاح تشریع کرده. 
ازدواج در اسلام  یک واجب اجتماعی است تا از انقراض نوع بشر  جلو ګیری  شود. ازدواج بهترین راه برای  ایجاد عشق وعلاقه ومحبت در بین مردان وزنان است و به نحوی رسم است تا تفاوت انسان ها را با سایر حیوانات نګهدارد. 
ازدواج در  اسلام معامله  تجاری وتملکی  مانند  خرید وفروش واجاره نیست، ویا معامله ای نیست که زن را تقریبآ به صورت برده در آورده واختیارات اورا سلب کرده باشد. ازدواج حقوق است و واجبات به طرفین عقد. هریک از طرفین عقد که از حقوق و واجبات خویش محروم و یا تعدی نماید در برابر یک دیګر مانند طرفین عقد، در برابر ایمان و وجدان و در برابر خانواده و جامعه و در برابر قانون مکلفیت خواهد داشت. بلی همین چند پهلو بودن احساس مسؤلیت یکی از برتری های زندګی در چوکات دین مبین اسلام است. 
بلی ازدواج در اسلام قرار داد است که برای طرفین عقد زن وشوهر حقوق ووجا ئب تعیین می کند  ورسالت هریک از زوج وزوجه را در فامیل ، خانواده  وجامعه  تعیین می دارد.
رابطه وعلاقه  در بین زن وشوهر رابطه اطمینان وآرامش است، در امر ازدواج قلبها آرام  میګیرند ومهر  ومحبت به وجود می آیــد.
ابن عباس (رض ) میګوید: « عبادت انسان تکمیل  نمی شود  تا ازدواج نکند، هدف  ابن عباس این است که وی ازدواج  را جـــزء عبادت  ومکمل آن قرار داده است واګر به مفهوم  حکمت  وفلسفه ازدواج هم دقت بعمل آیـد، قلب انسان به اثر ازدواج وغلبه شهوت  آرام میشود وعبادت  هم جـــزء با قلب  فارغ وآرام تکمیل  نخواهد شد.
ابن مسعودمی ګفت : « اګر تنها ده روز از عمرم باقی بماند دوست دارم ازدواج کنم  تا به حالت مجرد وعزب  به حضور پروردګار نرســــم.
در حدیث متبرکه آمده است « یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فانه اغض للبصروأحصن للفرج ، ومن لم یستطع فعلیه بالصوم فانه له وجا ء »« ای ګروه جوانان   ! 
هر یکی از شما که قدرت  تأمین مخارج ازدواج  را دارد ومیتوانید هزینه آن را  تهیه کند  باید آزدواج کند، چرا که ازدواج بهتر است برای کنترول چشم  وناموس را بهتر محفوظ میدارد، اما کسی که نتواند  نفقه  ازدواج را تأمین  کند باید روزه بګیرد چون  روزه  باعث ضعف وکم شدن  شهوت وغریزه جنسی است. » ( بخاری ومسلم )
  ازابتدايي ترين حقوق بشر ارضاء نيازهاي اوليه است و ازجمله اين نيازهايابتدايي، ارضاء غريزه جنسي است. ازدواج درحقيقت قراردادي است كه ارضاء اينغريزه را به شکل بهتر و انسانی تر تضمين مي كند. آدمي در گريز از تنهايي وحشــتـــزايخويش، به واسطه ازدواج، مونسي تا پايان حيات مي يابد:
«والله جعل لكم من انفسكم ازواجا و جعل لكم من ازواجكم بنين و حفده…؛  وخدا از جنس خودتان براي شما جفت آفريد و از آن جفت ها پسران و دختران ودامادها و نوادگان براي شما خلق فرمود…» از سوي ديگر ازجمله حقوقآدميان، برخورداري از آرامش در طول حيات است و ازدواج زمينه ساز آرامشيشگرف براي فرد خواهد بود.
«… ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها…؛   برايشما از جنس خودتان جفتي آفريد تا در كنار او آسايش داشته باشيد…» ازدواجسبب تقويت فضيلت اخلاقيوعفت مي گردد و در سايه رشد عفت فردي، عفاف درجامعه نيز گسترش مي يابد. هيجاناتي كه در فرد وجود دارد و او را به طغيانو سركشي وامي دارد، تنها ازطريق ازدواج آرام شده و مانع تزلزل انسان بهمراتب پست وجود مي گردد.
به واسطه ازدواج است كه حيات مسجود ملائك،جانشين خدا برروي زمين تداوم مي يابد و پس از ازدواج و پدر يا مادر شدنجلوه اي از خالقيت خدا در فرد متجلي مي گردد.
امام غزالی اهداف ازدواج را اینچنین برشمردهاند
ازدواج باعث تقویت حسّ دینداری و نابودی مکر شیطانهاست . ازدواج  دژی محکم دربرابر دشمن خدا و سبب فزونی جمعیّت مسلمین است که پیامبرصلی الله علیه وسلم نزد سایرپیامبران (علیه السلام ) به آن مباهات مینماید.
امام غزلی در مورد  فواید ازدواج  میفراید : ازدواج پنجفایده دارد : تولّد فرزند، فرونشاندن شهوت، تشکیل خانواده، زیاد شدن فامیلو جهاد با نفس جهت انجام امور یاد شده… .
وبازمیفرمایند : هر کس برای حفظ ایمان و تولّد فرزند ازدواج کند نزد خداوند پاداش دارد و آنرا چنین بیان مینمایند
۱-  همنوا شدن با ارادهی خداوند در تداوم نسل بشر.
2-   بدست آوردن محبت پیامبرصلی الله علیه وسلم به علت برآوردن آرزوی ایشان در مباهات به زیادی تعداد امّت.
3-  رسیدن به برکت الهی و پاداش فراوان و آمرزش گناهان به سبب دعای فرزند صالح.
امام غزالی تأکید دارند که مورد اوّل مهمترین و اساسیترین فواید ازدواجنزد خردمندان است و مثالی ذکر میکنند که :
شخصی مقداری تخم و لوازمکار امد زراعتی و زمینی مناسب در اختیار غلامش قرار داده تا در آن کشت نماید ومأموری هم بر او تعیین نمود تا از کارش وارسی و نظارت کند و او را تشویق نماید. حالاگر غلام تنبلی و مأمور سستی کرد آیا نتیجهاش برای آنها خشم و تنبیه آنفرد نیست.
حکم رضاع و شیر دهی در اسلام :
در قرآن عظیم الشان در ( سوره بقره :   آیه :۲۳۳ ) میفرماید : «  وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ:«مادران دو سال تمام به فرزندان خود شير بدهند، تا آنهايی که می خواهند دورهٴ شير دادن به اِتمام برسد».«   علاوه بر اين ها در همین سورهٴ بقره (آيهٴ ٢٣٣) باز «جسم زنان» زمينهٴ حکم و امر خاص دیگری را فراهم کرده است.  همين وضع خاص موجب شده که الله رب العالمین به زنان توصیه نماید که دو سال به اولاد خویش  شير بدهند، و قرآن منزل در اين رابطه چنين قانونگذارى می کند:
