آرشیف

2014-12-11

استاد فضل الحق فایق

حكمت تربيتي وتاثيرپذيري روزه

روزه داشتن واقعي ، انسان را هدف گرا وواقعيت پسند پرورش مي دهد ود ران علامت ايمان را باتمام ابعادش به كمال روشني در چهره ها،گفته ها، حركت هاونيت هاي انساني تبارز ميدهد.اطاعت وفرمان پذيري هركس را درپيشگاه خداوند (ج)چندين برابروحتمي مي سازد. پس هرانسان خداجوي باسينهء جوشان ازعشق ومحبت وزمزمه دعاهاي صبحگاهي ،آسمان ها رامجذوب ودروازه هاي آنرا  بخوبي مي كشايد .
چه زيباست كه توسط نردبان عبادت وپرتو پاكد لي ،  جايگاه شامخ  وارزش وكرامت والاي انساني درين ماهْ پرفيض الهي  ثابت وبا فروغ تر جلوه نمايد .شب قدر كه به روايت قرآن پاك هزاربرابر شبهاي ديگر،فضيلت ومرتبت دارد ، يكي ازاتفاقات كم نظيراين ماه سعادت بخش مي باشد. همچنان نزول كلام وحي ونامه سركشاده خدا (ج) بربندگانش ، يكي ازمعجزات بزرگ ديگري است كه درين شبهاي نوراني و درهمين ماه مبارك رمضان براي پيام آورصلح وآزادي بحيث سند ووثيقهْ جاوداني سپرده شد. طلوع خورشيد حكمت درجهان طبيعت ، اتفاقات عجيب  وتحولات شگفت انگيزوصدها اسرارواقعي درصفحات زرين قرآني نمونه هاي بارزدرپيام  خداونديست ، كه اساسش درگسترۀ اين ماه رحمت ومغفرت، پايه ريزي شده است.
روزه برخي ويژه گيهاو       پرتوفشاني هاي دارد كه برهرظرفيت نمي گنجد وبرانديشه هاي نا باورقابل پذيرش نيست . اين واقعيت ناب كه درخشش معنوي برمحور اراده وتصميم قاطع انسان مي اندازد،بهترين آموزش را درزندگي هرمسلمان باتاثير پذيري كامل بميان مي آورد.وقت كه مي بينيم تصفيه وپاكي ازهرگونه غرايز شهواني وبرون شدن ازدايره هواي نفساني حكمت ويژه يي درتربيه بدني ورواني  دارد ،اين امردرسطح مفكورهْ انسانها ي بيدرك به آساني قابل گنجايش نيست زيرا نميتوانند به حقيقت روزه وتاثير گذاري كه آن از ديد تعبدي ومسايل طبي درصحت جسماني وروحي دارد بخوبي پي ببرند.
اين روند ارزشمند كه آفريدگار هستي بحيث يك ركن مهم اسلامي بربنده گانش طبق برنامهْ منظم ودستورالعمل خاص امرولازم گردانيده ، بدون شك پيامد گسترده وحكمت همگاني برجامعه انسانيت وبخصوص براي مسلمين جهان داشته ودارد كه بهترين شيوهْ يكتا پرستي وزمينه امتحان براي پاكبازان وصلاح جويان عرصه دينداري بشمارميرود. آيا آنها ميتوانند درمصاف حق وباطل وتحكيم فرمان الهي موفق بدرآيندويا آنچه را كه اين ماه رحمت وبركت افاده مي كند آگاهانه بواقعيت آن پي ببرند ياخير!   درمقابل اين همه پرسش بزرگ چگونه پاسخ ازخودارايه خواهند كرد.
ديگرازويژه گي هاي روزه داشتن اين است كه برانسان قاطعيت ،اراده ،درك وآگاهي ازنيازهاي همنوع اومي بخشد ،غير ازاينكه امرالهي وواجب الاجرامي باشد بسيارحكمت هاي روشن وبرجستگي هاي بارز دارد كه علاوه از مسلمانان بر انسان هاي ديگركه نگاه ژرف درجهان هستي دارند درسنجش موازينه عقل شان، بدون ترديد پذيرفتني است . به همين لحاظ  همه انسانها بويژه افراد مومن وصاحب بينش را بيشترازديگران درجادهْ استقامت وباورها وپاك طينتي فرامي خواند. طوريكه گفته مي شود استقامت فوق كرامت  است . هرگاه انسانها درموارد مختلف مقاومت وپايداري نداشته باشند نميتوانندبركرامت وارزش خود مطمين باشند .همچنان انگيزه ي است كه ذهن انسان را بايكسلسله محتويات بشري معطوف ساخته درپذيرش امرخداوند ي استواروثابت ميگرداند.وقت كه شخصي روزه دار باداشتن همه نعمات خوردني ، نوشيدني ودوست داشتني درسرحد تعين شده ازجانب پروردگاروشريعت او مي ايستد وقدم فراماندن ازان را برخود اجازه نمي دهد نهايتي اعتقاد اورا نشان ميدهد . زيرا اوست كه ازپوليس وجدان خود مي هراسد واين امر قامت ايستاي قاطعيت وپاي بندي اورا دربرابر مسوليت اش آشكار مي سازد . درين حال برايش احساس همدردي ، دلسوزي ومهرباني به اشخاص فقيركه غير ازرمضان گرسنه مي خوابند پيدا مي شود وباداشتن روزه درك ميكند كساني كه هميشه محتاج نان وغذاهستند ، زندگي دشوار بادهن بسته ودل شكسته ميگذرانندواقعاً براي شان معضله آفرين است . اين وقتي است كه خود رابيشتر شريك دردو رنج همنوع خود دانسته باحس حالت ديگران با مساعدت ودستگيري حتماً همت مي گمارند ازهمين جا است كه احساس وعاطفهْ شان برانگيخته شده بيشتر متوجه مي شوند تابه نياز مندان رسيدگي كنند ونيروي انسان دوستي به ايشان دست ميدهد.
صبر،حوصله وبردباري يكي ازلازمه هاي حتمي انسان است ، داشتن روزه آموزه وتمرين از جريان اين درس بزرگ معنوي به هركس روشن مي شود تا اين عنوانهاي كامل را فرابگيرند ودرميان اجتماع عملاً به تطبيق آن هاسهم بگيرند اين ماه كه از هرسطرو صفحه اش درس كمال داده مي شود برانسانهاهمه واقعيت ها رابه ارمغان مي آورد وآنهارا درقبال همه مشكلات حوصله مي بخشد .
ديگر اين  روش پزشكي است كه برسيستم وجود انسان تشخيص هاي را مسلماً بوجود ميآورد ودرضمن ، ادويه نافع رادر طرز استفاده آن توصيه مي نمايد تا صحت جسمي ورواني اشخاص تضمين گردد.همين است كه معده را سال يكبار تصفيه وبه تقويه سلا متي وجود انسان مي پردازد.
روزه داشتن تنها منحصر به منع خوردن ،نوشيدن وجماع كردن نيست اگرچه ازين سه بخش بصراحت ياد گرديده ولي برتمام جوارح ، نشست وبرخاست ،گفت وشنود نيت وارادۀ شخص روزه دار تعلق مي گيرد كه آيا چگونه فردي است كه ميتواند خودرا از هرگونه اعمال ناشايسته وخلاف شريعت اسلامي نگهداري كند ويا اينكه شخص بي تصميم ومسلمان باطن كثيف مي باشد كه درهواي نفساني محصور واز امر الهي ابا مي ورزد . به همين دليل خداوند (ج) آزمونهاي متعدد رامتوجه بند گانش ساخته وآنها را بصورتهاي مختلف مي آزمايد، پس چشم وگوش وزبان ،دست وقدم وروان همه درين آزمون مسول شناخته خواهند شد .اگرهمه اين اعضا مورد صيانت ونگهداري قرار بگيرند ودراراده شخص از هرنگاه متعلق باشند ديگر هيچگونه مشكلي  بوقوع نخواهد پيوست وانسان درهمه حال موفق ورستگاردرپيشگاهْ خداوند(ج) ازارزش والاي برخودارخواهدشد.