در اين آيه قبل از هر چيز کودکان مورد توجه قرار گرفته اند و مادران موظف به دادن «شير کامل – غذای کامل» به فرزندان خود شده اند، که طبعا در طى دو سال تمام به انجام می رسد.
رضـــــاع :
 در لغت بمعنای مکید ن پستان است .
 ودر اصطلاح شرع : مکیدن شیر انسان در مدت مخصوص است . 
مدت شیر خوارګی در اسلام :
 درمورد مدت و زمان رضاعت و شيرخوارگي فقهاي اسلام نظرياتي متفاوتی دارند:
اول: جمهورفقهاء (امام مالك، امام شافعي و امام احمد رحمهم الله) گفته اند مدتشيرخوارگي كه حكم تحريم به آن تعلق مي گيرد و قايم مقام نسب مي شود دو سالاست نظر بهحکم  آیه
( سوره بقره :  آیه :۲۳۳ )  « يعني مادران شيردهند اولاد خود را دو سال كامل»  
خداوند متعال مي فرمايد:« و فصاله في عامين» يعنيجدايي طفل ازشير مادر، دوسال است  . 
پس كم ترين مدت حمل شش ماه تخمين شده استباقي ماند دو سال براي شيردادن.آنچه در مورد ابن عباس روايت كرده از رسولالله صلي الله عليه وسلم:  « لارضاع الا ما كان في حولين.»  « يعني نيستشيرخوارگي مگر در دوسال.» .
نظر اكثر علما و اكثر صحابه رضوان الله عليهم وازواج مطهرات به غير از حضرت عايشه رضي الله عنها براين است.اما ابويوسف وامام محمد رحمهما الله نيز مدت شيرخوارگي را دوسال گفته اند. در فتحالقدير آمده است: صحيح ترين اقوال، قول امام ابويوسف و محمد رحمهم اللهاست كه به دو سال اقتصار شده در حق تحريم نيز چنين است.امام طحاوي آن راتأييد  و اختيار كرده است. در بحرالرايق ج 3ص229 نيز توضيح شد است. 
امام ابوحينفه رحمه الله  ومدت شیر خوارګی:
امام ابو حنیفه میفرماید:  مدت شيرخوارگي كه در آن حرمت ثابت ميشود سي ماه است
( دوسال ونيم) نظر  به حکم آیه متبرکه «  امهاتكم اللاتي ارضعنكم» يعنيو حرام است برشما مادراني كه شمارا شير داده اند.
وجه استدلال  امام ابوحنیفه اين است كهآيت مطلق ذكرشده و زمان در آن قيد نشده است مگراينكه دليل ديگري به قيد آنداشته باشيد.و  قيد سي ماه به دليل آيت ديگري است كه خداوند مي فرمايد :«فان ارادوا فصالاً عن تراض منهما  وتشاور..»   يعني اگر اراده جدا كردن از شيررا داشتند به رضايت و مشوره آنها باشد.
از اين آيت به دو وجه استدلال ميكند:يكي اينكه فصال و جدا كردن طفل از شير ثابت است بعد از دو سال اماحرف(فأ) در«   فان ارادوا »  براي تعقيب است نظربه قاعده مسلم علم نحو، بقايرضاعت را بعد از دو سال ثابت مي نمايد تا كه طفل كاملاً از شير جدا شده وفصال شير گرفتگي متحقق شود.
ديگر اينكه اراده فصال(از شير گرفتن) مطلقاختيار داده شده است.  و اين فصال نمي باشد مگر در مورد شير پس شير دادن بعداز دوسال حكم اش باقي است.همچنان وقتي دو سال پوره مي شود زن مامور نشدهبه فطام (از شير جدا كردن) زيرا ترس هلاك طفل متصور است، پس چنين نيست كهاز يك طرف امرشده باشد به شير دادن طفل و از طرفي حرام گردد براي طفل شير،و اين در يك حالت ناممكن است. 
خداوند مي فرمايد:  « و حمله و فصاله ثلاثونشهراً» مراد از حمل زمان شيرخوارگي است كه طفل به دوش مادر مي باشد نه زمان مدت حمل ، و مراد از فصال بعد از شير خوارگي و جدا شدن ازشير است، بناء هردو حمل و فصالش سي ماه است. 
بناء، تعيين شد حد فاصل مدت رضاعت بعد ازدوسال الي شش ماه كه حداقل مدتي است كه طفل تغيير حالت ميدهد در بطنمادرش.
نــــظریــــات  سایـــــر عــلماء :
نظريات مختلفه يك عده از علماء كه طرف قبول جمهور علما واقعنشده است:از عده نقل شده 
گفته اند مدت شير خوارگي سه سال است.دلايل شانهمان دلايل امام ابوحنيفه رحمه الله است اما امتداد آن از شش ماه الي يكسال، اعتبار ميدهند.حكم رضاع را بعد از دو سال يك سال كامل مانند سال اولو دوم اعتبار ميدهند، زيرا مي گويند كه تغيير حال طفل درمدت يك سال خوبترو بهتر مي باشد.اما اوزاعي مي گويند: مدت رضاع الي قبل فطام (از شيرجداكردن) است اگر مدت شش ماه يا يك سال شير داه شد بعد ازآن اگر از شير جداشد براي همچو يك طفل از شير جدا شده اگر شير داده شود حرمت به آن تعلق نميگيرد.امام شوكاني از عمربن عبدالعزيز روايتي را نقل مي كند كه گفته است" مدت شيرخوارگي كه حرمت ر ا ثابت مي كند الي هفت سال اعتبار دارد.اما شوكاني از ربيعه روايتي را نقل مي كند كه مدت شيرخوارگي كه حرمت را ثابت مي كند دو سال و دوازه روز است.( برای معلومات مزید  مراجعه  شود به:   روائع البيان تفسير آيات الاحكام القران، تأليف محمد علي صابوني فقه السنه، تأليف سيد سابق.، الاختيار لتعليل المختار، با تعليقات شيخ محروم محمود الودقيق.شرح قدوري، البرني عاشق الهي مفتي محمد، با ترجمه استاد غلام الدين.  بحرالرايق ج 3  ) .
بر میګردیم به  فتوای خانم  عزت عطیه  رئيس بخش حديث پوهنتون الازهرمصردرباره روشجديد محرم شدن مردو زن درادارات دولتی:
همانطوریکه ګفته  آمدیم در شرع اسلامی شيرخوارگي و تحريم آن در مدتي است كه شيرخوار طفلي باشد،در حدود دوسال ويا دونيم سالعمر داشته باشد،     که  حسب اختلاف آراي فقها،فوقآ بیان شد  در غير آن تحريم ثابت نمي شود.
 
سوال : 
 اګر مردی از پستان زن خویش شیر بنوشد آيا به نوشيدن  آن شيرحرمت همسر  اش بر او  ثابت مي گرددیا خیر ؟ در جواب این سؤال  به روایت تاریخی  مراجعه  نموده وبه حل جواب سؤال  می پردازیم :
روايت است كه مردي اعرابي با زنش به مدينه آمد و وضع حمل كرد و پستانهاي زن تورم كرد و آن مرد شير او را مي مكيد و به زمين مي ريخت و جرعه اي ازآن در شكمش فرورفت پس از ابوموسي درآن باره پرسيد، ابوموسي گفت: زنت از تو دورشد، آنگاه مرد نزد ابن مسعود آمد و به او خبر داد او اعرابي را نزد ابوموسي آورده گفت: آيا اين سرسفيد را شير خوار مي داني؟ كسي از ازدواج در اثر شيرخوارگي حرام مي گردد كه گوشت و استخوانش از شير آن تشكيل شده،  نمو كرده باشد.پس ابوموسي گفت: چيزي از من نپرسيد و اين خبر نزد خود تان باشد، جصاص مي گويد: اين دلالت بدان مي كند كه او از قول اولش برگشته به سوي قول ابن مسعود. 

اما بدون ضرورت نوشیدن شیر همسر مکروه است :
شيرزنبه اتقاق فقهاء پاك است، باكي ندارد كه شوهرپستان همسرخودرا به دهن گيرددر صورت ضرورت اگرمردي شيرهمسرخودرا نوشيد هيچ مشكلي وجود ندارد، امادرصورت غيرضرورت، در زمينه فقهاي متأخراحناف اختلاف نظردارند، طوريكه درجلد5 صفحه 356  كتاب فتاوي عالمگيري آمده است.فتحالقديرمي نويسد: شيرجزوي از بدن انسان است بدون ضرورت استفاده ازآنجايزنيست. وقول فيصل اين است كه مكروه است كه مردي عمداً شيرهمسرخود رابنوشد، چون مخالف خواسته طبيعت و افتادن در گردابه مخالفت فقهاست.
 
اما به نوشيدن آن حرمت ثابت نمي گردد: 
امابه نوشيدن شيرزن، بعد از گذشت مدت آن، ( دوسال يا دونيم سال حسب اختلاففقها) 
حرمت ثابت نمي گردد و جدايي را ميان زن و شوهر به ميان نمي آورد
برای معلومات مزید مراجعه شود  به:  روائع البيان تفسير آيات الاحكام القرآن، محمد علي صابوني،فتاوي عالمگيريو فتاوي ابن تيميهمراجعه فرماید .).      پایان
 
مواخذ خبرمتذکره:
 

https://www.fardanews.com/fa/news/134754/%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%BE%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.irannaz.com/news_detail_16356.html

 
فتوای جنجالی:بوسیدن دختر و پسر نامحرم حلال است!
 

http://www.khouznews.ir/fa/news/5767/%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D9%88-%D9%BE%D8%B3%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://persianv.com/celebrity/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86.html

 
 
 
 
 
نام رساله :
 حلال بودن بوسه بین دختر ها وبچه ها 
فتوای  شرعی مفتی جامع الازهر مصر
تتبع ونګارش:   امین الدین  ( سعیدی ـ  سعید افغانی )
مـــدیــر مطالعـــات سـتراتـــیــــژیـــک افغان
ومسؤل مرکز کلتوری دحـــــق لار-جرمنی
ادرس   :
saidafghani@hotmail.com